Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 18 oktober 2018 prövat förutsättningarna att medge avdrag för ränteutgifter på ett koncerninternt lån inom en intressegemenskap med bolag bl.a. i Belgien, Luxemburg och på Irland.

Kammarrätten fann att det prövade skuldförhållandet gett upphov till en väsentlig skatteförmån för intressegemenskapen, men att förmånen inte har varit det huvudsakliga skälet till skuldförhållandets uppkomst. Kammarrätten lägger vikt vid att ju högre den genomsnittliga beskattningsnivån är desto mindre sannolikt är det att den väsentliga skatteförmånen utgör det huvudsakliga skälet till vald finansieringsstruktur. Beskattningsnivån bedömdes ligga på i genomsnitt 16,7 % i mottagarnas hemländer.

Kommentar

Domstolen lägger stor vikt vid att beskattningsnivån om 16,7 % ligger närmre den svenska bolagsskattesatsen än den tioprocentiga beskattningsnivån som lagstiftaren satt upp som gräns. Kammarrätten uttalar även att förhållandet mellan lånat och eget kapital exklusivt är en fråga för ledningen av intressegemenskapen samt att det inte framkommer något som tyder på att detta förhållande avviker från vad som är brukligt i den bransch som bolaget är verksamt i. Kammarrättens avgörande är intressant bland annat med hänsyn till att tidigare avgjorda mål med tydligare affärsmässig grund för skuldförhållandet inte har fått samma utfall.