Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett överklagat förhandsbesked (mål nr 4432–19, meddelad 8 januari 2020) bedömt att utdelning på kvalificerade aktier som genom beslut på bolagsstämma endast tillfaller en aktieägare ska beskattas som kapitalinkomst.

Bakgrund
Omständigheterna var att det i X AB fanns två delägare: person AA och person BB, som båda ägde hälften av bolaget och var verksamma i betydande omfattning. Alla aktier i X AB var av samma slag och sort. AA avsåg att avsluta sitt engagemang i X AB och delägarna planerade att detta skulle ske genom att X AB lämnade utdelning på AA:s aktier (som var kvalificerade) motsvarande hans gränsbelopp, varpå AA säljer sina aktier till BB för substansvärdet. Någon utdelning skulle inte lämnas på BB:s aktier.

AA frågade Skatterättsnämnden om utdelningen till honom skulle beskattas som kapitalinkomst enligt 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, eller som tjänsteinkomst. Som förutsättning för förhandsbeskedet angavs att differentieringen av utdelningen saknade grund i delägarnas arbetsinsatser.

Skatteverket ansåg att AA skulle beskattas i inkomstslaget tjänst för hela utdelningen eftersom en differentiering av utdelning mellan delägare alltid innebär att den utdelning som överstiger den lägsta utdelning till en annan delägare ska beskattas som tjänsteinkomst.

HFD:s dom
I sin dom konstaterar HFD att utdelning generellt beskattas som inkomst av kapital, men att undantag från detta görs om det finns en direkt koppling mellan aktieägares arbetsinsatser i bolaget och den utdelning denne får på sina aktier.

I nu aktuellt fall skilde sig utdelningen åt mellan de två delägarna. Som förutsättning gällde emellertid att denna åtskillnad saknade koppling till någon arbetsprestation och i stället var en del i ersättningen för AA:s aktier i X AB. HFD gjorde samma bedömning som Skatterättsnämndens och fann att det, under givna förutsättningar för ansökan, saknades anledning att behandla utdelningen till AA som ersättning för en arbetsprestation.

Vår kommentar
Efter HFD:s dom i mål nr 494–19, meddelad 11 november 2019 har förutsättningarna för tjänstebeskattning av utdelning enligt vår bedömning förändrats (se vår kommentar) vad gäller bl.a. om en tillräcklig koppling finns mellan arbetsprestation och storlek på utdelning. Nu aktuell dom hänför sig inte till denna fråga då HFD hade att utgå från att differentieringen av utdelningen saknade koppling till en arbetsprestation. Enligt vår bedömning kan HFD:s avgörande i praktiken därmed väntas få förhållandevis begränsad betydelse, med hänsyn till att frågan om en utdelning är kopplad till en arbetsprestation alltjämt är rättsligt oklar och även i många fall torde vara en bevisfråga. HFD:s nya dom ger därmed ingen vägledning kring hur det mest centrala rekvisitet i frågan om tjänstebeskattning av utdelning ska förstås och hur avgränsning ska ske gentemot inkomst av kapital.