Skatteprocess  
/ 2023-09-13 17:34:22
Skeppsbron Skatt ombud i mål där HFD klarlagt rättsläget i fråga om återställande av försutten tid
Skatteprocess  
/ 2023-03-07 11:35:31
Skatteverket kommenterar HFD 2022 ref. 32 – Överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende eftergift/tillskott av fordran där Skeppsbron Skatt agerat ombud
Skatteprocess  
/ 2022-07-06 09:52:00
HFD mål nr. 447-22 – Eftergift/tillskott av fordran anses utgöra ett ej skattepliktigt aktieägartillskott
 
/ 2022-05-25 15:05:59
Ny dom från HFD: Arbetsgivaravgifter utan avtal om arbete
Skatteprocess  
/ 2021-10-21 11:28:12
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar avdrag för ränteutgifter i ytterligare mål
Skatteprocess  
/ 2021-10-07 14:34:08
Regeringens svar på EU-kommissionens formella underrättelse angående avdragsrätt på koncerninterna lån
 
/ 2021-06-11 15:47:52
Även 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler oförenliga med unionsrätten enligt EU-kommissionen
Skatteprocess  
/ 2021-03-24 16:52:18
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar ränteavdrag efter EU-domstolens förhandsavgörande i Lexel (C-484/19)
Skatteprocess  
/ 2021-02-23 09:37:24
EU-kommissionen överlämnar en formell underrättelse till regeringen avseende beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut
Skatteprocess  
/ 2021-01-20 13:32:52
EU-domstolen underkänner de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna
Skatteprocess  
/ 2020-07-15 10:25:20
Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor
Skatteprocess  
/ 2020-01-27 17:51:50
Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Skatteprocess  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Skatteprocess  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Skatteprocess  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest