Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest

Högsta förvaltningsdomstolen har den 4 juni 2018 meddelat dom i ett av de s k carried interest-målen. Genom domen fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att en person kan vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag (förvaltningsföretag) även när denne är anställd i ett annat företag (rådgivningsföretag) och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt förvaltningsföretaget. I domen besvarade Högsta förvaltningsdomstolen endast denna begränsade rättsfråga. Domstolen tog inte ställning till den kanske mer intressanta frågan om den skattskyldige ifråga faktiskt hade varit verksam i betydande omfattning i förvaltningsföretaget och inte heller på vilket sätt den skattskyldige hade varit verksam. Beaktat kammarrättens domskäl hade en sådan bedömning varit värdefull för att klargöra rättsläget.