Global Mobility Services  
/ 2021-12-03 09:45:12
Lagändringar gällande skatt för arbetsgivare och arbetstagare fr o m 1 januari 2022
Internprissättning  
/ 2021-11-16 10:05:18
Offentlig land-för-land rapportering införs inom EU
Inkomstskatt  
/ 2021-10-28 13:53:39
Regeringen går vidare med förslaget om s.k. riskskatt för vissa kreditinstitut
Skatteprocess  
/ 2021-10-21 11:28:12
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar avdrag för ränteutgifter i ytterligare mål
Internationell beskattning  
/ 2021-10-18 13:37:26
Uppdaterad överenskommelse för Pelare 1 och 2
Moms  
/ 2021-10-15 07:41:47
HFD begränsar Tullverkets möjligheter att påföra skatt vid felaktig hantering
Internprissättning  
/ 2021-10-14 16:15:17
Hållbarhet och skattefrågor - Har ni en hållbar skattehantering?
Global Mobility Services  
/ 2021-10-13 10:36:30
Nytt skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
Global Mobility Services  
/ 2021-10-07 14:53:17
Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
Skatteprocess  
/ 2021-10-07 14:34:08
Regeringens svar på EU-kommissionens formella underrättelse angående avdragsrätt på koncerninterna lån
Moms  
/ 2021-10-05 15:54:59
HFD ger Skatteverket bakläxa angående omvärdering av pris för entreprenad
Moms  
/ 2021-10-04 20:39:16
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att tillhandahållanden av licenser till digitala läromedel ska omfattas av 6 procent moms
 
/ 2021-09-29 15:20:14
EU ett steg närmare offentlig land-för-land rapportering
Global Mobility Services  
/ 2021-09-20 11:58:07
Utmaningar i en internationell kontext kring hantering av styrelsearvoden
Moms  
/ 2021-09-10 14:57:53
Ställningstagande från Skatteverket – undantag från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
Internprissättning  
/ 2021-08-27 10:59:02
Utfasning av internbankräntor närmar sig – är ni redo?
Internprissättning  
/ 2021-07-06 09:02:42
OECD:s publicerar en översikt över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2
Moms  
/ 2021-07-05 07:02:46
Ställningstagande från Skatteverket - en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
Moms  
/ 2021-07-02 07:48:27
HFD slår fast att köparen av en fastighet inte kan bli jämkningsskyldig för ingående moms som säljaren dragit av
Fastighetsskatt  
/ 2021-06-28 08:50:36
HFD bekräftar: Vid taxering av en byggnad under en genomgripande ombyggnation beräknas ett stomtillägg motsvarande stommens halva restvärde
Moms  
/ 2021-06-21 08:44:54
Upplåtelse av golfbana från förening till bolag att se som skattefri fastighetsupplåtelse
Global Mobility Services  
/ 2021-06-18 08:45:11
Riksdagen godkänner uppsägande av skatteavtal med Portugal och Grekland
 
/ 2021-06-16 11:02:38
Ny socialförsäkringskonvention mellan Sverige och Japan
 
/ 2021-06-11 15:47:52
Även 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler oförenliga med unionsrätten enligt EU-kommissionen
Inkomstskatt  
/ 2021-06-08 15:22:15
Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier
Interprissättning  
/ 2021-06-07 09:59:15
Överenskommelse inom EU gällande offentlig land-för-land rapportering
Moms  
/ 2021-06-02 08:26:08
EU-domstolen underkänner svenska regler om omedelbar jämkning vid uppförandeskede
Klassificering fastighet  
/ 2021-05-25 15:16:19
Nekat URB-avdrag vid installation av pentryn i studentrum
Global Mobility Services  
/ 2021-04-26 13:49:23
Vårändringsbudgeten för 2021 – highlights
Global Mobility Services  
/ 2021-04-21 18:51:36
Utmaningar i en internationell kontext kring hantering av styrelsearvoden
Fastighetsskatt  
/ 2021-03-30 12:00:12
Fastighetstaxering - Är ni förberedda?
Skatteprocess  
/ 2021-03-24 16:52:18
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar ränteavdrag efter EU-domstolens förhandsavgörande i Lexel (C-484/19)
Global Mobility  
/ 2021-03-24 11:36:07
Sverige säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland
 
/ 2021-03-22 09:47:14
Omvärdering av beskattningsunderlaget avseende management fee
Övrigt  
/ 2021-03-19 15:33:20
HD meddelar att köpeskillingen ska jämföras med värde jämförbart med taxeringsvärde vid beräkningen av stämpelskatt
Klassificering fastighet  
/ 2021-03-18 15:27:43
HFD nekar utrangeringsavdrag när en byggnad inte har rivits i sin helhet
Internprissättning  
/ 2021-03-15 12:12:25
EU:s förslag om offentlig land-för-land-rapportering tas vidare
Skatteprocess  
/ 2021-02-23 09:37:24
EU-kommissionen överlämnar en formell underrättelse till regeringen avseende beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut
Moms  
/ 2021-02-15 09:31:49
HFD anser att avdragsrätt saknas för moms på kostnad för el- och vattensystem i bostadshus
Moms  
/ 2021-02-10 17:50:59
Ställningstagande från Skatteverket – pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut
Moms  
/ 2021-02-10 12:48:06
HFD anser att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser utgör sammansatta tjänster som är momspliktiga
Internationell beskattning  
/ 2021-02-08 14:52:10
Uppdaterad vägledning från OECD - COVID-19-krisens effekter på skatteavtal
Moms  
/ 2021-01-22 11:10:59
En ny dom från EU-domstolen kan innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms
Skatteprocess  
/ 2021-01-20 13:32:52
EU-domstolen underkänner de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna
Internprissättning  
/ 2021-01-20 11:51:08
OECD:s riktlinjer för hur COVID-19 pandemin bör hanteras ur ett internprissättnings- perspektiv
Små och medelstora företag  
/ 2020-12-04 15:58:24
Förlängning och justering av stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd
Moms  
/ 2020-12-04 11:54:17
Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada
Moms  
/ 2020-11-26 18:12:25
Svenska momslagens regler om jämkning underkända
Inkomstskatt  
/ 2020-11-18 14:32:55
Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer
Internprissättning  
/ 2020-11-18 13:52:36
Nya förslag om digital beskattning i OECD:s Pillar One
Inkomstskatt  
/ 2020-11-17 10:46:19
Ta kontroll över skatteberäkningen i ditt bokslutsarbete
Moms  
/ 2020-11-12 13:38:23
Viktiga förändringar på området indirekt skatt
Internprissättning  
/ 2020-11-11 15:50:30
Nytt lagförslag i Danmark avseende internprissättningsdokumentation
Global Mobility Services  
/ 2020-11-11 12:50:20
Brexit – effekter för fysiska personer, bolag och på indirekta skatter
Global Mobility Services  
/ 2020-11-05 19:27:13
Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
Inkomstskatt  
/ 2020-10-21 13:40:29
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde
Moms  
/ 2020-10-20 12:38:39
Nya momsregler avseende handel på nätet
Fastighetsskatt  
/ 2020-10-16 12:14:38
Utredning om stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning
Internationell beskattning  
/ 2020-10-15 14:44:34
OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”
Global Mobility Services  
/ 2020-10-02 11:50:16
Budgetproposition för 2021 – ytterligare nyheter för arbetsgivare och privatpersoner
Moms  
/ 2020-09-25 14:55:14
Högsta förvaltningsdomstolen nekar momsavdrag på kostnader för återställande och reparation av fastighet
Inkomstskatt  
/ 2020-09-22 10:36:46
Budgetproposition för 2021 – highlights
Incitamentsprogram  
/ 2020-09-14 15:17:22
Breddat tillämpningsområde vid utformning av kvalificerade personaloptionsförmåner
Övrigt  
/ 2020-09-02 20:46:43
Skeppsbron Skatt värvar Evelina Hemsedahl
Övrigt  
/ 2020-09-01 08:35:16
Skeppsbron Skatt öppnar kontor i Göteborg!
Skatteprocess  
/ 2020-07-15 10:25:20
Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor
Övrigt  
/ 2020-07-07 15:57:04
Justering av tidsfristerna för rapporteringspliktiga arrangemang under DAC6
Global Mobility Services  
/ 2020-07-02 16:07:36
Fyra olika förslag för sänkt skattetryck för fysiska personer
Global Mobility Services  
/ 2020-06-23 19:22:38
Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och rapporteringsskyldigheter för utländska företag den 1 januari 2021
Moms  
/ 2020-06-23 12:36:49
Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Moms  
/ 2020-06-22 12:18:08
Avgörande från Skatterättsnämnden – rätt till avdrag för ingående moms för installationer kopplade till momspliktigt tillhandahållande av el/vatten i bostadsbyggnader
Inkomstskatt  
/ 2020-06-18 10:23:26
Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag
Global Mobility Services  
/ 2020-06-16 16:48:05
Taket för möjligt uppskovsbelopp fastställs
Moms  
/ 2020-06-11 12:25:04
HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD om återbetalningsskyldighet när uppförandeskede upphör
Moms  
/ 2020-06-10 12:19:19
Nytt ställningstagande från Skatteverket om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
Moms  
/ 2020-06-04 11:08:03
Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse
Global Mobility Services  
/ 2020-06-01 13:17:26
Slopad uppskovsränta för att få fart på rörligheten i bostadsmarknaden
Internprissättning  
/ 2020-05-29 15:00:02
Nya riktlinjer för hur utdelning och del av vinst från annat koncernbolag ska rapporteras i CBC-rapporten
Små & medelstora företag  
/ 2020-05-19 11:04:42
Corona | Omställningsstöd till företag vars omsättning minskat på grund av Coronaviruset
Internprissättning  
/ 2020-05-11 14:09:33
Uppdaterat! - Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Global Mobility Services  
/ 2020-05-08 11:31:36
Corona I Skattefria förmåner och Skatteverkets tolkning avseende sexmånadersregeln, expertskatt mm
Klassificering fastighet  
/ 2020-05-04 15:03:06
HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits
Inkomstskatt  
/ 2020-04-29 11:28:56
Deklarationssäsongen för 2019 är i full gång för många bolag
Moms  
/ 2020-04-28 11:28:13
Momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader
Internprissättning  
/ 2020-04-28 10:56:40
Nytt ställningstagande från Skatteverket om finansiella garantier
Övrigt  
/ 2020-04-17 13:53:09
Hyresrabatter i vissa branscher
Global Mobility Services  
/ 2020-04-16 14:27:38
Corona | Utökad möjlighet till korttidsstöd, förslag om reducerad anståndsavgift och VAB vid stängda skolor
Inkomstskatt  
/ 2020-04-15 11:25:08
COVID-19-krisens effekter på tillämpning av skatteavtal
Moms  
/ 2020-04-07 16:18:08
Redovisning av moms under coronakrisen
Internprissättning  
/ 2020-04-03 15:36:29
Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Moms  
/ 2020-04-01 16:46:45
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-30 14:34:04
Corona | Förslag på ytterligare åtgärder gällande bl.a. arbetsgivaravgifter, statlig lånegaranti och hyresrabatter i vissa branscher.
Global Mobility Services  
/ 2020-03-27 15:31:16
Corona | Effekter avseende skatt och socialavgifter för anställda som bor i Danmark - Uppdatering!
Inkomstskatt  
/ 2020-03-27 11:18:39
Finansdepartementet föreslår ändrade bestämmelser för företag med koncernbidragsspärrade underskott och ej avdragsgilla räntenetton
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-26 17:23:29
Corona │ Vad blir den faktiska kostnaden för anstånd
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-16 18:30:31
Corona | Regeringens lagrådsremiss gällande bl.a preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms
Internprissättning  
/ 2020-02-18 18:20:08
Finansiella transaktioner – OECD:s rapport
Inkomstskatt  
/ 2020-02-14 15:26:12
Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelseprövningen mellan svenska och utländska fonder
Inkomstskatt  
/ 2020-02-06 16:22:37
Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram
Internationell beskattning  
/ 2020-01-31 15:45:23
Ändringar i skatteavtalet med Brasilien
Skatteprocess  
/ 2020-01-27 17:51:50
Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-23 13:14:30
Hur kan olika incitament motivera? Lyssna på vår incitamentsexpert Björn Johansson
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-20 15:12:14
Förändrad syn avseende s.k. kvalificerade personal-optioner (11 a kap. IL)
Internprissättning  
/ 2020-01-14 15:03:13
Heldagskurs i Internprissättning – Transfer pricing
Moms  
/ 2019-12-18 16:42:53
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Moms  
/ 2019-12-11 17:37:07
Nytt från Skatterättsnämnden - ändrat rättsläge för den momsmässiga behandlingen av co-working?
Moms  
/ 2019-12-04 11:39:23
Dom från HFD – tillhandahållande av el och vatten ej del i hyran
Inkomstskatt  
/ 2019-11-18 12:01:43
HFD om tjänstebeskattning av differentierad utdelning
Internationell beskattning  
/ 2019-11-15 12:52:09
Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal
Övrigt  
/ 2019-10-17 13:22:18
Budgetpropositionen för 2020 - highlights
Internprissättning  
/ 2019-10-16 14:06:35
OECDs senaste rapport: Secretariat proposal for a ”unified approach” under pillar one
Inkomstskatt  
/ 2019-10-14 13:37:13
Andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar hos det avyttrande bolaget
Inkomstskatt  
/ 2019-10-11 16:46:35
Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna
Inkomstskatt  
/ 2019-10-04 15:07:40
Förhandsbesked om rätt skattesubjekt vid bolagisering i s.k. ”paraplyorganisation”
Incitamentsprogram  
/ 2019-09-11 10:41:16
Skeppsbron Skatt rekryterar Incentive-specialist!
Moms  
/ 2019-09-04 09:54:46
Moderbolags fakturering av allmänna omkostnader – Skatteverkets ställningstagande om moms strider mot OECDs riktlinjer
Inkomsskatt  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Inkomstskatt  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Fastighetsskatt  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Moms  
/ 2019-07-08 11:52:25
Flerdagarskurser ska beskattas där de äger rum
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
Övrigt  
/ 2019-06-20 15:20:41
Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Moms  
/ 2019-06-18 10:13:51
Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats
Klassificering fastighet  
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
Inkomstskatt  
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Inkomstskatt  
/ 2019-05-21 13:16:13
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Global Mobility Services  
/ 2019-05-13 08:22:28
Skeppsbron Skatt rekryterar specialist inom Global Mobility Services!
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
Inkomstskatt  
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
Övrigt  
/ 2019-04-15 17:24:46
Transaction structuring and tax trends in the Nordics
Inkomstskatt  
/ 2019-03-13 17:59:58
Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte
Moms  
/ 2019-03-08 18:21:32
Tillhandahållande av el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en undantagen upplåtelse av bostad
Moms  
/ 2019-03-07 17:37:17
Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!
Inkomstskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
Övrigt  
/ 2019-02-14 13:32:07
Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar
Övrigt  
/ 2019-02-07 12:55:58
Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!
Övrigt  
/ 2019-01-15 15:03:39
Skeppsbron Skatt blir en del av Aspia  
Inkomstskatt  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
Inkomstskatt  
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Internprissättning  
/ 2018-12-17 16:38:08
Skatteverkets informationsträff 11 december 2018
Övrigt  
/ 2018-12-06 14:18:41
Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!
Skatteprocess  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Övrigt  
/ 2018-11-08 12:16:42
Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen
Skatteprocess  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Inkomstskatt  
/ 2018-09-06 15:51:18
Proposition om genomförande av CFC-regler
Internprissättning  
/ 2018-08-22 16:28:43
OECD har publicerat det första utkastet angående finansiella transaktioner och internprissättning
Moms  
/ 2018-08-07 10:19:01
Skeppsbron Skatt på IVEA's momskonferens i Dusseldorf 4-5 oktober. Vill du också delta?
Moms  
/ 2018-07-06 12:05:46
VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten
Inkomstskatt  
/ 2018-06-15 19:09:54
Lagrådsremiss om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Inkomstskatt  
/ 2018-06-13 10:39:02
Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning
Skatteprocess  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest
Inkomstskatt  
/ 2018-05-07 14:51:55
Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård
Klassificering fastighet  
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster
Inkomstskatt  
/ 2018-04-10 15:02:33
Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats
Moms  
/ 2018-04-10 14:53:51
Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem
Moms  
/ 2018-04-10 14:52:27
Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren