Incitamentsprogram  
/ 2019-09-11 10:41:16
Skeppsbron Skatt rekryterar Incentive-specialist!
Internprissättning  
/ 2019-09-04 09:54:46
Moderbolags fakturering av allmänna omkostnader – Skatteverkets ställningstagande om moms strider mot OECDs riktlinjer
Fastighet  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Fastighet  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Fastighet  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Moms  
/ 2019-07-08 11:52:25
Flerdagarskurser ska beskattas där de äger rum
Fastighet  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
NYHET  
/ 2019-06-20 15:20:41
Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Moms  
/ 2019-06-18 10:13:51
Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats
 
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
 
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Inkomstskatt  
/ 2019-05-21 13:16:13
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
 
/ 2019-05-13 08:22:28
Skeppsbron Skatt rekryterar specialist inom Global Mobility Services!
 
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
 
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
 
/ 2019-04-15 17:24:46
Transaction structuring and tax trends in the Nordics
Inkomstskatt  
/ 2019-03-13 17:59:58
Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte
Moms  
/ 2019-03-08 18:21:32
Tillhandahållande av el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en undantagen upplåtelse av bostad
Moms  
/ 2019-03-07 17:37:17
Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!
Fastighetsskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
 
/ 2019-02-14 13:32:07
Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar
 
/ 2019-02-07 12:55:58
Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!
Pressmeddelande  
/ 2019-01-15 15:03:39
Skeppsbron Skatt blir en del av Aspia  
Pressmeddelande  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
 
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Internprissättning  
/ 2018-12-17 16:38:08
Skatteverkets informationsträff 11 december 2018
Nyhet  
/ 2018-12-06 14:18:41
Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!
Process  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Karriär  
/ 2018-11-15 13:09:55
Skeppsbron Skatt söker sommarnotarie 2019
KURSTILLFÄLLE!  
/ 2018-11-08 12:16:42
Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen
Inkomstskatt  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Inkomstskatt  
/ 2018-09-06 15:51:18
Proposition om genomförande av CFC-regler
Internprissättning  
/ 2018-08-22 16:28:43
OECD har publicerat det första utkastet angående finansiella transaktioner och internprissättning
Moms  
/ 2018-08-07 10:19:01
Skeppsbron Skatt på IVEA's momskonferens i Dusseldorf 4-5 oktober. Vill du också delta?
Moms  
/ 2018-07-06 12:05:46
VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten
Inkomstskatt  
/ 2018-06-15 19:09:54
Lagrådsremiss om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Inkomstskatt / Ägarledda företag / Tillväxtföretag  
/ 2018-06-13 10:39:02
Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning
Inkomstskatt  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest
Inkomstskatt  
/ 2018-05-07 14:51:55
Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård
 
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster
 
/ 2018-04-10 15:02:33
Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats
Moms – varuhandel  
/ 2018-04-10 14:53:51
Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem
Moms – varuhandel  
/ 2018-04-10 14:52:27
Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren