Internprissättning  
/ 2024-06-18 10:17:02
OECD publicerar uppdaterad vägledning kopplat till Amount B
Små & medelstora företag  
/ 2024-06-12 05:27:01
Stora förändringar föreslås i den s.k. 3:12-utredningen! 
Företagsbeskattning  
/ 2024-06-04 12:46:03
Förslag på nya ränteavdragsregler inom företagssektorn
 
/ 2024-05-14 08:16:06
Motverka ökad fastighetsskatt från 2025
Global Mobility Services  
/ 2024-05-08 13:06:50
Nytt Öresundsavtal – viktiga ändringar för pendlare från 2025
Fastighet & Bygg  
/ 2024-05-07 16:47:49
Skattefrågor vid fastighetsförvärv
Global Mobility Services  
/ 2024-04-09 15:16:54
Taxand Economic Employer Survey 2024
Inkomstskatt  
/ 2024-03-21 14:44:03
Ett ränteswapavtal som har ersatts av nya avtal med andra villkor har ansetts avyttrat
Tjänstepension  
/ 2024-03-05 09:40:56
Direktpensionens möjligheter och utmaningar
Internprissättning  
/ 2024-02-27 09:29:50
OECD publicerar vägledning om Amount B
Moms  
/ 2024-02-23 10:42:51
Ordningen är återställd vad gäller moms och samfällighetsföreningar
Transfer Pricing  
/ 2024-02-12 16:22:17
Taxand Global Transfer Pricing Guide 2024
Företagsbeskattning  
/ 2024-02-05 09:48:52
Nekat ränteavdrag vid koncerninterna förvärv av delägarrätter strider mot etableringsfriheten
Global Mobility Services  
/ 2024-01-31 12:07:16
Inför den kommande deklarationssäsongen vill vi göra dig uppmärksam på följande viktiga datum
Inkomstskatt  
/ 2024-01-24 16:40:06
Regeringen föreslår nya regler om avdrag för tidigare års underskott
Global Mobility Services  
/ 2024-01-10 09:48:40
Skatteverket föreslår att uttrycket stadigvarande vistelse definieras i lagtexten
Övrigt  
/ 2023-12-12 16:59:35
God jul & Gott nytt år!
Små & medelstora företag  
/ 2023-12-11 11:54:50
Plånboksfrågor – planera din skatt
Tjänstepension  
/ 2023-12-05 15:45:12
Pensionstips inför skatteberäkningar och deklaration
 
/ 2023-11-28 13:21:18
Avgångsvederlag eller pension?
Moms  
/ 2023-11-22 10:09:43
Skatteverket utmanar synen om moms på transaktioner mellan delägare och HB/KB
Moms  
/ 2023-11-14 15:55:10
HFD har underkänt införlivandet av momsdirektivets avdragsbestämmelser
Tjänstepension  
/ 2023-10-24 10:10:13
Premiemodell alternativ ITP – våra erfarenheter
Global Mobility Services  
/ 2023-10-19 16:04:03
Portugal avskaffar NHR-regelverket (särskilda skatteregler för inflyttade personer)
Moms  
/ 2023-10-12 16:48:08
HFD medger avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier
Global Mobility Services  
/ 2023-10-05 13:17:02
Distansarbete från Sverige – förenklingar av skattereglerna
Tjänstepension  
/ 2023-10-04 15:38:24
Direktpensionens möjligheter och utmaningar
Internprissättning  
/ 2023-10-03 20:26:04
OECD:s konsultationsdokument för Amount B under Pelare 1
 
/ 2023-09-28 08:14:13
SKEPPSBRON SKATT – vinnare i ITR Awards 2023
 
/ 2023-09-26 08:50:06
Skeppsbron Skatt återigen topprankade i International Tax Reviews globala ranking över skatterådgivare
Tjänstepension  
/ 2023-09-25 08:58:41
Ny dom från HFD ger rätt till avräkning av utländsk skatt på pensionsavsättningar
Internprissättning  
/ 2023-09-22 12:00:19
EU kommissionen publicerar direktiv gällande gemensam beräkning av beskattningsbas samt harmonisering av internprissättning
 
/ 2023-09-22 09:30:31
Budgetpropositionen 2024
Skatteprocess  
/ 2023-09-13 17:34:22
Skeppsbron Skatt ombud i mål där HFD klarlagt rättsläget i fråga om återställande av försutten tid
Moms  
/ 2023-09-01 13:53:35
Skeppsbron Skatt välkomnar Ulf Hedström som ny partner!
Tjänstepension  
/ 2023-08-29 20:05:43
Pension för företag utan kollektivavtal
Tjänstepension  
/ 2023-08-28 16:02:20
Månatlig hantering av avtalspension SAF-LO
Övrigt  
/ 2023-08-22 21:57:09
Ny adress i Göteborg fr o m 1/9 2023
Inkomstskatt  
/ 2023-07-10 07:59:50
Redovisningsrättsliga aspekter avseende Pelare 2 / lag om tilläggsskatt
 
/ 2023-07-05 14:29:22
Glad sommar!
Global Mobility Services  
/ 2023-07-04 15:18:54
Socialförsäkring - Utökade möjligheter till hemarbete vid gränsöverskridande distansarbete inom EU/EES
Internprissättning  
/ 2023-06-29 08:50:22
Brasilien implementerar armlängdsprincipen
Internprissättning  
/ 2023-06-28 13:00:18
Internprissättning Ukraina – viktigt att tänka på gällande råvarutransaktioner och förändringar i verksamheten
Inkomstskatt  
/ 2023-05-31 07:39:16
Beskattningstidpunkten för utdelning från ett utländskt bolag
Tjänstepension  
/ 2023-05-26 10:23:15
Löneskatt på användning av medel i överskottsfond
Inhouse Tax Services  
/ 2023-05-02 09:16:18
Skeppsbron Skatt presenterar In-house Tax Services
Tjänstepension  
/ 2023-04-25 09:31:28
Pension till chefer och ledande befattningshavare
Tjänstepension  
/ 2023-04-17 14:09:09
Pensionsrelaterade skatter
Internationell beskattning  
/ 2023-03-29 14:00:37
HFD mål nr 3829–22 – Avräkning av utländsk skatt
Internprissättning  
/ 2023-03-27 11:01:36
Uppdaterad - Ökad transparens för koncerners inkomstskatteuppgifter genom offentlig inkomstskatterapport
Internprissättning  
/ 2023-03-23 09:15:23
Nya internprissättningsregler i Storbritannien
Internprissättning  
/ 2023-03-22 16:20:11
Nya internprissättningsregler i Ungern
Tjänstepension  
/ 2023-03-08 08:03:25
Jakten på mer jämställda pensioner
Skatteprocess  
/ 2023-03-07 11:35:31
Skatteverket kommenterar HFD 2022 ref. 32 – Överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende eftergift/tillskott av fordran där Skeppsbron Skatt agerat ombud
Tjänstepension  
/ 2023-03-01 13:44:40
Anställda utomlands - Hur påverkar det tjänstepensionen?
Små & medelstora företag  
/ 2023-02-22 14:15:18
Välkommet besked från HFD angående utomståenderegeln!
Moms  
/ 2023-02-20 18:48:09
HFD har bedömt att undantaget för ”förvaltning av krediter av den som beviljat krediten” inte gäller den som beviljat krediten
Internprissättning  
/ 2023-02-15 08:04:57
Ökad transparens för koncerners inkomstskatteuppgifter genom offentlig inkomstskatterapport
Global Mobility Services  
/ 2023-02-13 08:56:51
Har ditt utländska företag anställda i Sverige?
Inkomstskatt  
/ 2023-02-10 10:47:16
Höjd kostnadsränta för underskott på skattekonto och skatteanstånd
Internationell beskattning  
/ 2023-02-07 17:44:39
Delbetänkande avseende global minimibeskattning har överlämnats till regeringen
Moms  
/ 2023-02-01 08:00:49
Ställningstagande från Skatteverket avseende momsregistreringens betydelse för rätten till avdrag för ingående moms
Moms  
/ 2023-01-31 09:26:05
Finansdepartementet har nu kommit med sitt förslag till lagändring gällande jämkningsreglerna vid överlåtelse av fastighet
Internationell beskattning  
/ 2023-01-30 14:38:06
Taxand international Tax Webinar - Pillar 2
 
/ 2023-01-30 08:13:02
Skeppsbron Skatt välkomnar en ny partner!
Internationell beskattning  
/ 2023-01-27 13:00:32
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen gällande beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut
Bolagsdeklaration och Skatteberäkning  
/ 2023-01-26 15:15:27
Utökade möjligheter till tillfälligt skatteanstånd för företag med anledning av inflationen och stigande energipriser
Tjänstepension  
/ 2023-01-18 10:45:32
Alternativ ITP – vilken premiemodell är bäst?
Global Mobility Services  
/ 2023-01-17 15:19:39
Undvik kostnadsränta och förseningsavgifter - viktiga datum för privatpersoner inför inkomstdeklarationen!
Internationell beskattning  
/ 2023-01-16 16:44:38
Bedriver du global affärsverksamhet i Sverige?
Tjänstepension  
/ 2023-01-10 13:25:22
Det nya pensionsavtalet AKAP-KR
 
/ 2022-12-22 16:01:06
Förhandsbesked om avdrag för ventilen
Global Mobility Services  
/ 2022-12-22 13:02:54
The Economic Employer Survey 2022
Incitamentsprogram  
/ 2022-12-20 09:30:21
Förhandsbesked om personaloptioner, uttagsbeskattning
Moms  
/ 2022-12-19 16:25:48
Dom från EU-domstolen avseende uppgifter i faktura vid trepartshandel 
Incitamentsprogram  
/ 2022-12-19 13:23:08
HFD klargör att syntetiska optioner som är föremål för en återköpsrätt kan behandlas som värdepapper vid beskattningen
Internationell beskattning  
/ 2022-12-14 14:09:04
EU:s medlemsländer har nått överenskommelse om global minimibeskattning.
Incitamentsprogram  
/ 2022-12-14 12:12:02
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 5, sammanfattning
Internprissättning  
/ 2022-12-09 11:28:42
Skatteverkets förtydliganden om vad som ska ingå i CbCR-rapporteringen (med anledning av OECD:s uppdaterade riktlinjer)  
Fastighetsskatt  
/ 2022-11-24 21:02:34
Nya skatteregler för indirekta avyttringar av fastigheter i Finland under nästa år 
Tjänstepension  
/ 2022-11-24 16:18:23
Förändringar i ITP1-avtalet, uppdaterad 22-11-22
Inkomstskatt  
/ 2022-11-08 19:05:32
Budgetpropositionen 2023
Moms  
/ 2022-11-03 12:33:16
Efter Sögård Fastigheter: Nu ger Skatteverket sin syn på hur jämkningsreglerna ska tillämpas och vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse
Incitamentsprogram  
/ 2022-11-01 16:36:31
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 4, Avslut
Inkomstskatt  
/ 2022-10-24 16:56:27
Förhandsbesked om koncernbidrag
Punktskatt  
/ 2022-10-19 10:43:22
Större möjlighet till lägre punktskatt på energi i industriell verksamhet när HFD skrotar krav på huvudsaklighet
Tjänstepension  
/ 2022-10-17 15:52:05
Avgångspension vid övertalighet
Fastighetskatt  
/ 2022-10-10 15:35:53
Finland på väg att införa regler om beskattning av indirekt ägande av fastigheter
Global Mobility Services  
/ 2022-10-07 11:53:40
Ny dom avseende hemvistbedömningen i det upphörda skatteavtalet mellan Sverige och Portugal  
Global Mobility Services  
/ 2022-10-03 10:50:42
HFD tydliggör tillämpning av tremånadersfristen för expertskattansökningar i ny dom
Sustainable Tax  
/ 2022-09-30 06:47:43
Skeppsbron Skatt lanserar Sustainable Tax/Hållbar skatt!
Tjänstepension  
/ 2022-09-19 14:25:26
Alternativ ITP – vilken premiemodell är bäst?
Global Mobility Services  
/ 2022-09-15 15:43:23
Nytt högaktuellt förhandsbesked avseende ettårsregeln 
 
/ 2022-09-13 18:54:32
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 3, Löptid
Incitamentsprogram  
/ 2022-09-13 18:35:25
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 3, Löptid
Fastighetskatt  
/ 2022-09-02 15:17:27
Nya stämpelskatteregler föreslås
Global Mobility Services  
/ 2022-07-25 11:50:53
Risk för skattesmäll vid distansarbete i portugal!
Skatteprocess  
/ 2022-07-06 09:52:00
HFD mål nr. 447-22 – Eftergift/tillskott av fordran anses utgöra ett ej skattepliktigt aktieägartillskott
Incitamentsprogram  
/ 2022-07-05 08:48:14
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 2, Implementering
Global Mobility Services  
/ 2022-07-04 08:51:49
Ny skatteutredning tillsatt – är exitskatt på väg att införas?
Aktuellt  
/ 2022-06-30 10:02:56
Therése Østergaard – ny Managing Partner/VD på Skeppsbron Skatt
Incitamentsprogram  
/ 2022-06-21 11:22:55
Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 1, Design
 
/ 2022-05-25 15:05:59
Ny dom från HFD: Arbetsgivaravgifter utan avtal om arbete
Moms  
/ 2022-05-10 08:29:36
HFD beviljar avdrag för ingående moms hänförligt till bidragsfinansierat projekt
Moms  
/ 2022-05-05 16:00:57
HFD har fastslagit att de svenska reglerna om omedelbar återbetalningsskyldighet vid uppförandeskede är tillämpliga
 
/ 2022-05-03 08:39:26
Skatteverket föreslår utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet
Global Mobility Services  
/ 2022-04-07 11:30:36
Avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft
Fastighet och bygg  
/ 2022-04-01 13:58:22
Stämpelskatt vid reglering och klyvning – Lantmäteriets rapport har kommit
Små & medelstora företag  
/ 2022-03-10 13:33:31
Måste man ha ett aktieägaravtal?
Aktuellt  
/ 2022-02-28 20:37:51
Skeppsbron Skatt stödjer Ukraina i denna svåra tid
Små & medelstora företag  
/ 2022-02-28 13:36:36
Generationsskiften i fåmansbolag
Moms  
/ 2022-02-24 13:34:44
Två nya ställningstaganden från Skatteverket som innebär att samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar i vissa fall ska redovisa moms på betalningar från medlemmarna
Global Mobility Services  
/ 2022-02-23 15:54:27
Enskild näringsidkare som digital nomad 
Små & medelstora företag  
/ 2022-02-21 12:03:54
Ägarkollen – vi hjälper dig att få kontroll över de viktiga frågorna för dig som ägare och bolagsstrukturen
Global Mobility Services  
/ 2022-02-17 11:36:50
Arbetsgivare till en digital nomad 
Små & medelstora företag  
/ 2022-02-16 14:06:41
K10 – Löneunderlag och korttidsstöd
Moms  
/ 2022-02-15 11:23:36
Skatterättsnämnden öppnar upp för utökade möjligheter till återbetalning av skatt på energi i industriell verksamhet
Global Mobility Services  
/ 2022-02-14 12:28:16
Hur beskattas en anställd digital nomad?
Global Mobility Services  
/ 2022-02-09 17:27:13
Nu öppnas gränsen – skatteregler att ha koll på vid tjänsteresa till Sverige
Global Mobility Services  
/ 2022-02-03 17:03:28
Digital nomad & distansarbete – en livsstil här för att stanna?
Tjänstepension  
/ 2022-01-31 08:55:05
Skeppsbron Skatt rekryterar pensionsspecialist!
Global Mobility Services  
/ 2022-01-21 11:28:24
Deklaration och beskattning av kryptovaluta  
Global Mobility Services  
/ 2022-01-04 12:09:40
Skatteavtal med Portugal och Grekland har upphört - hur påverkas din skattesituation? 
Internprissättning  
/ 2021-12-13 10:00:38
Ändring av dokumentationsreglerna i Danmark  
Global Mobility Services  
/ 2021-12-03 09:45:12
Lagändringar gällande skatt för arbetsgivare och arbetstagare fr o m 1 januari 2022
Internprissättning  
/ 2021-11-16 10:05:18
Offentlig land-för-land rapportering införs inom EU
Inkomstskatt  
/ 2021-10-28 13:53:39
Regeringen går vidare med förslaget om s.k. riskskatt för vissa kreditinstitut
Skatteprocess  
/ 2021-10-21 11:28:12
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar avdrag för ränteutgifter i ytterligare mål
Internationell beskattning  
/ 2021-10-18 13:37:26
Uppdaterad överenskommelse för Pelare 1 och 2
Moms  
/ 2021-10-15 07:41:47
HFD begränsar Tullverkets möjligheter att påföra skatt vid felaktig hantering
Internprissättning  
/ 2021-10-14 16:15:17
Hållbarhet och skattefrågor - Har ni en hållbar skattehantering?
Global Mobility Services  
/ 2021-10-13 10:36:30
Nytt skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
Global Mobility Services  
/ 2021-10-07 14:53:17
Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
Skatteprocess  
/ 2021-10-07 14:34:08
Regeringens svar på EU-kommissionens formella underrättelse angående avdragsrätt på koncerninterna lån
Moms  
/ 2021-10-05 15:54:59
HFD ger Skatteverket bakläxa angående omvärdering av pris för entreprenad
Moms  
/ 2021-10-04 20:39:16
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att tillhandahållanden av licenser till digitala läromedel ska omfattas av 6 procent moms
 
/ 2021-09-29 15:20:14
EU ett steg närmare offentlig land-för-land rapportering
Global Mobility Services  
/ 2021-09-20 11:58:07
Utmaningar i en internationell kontext kring hantering av styrelsearvoden
Moms  
/ 2021-09-10 14:57:53
Ställningstagande från Skatteverket – undantag från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
Internprissättning  
/ 2021-08-27 10:59:02
Utfasning av internbankräntor närmar sig – är ni redo?
Internprissättning  
/ 2021-07-06 09:02:42
OECD:s publicerar en översikt över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2
Moms  
/ 2021-07-05 07:02:46
Ställningstagande från Skatteverket - en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
Moms  
/ 2021-07-02 07:48:27
HFD slår fast att köparen av en fastighet inte kan bli jämkningsskyldig för ingående moms som säljaren dragit av
Fastighetsskatt  
/ 2021-06-28 08:50:36
HFD bekräftar: Vid taxering av en byggnad under en genomgripande ombyggnation beräknas ett stomtillägg motsvarande stommens halva restvärde
Moms  
/ 2021-06-21 08:44:54
Upplåtelse av golfbana från förening till bolag att se som skattefri fastighetsupplåtelse
Global Mobility Services  
/ 2021-06-18 08:45:11
Riksdagen godkänner uppsägande av skatteavtal med Portugal och Grekland
 
/ 2021-06-16 11:02:38
Ny socialförsäkringskonvention mellan Sverige och Japan
 
/ 2021-06-11 15:47:52
Även 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler oförenliga med unionsrätten enligt EU-kommissionen
Inkomstskatt  
/ 2021-06-08 15:22:15
Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier
Interprissättning  
/ 2021-06-07 09:59:15
Överenskommelse inom EU gällande offentlig land-för-land rapportering
Moms  
/ 2021-06-02 08:26:08
EU-domstolen underkänner svenska regler om omedelbar jämkning vid uppförandeskede
Klassificering fastighet  
/ 2021-05-25 15:16:19
Nekat URB-avdrag vid installation av pentryn i studentrum
Global Mobility Services  
/ 2021-04-26 13:49:23
Vårändringsbudgeten för 2021 – highlights
Global Mobility Services  
/ 2021-04-21 18:51:36
Utmaningar i en internationell kontext kring hantering av styrelsearvoden
Fastighetsskatt  
/ 2021-03-30 12:00:12
Fastighetstaxering - Är ni förberedda?
Skatteprocess  
/ 2021-03-24 16:52:18
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar ränteavdrag efter EU-domstolens förhandsavgörande i Lexel (C-484/19)
Global Mobility  
/ 2021-03-24 11:36:07
Sverige säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland
 
/ 2021-03-22 09:47:14
Omvärdering av beskattningsunderlaget avseende management fee
Övrigt  
/ 2021-03-19 15:33:20
HD meddelar att köpeskillingen ska jämföras med värde jämförbart med taxeringsvärde vid beräkningen av stämpelskatt
Klassificering fastighet  
/ 2021-03-18 15:27:43
HFD nekar utrangeringsavdrag när en byggnad inte har rivits i sin helhet
Internprissättning  
/ 2021-03-15 12:12:25
EU:s förslag om offentlig land-för-land-rapportering tas vidare
Skatteprocess  
/ 2021-02-23 09:37:24
EU-kommissionen överlämnar en formell underrättelse till regeringen avseende beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut
Moms  
/ 2021-02-15 09:31:49
HFD anser att avdragsrätt saknas för moms på kostnad för el- och vattensystem i bostadshus
Moms  
/ 2021-02-10 17:50:59
Ställningstagande från Skatteverket – pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut
Moms  
/ 2021-02-10 12:48:06
HFD anser att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser utgör sammansatta tjänster som är momspliktiga
Internationell beskattning  
/ 2021-02-08 14:52:10
Uppdaterad vägledning från OECD - COVID-19-krisens effekter på skatteavtal
Moms  
/ 2021-01-22 11:10:59
En ny dom från EU-domstolen kan innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms
Skatteprocess  
/ 2021-01-20 13:32:52
EU-domstolen underkänner de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna
Internprissättning  
/ 2021-01-20 11:51:08
OECD:s riktlinjer för hur COVID-19 pandemin bör hanteras ur ett internprissättnings- perspektiv
Små och medelstora företag  
/ 2020-12-04 15:58:24
Förlängning och justering av stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd
Moms  
/ 2020-12-04 11:54:17
Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada
Moms  
/ 2020-11-26 18:12:25
Svenska momslagens regler om jämkning underkända
Inkomstskatt  
/ 2020-11-18 14:32:55
Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer
Internprissättning  
/ 2020-11-18 13:52:36
Nya förslag om digital beskattning i OECD:s Pillar One
Inkomstskatt  
/ 2020-11-17 10:46:19
Ta kontroll över skatteberäkningen i ditt bokslutsarbete
Moms  
/ 2020-11-12 13:38:23
Viktiga förändringar på området indirekt skatt
Internprissättning  
/ 2020-11-11 15:50:30
Nytt lagförslag i Danmark avseende internprissättningsdokumentation
Global Mobility Services  
/ 2020-11-11 12:50:20
Brexit – effekter för fysiska personer, bolag och på indirekta skatter
Global Mobility Services  
/ 2020-11-05 19:27:13
Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
Inkomstskatt  
/ 2020-10-21 13:40:29
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde
Moms  
/ 2020-10-20 12:38:39
Nya momsregler avseende handel på nätet
Fastighetsskatt  
/ 2020-10-16 12:14:38
Utredning om stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning
Internationell beskattning  
/ 2020-10-15 14:44:34
OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”
Global Mobility Services  
/ 2020-10-02 11:50:16
Budgetproposition för 2021 – ytterligare nyheter för arbetsgivare och privatpersoner
Moms  
/ 2020-09-25 14:55:14
Högsta förvaltningsdomstolen nekar momsavdrag på kostnader för återställande och reparation av fastighet
Inkomstskatt  
/ 2020-09-22 10:36:46
Budgetproposition för 2021 – highlights
Incitamentsprogram  
/ 2020-09-14 15:17:22
Breddat tillämpningsområde vid utformning av kvalificerade personaloptionsförmåner
Övrigt  
/ 2020-09-02 20:46:43
Skeppsbron Skatt värvar Evelina Hemsedahl
Övrigt  
/ 2020-09-01 08:35:16
Skeppsbron Skatt öppnar kontor i Göteborg!
Skatteprocess  
/ 2020-07-15 10:25:20
Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor
Övrigt  
/ 2020-07-07 15:57:04
Justering av tidsfristerna för rapporteringspliktiga arrangemang under DAC6
Global Mobility Services  
/ 2020-07-02 16:07:36
Fyra olika förslag för sänkt skattetryck för fysiska personer
Global Mobility Services  
/ 2020-06-23 19:22:38
Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och rapporteringsskyldigheter för utländska företag den 1 januari 2021
Moms  
/ 2020-06-23 12:36:49
Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Moms  
/ 2020-06-22 12:18:08
Avgörande från Skatterättsnämnden – rätt till avdrag för ingående moms för installationer kopplade till momspliktigt tillhandahållande av el/vatten i bostadsbyggnader
Inkomstskatt  
/ 2020-06-18 10:23:26
Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag
Global Mobility Services  
/ 2020-06-16 16:48:05
Taket för möjligt uppskovsbelopp fastställs
Moms  
/ 2020-06-11 12:25:04
HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD om återbetalningsskyldighet när uppförandeskede upphör
Moms  
/ 2020-06-10 12:19:19
Nytt ställningstagande från Skatteverket om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
Moms  
/ 2020-06-04 11:08:03
Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse
Global Mobility Services  
/ 2020-06-01 13:17:26
Slopad uppskovsränta för att få fart på rörligheten i bostadsmarknaden
Internprissättning  
/ 2020-05-29 15:00:02
Nya riktlinjer för hur utdelning och del av vinst från annat koncernbolag ska rapporteras i CBC-rapporten
Små & medelstora företag  
/ 2020-05-19 11:04:42
Corona | Omställningsstöd till företag vars omsättning minskat på grund av Coronaviruset
Internprissättning  
/ 2020-05-11 14:09:33
Uppdaterat! - Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Global Mobility Services  
/ 2020-05-08 11:31:36
Corona I Skattefria förmåner och Skatteverkets tolkning avseende sexmånadersregeln, expertskatt mm
Klassificering fastighet  
/ 2020-05-04 15:03:06
HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits
Inkomstskatt  
/ 2020-04-29 11:28:56
Deklarationssäsongen för 2019 är i full gång för många bolag
Moms  
/ 2020-04-28 11:28:13
Momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader
Internprissättning  
/ 2020-04-28 10:56:40
Nytt ställningstagande från Skatteverket om finansiella garantier
Övrigt  
/ 2020-04-17 13:53:09
Hyresrabatter i vissa branscher
Global Mobility Services  
/ 2020-04-16 14:27:38
Corona | Utökad möjlighet till korttidsstöd, förslag om reducerad anståndsavgift och VAB vid stängda skolor
Inkomstskatt  
/ 2020-04-15 11:25:08
COVID-19-krisens effekter på tillämpning av skatteavtal
Moms  
/ 2020-04-07 16:18:08
Redovisning av moms under coronakrisen
Internprissättning  
/ 2020-04-03 15:36:29
Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Moms  
/ 2020-04-01 16:46:45
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-30 14:34:04
Corona | Förslag på ytterligare åtgärder gällande bl.a. arbetsgivaravgifter, statlig lånegaranti och hyresrabatter i vissa branscher.
Global Mobility Services  
/ 2020-03-27 15:31:16
Corona | Effekter avseende skatt och socialavgifter för anställda som bor i Danmark - Uppdatering!
Inkomstskatt  
/ 2020-03-27 11:18:39
Finansdepartementet föreslår ändrade bestämmelser för företag med koncernbidragsspärrade underskott och ej avdragsgilla räntenetton
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-26 17:23:29
Corona │ Vad blir den faktiska kostnaden för anstånd
Små & medelstora företag  
/ 2020-03-16 18:30:31
Corona | Regeringens lagrådsremiss gällande bl.a preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms
Internprissättning  
/ 2020-02-18 18:20:08
Finansiella transaktioner – OECD:s rapport
Inkomstskatt  
/ 2020-02-14 15:26:12
Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelseprövningen mellan svenska och utländska fonder
Inkomstskatt  
/ 2020-02-06 16:22:37
Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram
Internationell beskattning  
/ 2020-01-31 15:45:23
Ändringar i skatteavtalet med Brasilien
Skatteprocess  
/ 2020-01-27 17:51:50
Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-23 13:14:30
Hur kan olika incitament motivera? Lyssna på vår incitamentsexpert Björn Johansson
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-20 15:12:14
Förändrad syn avseende s.k. kvalificerade personal-optioner (11 a kap. IL)
Internprissättning  
/ 2020-01-14 15:03:13
Heldagskurs i Internprissättning – Transfer pricing
Moms  
/ 2019-12-18 16:42:53
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Moms  
/ 2019-12-11 17:37:07
Nytt från Skatterättsnämnden - ändrat rättsläge för den momsmässiga behandlingen av co-working?
Moms  
/ 2019-12-04 11:39:23
Dom från HFD – tillhandahållande av el och vatten ej del i hyran
Inkomstskatt  
/ 2019-11-18 12:01:43
HFD om tjänstebeskattning av differentierad utdelning
Internationell beskattning  
/ 2019-11-15 12:52:09
Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal
Övrigt  
/ 2019-10-17 13:22:18
Budgetpropositionen för 2020 - highlights
Internprissättning  
/ 2019-10-16 14:06:35
OECDs senaste rapport: Secretariat proposal for a ”unified approach” under pillar one
Inkomstskatt  
/ 2019-10-14 13:37:13
Andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar hos det avyttrande bolaget
Inkomstskatt  
/ 2019-10-11 16:46:35
Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna
Inkomstskatt  
/ 2019-10-04 15:07:40
Förhandsbesked om rätt skattesubjekt vid bolagisering i s.k. ”paraplyorganisation”
Incitamentsprogram  
/ 2019-09-11 10:41:16
Skeppsbron Skatt rekryterar Incentive-specialist!
Moms  
/ 2019-09-04 09:54:46
Moderbolags fakturering av allmänna omkostnader – Skatteverkets ställningstagande om moms strider mot OECDs riktlinjer
Inkomsskatt  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Inkomstskatt  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Fastighetsskatt  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Moms  
/ 2019-07-08 11:52:25
Flerdagarskurser ska beskattas där de äger rum
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
Övrigt  
/ 2019-06-20 15:20:41
Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Moms  
/ 2019-06-18 10:13:51
Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats
Klassificering fastighet  
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
Inkomstskatt  
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Inkomstskatt  
/ 2019-05-21 13:16:13
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Global Mobility Services  
/ 2019-05-13 08:22:28
Skeppsbron Skatt rekryterar specialist inom Global Mobility Services!
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
Inkomstskatt  
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
Övrigt  
/ 2019-04-15 17:24:46
Transaction structuring and tax trends in the Nordics
Inkomstskatt  
/ 2019-03-13 17:59:58
Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte
Moms  
/ 2019-03-08 18:21:32
Tillhandahållande av el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en undantagen upplåtelse av bostad
Moms  
/ 2019-03-07 17:37:17
Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!
Inkomstskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
Övrigt  
/ 2019-02-14 13:32:07
Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar
Övrigt  
/ 2019-02-07 12:55:58
Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!
Övrigt  
/ 2019-01-15 15:03:39
Skeppsbron Skatt blir en del av Aspia  
Inkomstskatt  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
Inkomstskatt  
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Internprissättning  
/ 2018-12-17 16:38:08
Skatteverkets informationsträff 11 december 2018
Övrigt  
/ 2018-12-06 14:18:41
Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!
Skatteprocess  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Övrigt  
/ 2018-11-08 12:16:42
Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen
Skatteprocess  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Inkomstskatt  
/ 2018-09-06 15:51:18
Proposition om genomförande av CFC-regler
Internprissättning  
/ 2018-08-22 16:28:43
OECD har publicerat det första utkastet angående finansiella transaktioner och internprissättning
Moms  
/ 2018-08-07 10:19:01
Skeppsbron Skatt på IVEA's momskonferens i Dusseldorf 4-5 oktober. Vill du också delta?
Moms  
/ 2018-07-06 12:05:46
VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten
Inkomstskatt  
/ 2018-06-15 19:09:54
Lagrådsremiss om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Inkomstskatt  
/ 2018-06-13 10:39:02
Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning
Skatteprocess  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest
Inkomstskatt  
/ 2018-05-07 14:51:55
Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård
Klassificering fastighet  
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster
Inkomstskatt  
/ 2018-04-10 15:02:33
Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats
Moms  
/ 2018-04-10 14:53:51
Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem
Moms  
/ 2018-04-10 14:52:27
Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren