Högsta förvaltningsdomstolen beviljar avdrag för ränteutgifter i ytterligare mål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat ytterligare domar avseende avdrag för ränteutgifter enligt 2013 års riktade ränteavdragsregler. Tidigare i år underkände EU-domstolen i Lexel-målet (C-484/19) den s.k. undantagsregeln i 2013 års regler, vilket medförde att Lexel beviljades avdrag för ränteutgifter i HFD (HFD 2021 not. 10).

HFD har nu i ett flertal mål beviljat avdrag för ränteutgifter som tidigare nekats med stöd av undantagsregeln. HFD hänvisade i sina domskäl till att förutsättningarna i de aktuella målen i väsentliga delar överensstämde med de som förelåg i Lexel, varför det stod klart att det skulle strida mot etableringsfriheten i EUF-fördraget att neka avdrag med stöd av undantagsregeln.

I ett par av målen, där Skeppsbron Skatt har varit ombud, har Skatteverket trots utfallet i Lexel-målet framfört att det skulle vara förenligt med unionsrätten att neka avdrag med stöd av den allmänna EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk. HFD konstaterade emellertid att denna invändning grundades på omständigheter som inte åberopats i underinstanserna och ansåg inte att det förelåg särskilda skäl för att beakta dessa omständigheter. Avdrag beviljades därmed med stöd av Lexel-målet.

HFD:s avgöranden förstärker bilden av att EU-domstolens resonemang i Lexel-målet kan tillämpas i ett stort antal situationer där företag har nekats avdrag med stöd av 2013 års riktade ränteavdragsregler.

Se även våra tidigare kommentarer avseende EU-domstolens och HFD:s avgöranden i Lexel-målet.