Moms  
/ 2023-09-01 13:53:35
Skeppsbron Skatt välkomnar Ulf Hedström som ny partner!
Moms  
/ 2023-02-20 18:48:09
HFD har bedömt att undantaget för ”förvaltning av krediter av den som beviljat krediten” inte gäller den som beviljat krediten
Moms  
/ 2023-02-01 08:00:49
Ställningstagande från Skatteverket avseende momsregistreringens betydelse för rätten till avdrag för ingående moms
Moms  
/ 2023-01-31 09:26:05
Finansdepartementet har nu kommit med sitt förslag till lagändring gällande jämkningsreglerna vid överlåtelse av fastighet
Internationell beskattning  
/ 2023-01-16 16:44:38
Bedriver du global affärsverksamhet i Sverige?
Moms  
/ 2022-12-19 16:25:48
Dom från EU-domstolen avseende uppgifter i faktura vid trepartshandel 
Moms  
/ 2022-11-03 12:33:16
Efter Sögård Fastigheter: Nu ger Skatteverket sin syn på hur jämkningsreglerna ska tillämpas och vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse
Moms  
/ 2022-05-10 08:29:36
HFD beviljar avdrag för ingående moms hänförligt till bidragsfinansierat projekt
Moms  
/ 2022-05-05 16:00:57
HFD har fastslagit att de svenska reglerna om omedelbar återbetalningsskyldighet vid uppförandeskede är tillämpliga
 
/ 2022-05-03 08:39:26
Skatteverket föreslår utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet
Moms  
/ 2022-02-24 13:34:44
Två nya ställningstaganden från Skatteverket som innebär att samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar i vissa fall ska redovisa moms på betalningar från medlemmarna
Moms  
/ 2021-10-15 07:41:47
HFD begränsar Tullverkets möjligheter att påföra skatt vid felaktig hantering
Moms  
/ 2021-10-05 15:54:59
HFD ger Skatteverket bakläxa angående omvärdering av pris för entreprenad
Moms  
/ 2021-10-04 20:39:16
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att tillhandahållanden av licenser till digitala läromedel ska omfattas av 6 procent moms
Moms  
/ 2021-09-10 14:57:53
Ställningstagande från Skatteverket – undantag från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
Moms  
/ 2021-07-05 07:02:46
Ställningstagande från Skatteverket - en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
Moms  
/ 2021-07-02 07:48:27
HFD slår fast att köparen av en fastighet inte kan bli jämkningsskyldig för ingående moms som säljaren dragit av
Moms  
/ 2021-06-21 08:44:54
Upplåtelse av golfbana från förening till bolag att se som skattefri fastighetsupplåtelse
Moms  
/ 2021-06-02 08:26:08
EU-domstolen underkänner svenska regler om omedelbar jämkning vid uppförandeskede
 
/ 2021-03-22 09:47:14
Omvärdering av beskattningsunderlaget avseende management fee
Moms  
/ 2021-02-15 09:31:49
HFD anser att avdragsrätt saknas för moms på kostnad för el- och vattensystem i bostadshus
Moms  
/ 2021-02-10 17:50:59
Ställningstagande från Skatteverket – pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut
Moms  
/ 2021-02-10 12:48:06
HFD anser att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser utgör sammansatta tjänster som är momspliktiga
Moms  
/ 2021-01-22 11:10:59
En ny dom från EU-domstolen kan innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms
Moms  
/ 2020-12-04 11:54:17
Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada
Moms  
/ 2020-11-26 18:12:25
Svenska momslagens regler om jämkning underkända
Moms  
/ 2020-11-12 13:38:23
Viktiga förändringar på området indirekt skatt
Moms  
/ 2020-10-20 12:38:39
Nya momsregler avseende handel på nätet
Moms  
/ 2020-09-25 14:55:14
Högsta förvaltningsdomstolen nekar momsavdrag på kostnader för återställande och reparation av fastighet
Moms  
/ 2020-06-23 12:36:49
Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Moms  
/ 2020-06-22 12:18:08
Avgörande från Skatterättsnämnden – rätt till avdrag för ingående moms för installationer kopplade till momspliktigt tillhandahållande av el/vatten i bostadsbyggnader
Moms  
/ 2020-06-11 12:25:04
HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD om återbetalningsskyldighet när uppförandeskede upphör
Moms  
/ 2020-06-10 12:19:19
Nytt ställningstagande från Skatteverket om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
Moms  
/ 2020-06-04 11:08:03
Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse
Moms  
/ 2020-04-28 11:28:13
Momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader
Moms  
/ 2020-04-07 16:18:08
Redovisning av moms under coronakrisen
Moms  
/ 2020-04-01 16:46:45
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Moms  
/ 2019-12-18 16:42:53
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Moms  
/ 2019-12-11 17:37:07
Nytt från Skatterättsnämnden - ändrat rättsläge för den momsmässiga behandlingen av co-working?
Moms  
/ 2019-12-04 11:39:23
Dom från HFD – tillhandahållande av el och vatten ej del i hyran
Övrigt  
/ 2019-10-17 13:22:18
Budgetpropositionen för 2020 - highlights
Moms  
/ 2019-09-04 09:54:46
Moderbolags fakturering av allmänna omkostnader – Skatteverkets ställningstagande om moms strider mot OECDs riktlinjer
Moms  
/ 2019-07-08 11:52:25
Flerdagarskurser ska beskattas där de äger rum
Moms  
/ 2019-06-18 10:13:51
Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats
Moms  
/ 2019-03-08 18:21:32
Tillhandahållande av el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en undantagen upplåtelse av bostad
Moms  
/ 2019-03-07 17:37:17
Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!
Moms  
/ 2018-08-07 10:19:01
Skeppsbron Skatt på IVEA's momskonferens i Dusseldorf 4-5 oktober. Vill du också delta?
Moms  
/ 2018-07-06 12:05:46
VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten
Moms  
/ 2018-04-10 14:53:51
Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem
Moms  
/ 2018-04-10 14:52:27
Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren