Aktuellt  
/ 2020-09-22 10:36:46
Budgetproposition för 2021 – highlights
Aktuellt  
/ 2020-09-14 15:17:22
Breddat tillämpningsområde vid utformning av kvalificerade personaloptionsförmåner
Aktuellt  
/ 2020-09-02 20:46:43
Skeppsbron Skatt värvar Evelina Hemsedahl
Aktuellt  
/ 2020-09-01 08:35:16
Skeppsbron Skatt öppnar kontor i Göteborg!
Aktuellt  
/ 2020-07-15 10:25:20
Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor
Aktuellt  
/ 2020-07-07 15:57:04
Justering av tidsfristerna för rapporteringspliktiga arrangemang under DAC6
Aktuellt  
/ 2020-07-02 16:07:36
Fyra olika förslag för sänkt skattetryck för fysiska personer
Aktuellt  
/ 2020-06-23 19:22:38
Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och rapporteringsskyldigheter för utländska företag den 1 januari 2021
Moms  
/ 2020-06-23 12:36:49
Kammarrätten har meddelat dom avseende holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Moms  
/ 2020-06-22 12:18:08
Avgörande från Skatterättsnämnden – rätt till avdrag för ingående moms för installationer kopplade till momspliktigt tillhandahållande av el/vatten i bostadsbyggnader
Aktuellt  
/ 2020-06-18 10:23:26
Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag
Aktuellt  
/ 2020-06-16 16:48:05
Taket för möjligt uppskovsbelopp fastställs
Moms  
/ 2020-06-11 12:25:04
HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD om återbetalningsskyldighet när uppförandeskede upphör
Moms  
/ 2020-06-10 12:19:19
Nytt ställningstagande från Skatteverket om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
Moms  
/ 2020-06-04 11:08:03
Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse
Aktuellt  
/ 2020-06-01 13:17:26
Slopad uppskovsränta för att få fart på rörligheten i bostadsmarknaden
Internprissättning  
/ 2020-05-29 15:00:02
Nya riktlinjer för hur utdelning och del av vinst från annat koncernbolag ska rapporteras i CBC-rapporten
Aktuellt  
/ 2020-05-19 11:04:42
Corona | Omställningsstöd till företag vars omsättning minskat på grund av Coronaviruset
Internprissättning  
/ 2020-05-11 14:09:33
Uppdaterat! - Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Global Mobility  
/ 2020-05-08 11:31:36
Corona I Skattefria förmåner och Skatteverkets tolkning avseende sexmånadersregeln, expertskatt mm
Fastighet  
/ 2020-05-04 15:03:06
HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits
Inkomstskatt  
/ 2020-04-29 11:28:56
Deklarationssäsongen för 2019 är i full gång för många bolag
Moms  
/ 2020-04-28 11:28:13
Momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader
Internprissättning  
/ 2020-04-28 10:56:40
Nytt ställningstagande från Skatteverket om finansiella garantier
Fastighet  
/ 2020-04-17 13:53:09
Hyresrabatter i vissa branscher
 
/ 2020-04-16 14:27:38
Corona | Utökad möjlighet till korttidsstöd, förslag om reducerad anståndsavgift och VAB vid stängda skolor
 
/ 2020-04-15 11:25:08
COVID-19-krisens effekter på tillämpning av skatteavtal
Moms  
/ 2020-04-07 16:18:08
Redovisning av moms under coronakrisen
Internprissättning  
/ 2020-04-03 15:36:29
Internprissättningsaspekter i skuggan av COVID-19
Moms  
/ 2020-04-01 16:46:45
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
 
/ 2020-03-30 14:34:04
Corona | Förslag på ytterligare åtgärder gällande bl.a. arbetsgivaravgifter, statlig lånegaranti och hyresrabatter i vissa branscher.
Global Mobility  
/ 2020-03-27 15:31:16
Corona | Effekter avseende skatt och socialavgifter för anställda som bor i Danmark - Uppdatering!
 
/ 2020-03-27 11:18:39
Finansdepartementet föreslår ändrade bestämmelser för företag med koncernbidragsspärrade underskott och ej avdragsgilla räntenetton
 
/ 2020-03-26 17:23:29
Corona │ Vad blir den faktiska kostnaden för anstånd
Företagsbeskattning  
/ 2020-03-16 18:30:31
Corona | Regeringens lagrådsremiss gällande bl.a preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms
Transfer Pricing  
/ 2020-02-18 18:20:08
Finansiella transaktioner – OECD:s rapport
Kupongskatt  
/ 2020-02-14 15:26:12
Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelseprövningen mellan svenska och utländska fonder
 
/ 2020-02-06 16:22:37
Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram
Internationell företagsbeskattning  
/ 2020-01-31 15:45:23
Ändringar i skatteavtalet med Brasilien
Inkomstskatt  
/ 2020-01-27 17:51:50
Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-23 13:14:30
Hur kan olika incitament motivera? Lyssna på vår incitamentsexpert Björn Johansson
Incitamentsprogram  
/ 2020-01-20 15:12:14
Förändrad syn avseende s.k. kvalificerade personal-optioner (11 a kap. IL)
Internprissättning  
/ 2020-01-14 15:03:13
Heldagskurs i Internprissättning – Transfer pricing
Moms  
/ 2019-12-18 16:42:53
Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
Moms  
/ 2019-12-11 17:37:07
Nytt från Skatterättsnämnden - ändrat rättsläge för den momsmässiga behandlingen av co-working?
Moms  
/ 2019-12-04 11:39:23
Dom från HFD – tillhandahållande av el och vatten ej del i hyran
Inkomstskatt  
/ 2019-11-18 12:01:43
HFD om tjänstebeskattning av differentierad utdelning
Internationell företagsbeskattning  
/ 2019-11-15 12:52:09
Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal
 
/ 2019-10-17 13:22:18
Budgetpropositionen för 2020 - highlights
Transfer Pricing  
/ 2019-10-16 14:06:35
OECDs senaste rapport: Secretariat proposal for a ”unified approach” under pillar one
Fastighet  
/ 2019-10-14 13:37:13
Andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar hos det avyttrande bolaget
Inkomstskatt  
/ 2019-10-11 16:46:35
Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna
Inkomstskatt  
/ 2019-10-04 15:07:40
Förhandsbesked om rätt skattesubjekt vid bolagisering i s.k. ”paraplyorganisation”
Incitamentsprogram  
/ 2019-09-11 10:41:16
Skeppsbron Skatt rekryterar Incentive-specialist!
Internprissättning  
/ 2019-09-04 09:54:46
Moderbolags fakturering av allmänna omkostnader – Skatteverkets ställningstagande om moms strider mot OECDs riktlinjer
Fastighet  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Fastighet  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Fastighet  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Moms  
/ 2019-07-08 11:52:25
Flerdagarskurser ska beskattas där de äger rum
Fastighet  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
NYHET  
/ 2019-06-20 15:20:41
Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Moms  
/ 2019-06-18 10:13:51
Aktiv förvaltning av dotterbolag trots att endast ett dotterbolag fakturerats
 
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
 
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Inkomstskatt  
/ 2019-05-21 13:16:13
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
 
/ 2019-05-13 08:22:28
Skeppsbron Skatt rekryterar specialist inom Global Mobility Services!
 
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
 
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
 
/ 2019-04-15 17:24:46
Transaction structuring and tax trends in the Nordics
Inkomstskatt  
/ 2019-03-13 17:59:58
Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte
Moms  
/ 2019-03-08 18:21:32
Tillhandahållande av el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en undantagen upplåtelse av bostad
Moms  
/ 2019-03-07 17:37:17
Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!
Fastighetsskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
 
/ 2019-02-14 13:32:07
Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar
 
/ 2019-02-07 12:55:58
Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!
Pressmeddelande  
/ 2019-01-15 15:03:39
Skeppsbron Skatt blir en del av Aspia  
Pressmeddelande  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
 
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Internprissättning  
/ 2018-12-17 16:38:08
Skatteverkets informationsträff 11 december 2018
Nyhet  
/ 2018-12-06 14:18:41
Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!
Process  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Karriär  
/ 2018-11-15 13:09:55
Skeppsbron Skatt söker sommarnotarie 2019
KURSTILLFÄLLE!  
/ 2018-11-08 12:16:42
Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen
Inkomstskatt  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Inkomstskatt  
/ 2018-09-06 15:51:18
Proposition om genomförande av CFC-regler
Internprissättning  
/ 2018-08-22 16:28:43
OECD har publicerat det första utkastet angående finansiella transaktioner och internprissättning
Moms  
/ 2018-08-07 10:19:01
Skeppsbron Skatt på IVEA's momskonferens i Dusseldorf 4-5 oktober. Vill du också delta?
Moms  
/ 2018-07-06 12:05:46
VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten
Inkomstskatt  
/ 2018-06-15 19:09:54
Lagrådsremiss om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Inkomstskatt / Ägarledda företag / Tillväxtföretag  
/ 2018-06-13 10:39:02
Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning
Inkomstskatt  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest
Inkomstskatt  
/ 2018-05-07 14:51:55
Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård
 
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster
 
/ 2018-04-10 15:02:33
Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats
Moms – varuhandel  
/ 2018-04-10 14:53:51
Unionsintern försäljning – hämtköp i två led = problem
Moms – varuhandel  
/ 2018-04-10 14:52:27
Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren