HFD mål nr. 447-22 – Eftergift/tillskott av fordran anses utgöra ett ej skattepliktigt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen har den 5 juli meddelat dom i mål nr 447-22 avseende ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (Skatterättsnämndens beslut den 5 januari 2022 i ärende dnr 43-21/D) gällande fråga om skatteplikt för eftergift/tillskott av fordran.

Målet rör ett tyskt moderföretag som avsåg att lämna fordringar (aktieägarlån) till sitt svenska dotterbolag som aktieägartillskott. Fordringarnas nominella värde översteg dess marknadsvärde.

Mot bakgrund av äldre praxis och Skatteverkets tolkning av densamma, ansöktes om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden som fann att ett tillskott av aktieägarlånen var att anse som ett ej skattepliktigt aktieägartillskott endast till den del det motsvarar fordringarnas marknadsvärde vid tidpunkten för tillskottet. Nämnden ansåg att den del av aktieägarlånens nominella belopp som översteg fordringarnas marknadsvärde utgjorde en skattepliktig inkomst hos mottagaren.

Bolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarat att en eftergift av fordringarna utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget motsvarande fordringarnas nominella belopp.

Skeppsbron Skatt har, genom Niklas Bång, Axel Thorell och Joakim Wittkull företrätt klaganden både i Skatterättsnämnden och i Högsta förvaltningsdomstolen. Vi välkomnar Högsta förvaltningsdomens klargörande dom som undanröjer den osäkerhet som förelegat med anledning av Skatteverkets tolkning av tidigare praxis. 

Kontakta oss för ytterligare information och rådgivning avseende frågor som aktualiseras med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.