Högsta förvaltningsdomstolen beviljar ränteavdrag efter EU-domstolens förhandsavgörande i Lexel (C-484/19)

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars dom i det s.k. Lexel-målet gällande avdragsrätt för räntebetalningar under 2013 och 2014. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde målet efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen avseende den svenska s.k. undantagsregelns förenlighet med etableringsfriheten i EUF-fördraget. EU-domstolen fastslog i sin dom att etableringsfriheten utgjorde hinder för den svenska lagstiftningen och underkände därmed den svenska undantagsregeln.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade kortfattat att det genom EU-domstolens dom är klarlagt att det inte är förenligt med etableringsfriheten att neka Lexel avdrag för de aktuella ränteutgifterna med stöd av undantagsregeln. Mot den bakgrunden saknades anledning att ta ställning till om regeln var tillämplig enligt svensk intern rätt och Lexel beviljades avdrag.

Skeppsbron Skatt, som genom Magnus Larsén företrädde Lexel både i EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, har i en tidigare artikel kommenterat EU-domstolens avgörande i målet.

Kontakta oss för ytterligare information och rådgivning avseende frågor som aktualiseras med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens och EU-domstolens avgöranden.