Inkomstskatt  
/ 2023-07-10 07:59:50
Redovisningsrättsliga aspekter avseende Pelare 2 / lag om tilläggsskatt
Inkomstskatt  
/ 2023-05-31 07:39:16
Beskattningstidpunkten för utdelning från ett utländskt bolag
Inkomstskatt  
/ 2023-02-10 10:47:16
Höjd kostnadsränta för underskott på skattekonto och skatteanstånd
 
/ 2022-12-22 16:01:06
Förhandsbesked om avdrag för ventilen
Inkomstskatt  
/ 2022-11-08 19:05:32
Budgetpropositionen 2023
Inkomstskatt  
/ 2022-10-24 16:56:27
Förhandsbesked om koncernbidrag
Skatteprocess  
/ 2022-07-06 09:52:00
HFD mål nr. 447-22 – Eftergift/tillskott av fordran anses utgöra ett ej skattepliktigt aktieägartillskott
Inkomstskatt  
/ 2021-10-28 13:53:39
Regeringen går vidare med förslaget om s.k. riskskatt för vissa kreditinstitut
Inkomstskatt  
/ 2021-06-08 15:22:15
Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier
Inkomstskatt  
/ 2020-11-18 14:32:55
Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer
Inkomstskatt  
/ 2020-11-17 10:46:19
Ta kontroll över skatteberäkningen i ditt bokslutsarbete
Inkomstskatt  
/ 2020-10-21 13:40:29
HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde
Inkomstskatt  
/ 2020-09-22 10:36:46
Budgetproposition för 2021 – highlights
Inkomstskatt  
/ 2020-06-18 10:23:26
Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag
Inkomstskatt  
/ 2020-04-29 11:28:56
Deklarationssäsongen för 2019 är i full gång för många bolag
Inkomstskatt  
/ 2020-04-15 11:25:08
COVID-19-krisens effekter på tillämpning av skatteavtal
Inkomstskatt  
/ 2020-03-27 11:18:39
Finansdepartementet föreslår ändrade bestämmelser för företag med koncernbidragsspärrade underskott och ej avdragsgilla räntenetton
Inkomstskatt  
/ 2020-02-14 15:26:12
Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelseprövningen mellan svenska och utländska fonder
Inkomstskatt  
/ 2020-02-06 16:22:37
Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram
Inkomstskatt  
/ 2019-11-18 12:01:43
HFD om tjänstebeskattning av differentierad utdelning
Övrigt  
/ 2019-10-17 13:22:18
Budgetpropositionen för 2020 - highlights
Inkomstskatt  
/ 2019-10-14 13:37:13
Andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar hos det avyttrande bolaget
Inkomstskatt  
/ 2019-10-11 16:46:35
Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna
Inkomstskatt  
/ 2019-10-04 15:07:40
Förhandsbesked om rätt skattesubjekt vid bolagisering i s.k. ”paraplyorganisation”
Inkomsskatt  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Inkomstskatt  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Inkomstskatt  
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Inkomstskatt  
/ 2019-05-21 13:16:13
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Inkomstskatt  
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
Inkomstskatt  
/ 2019-03-13 17:59:58
Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte
Inkomstskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
Inkomstskatt  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
Inkomstskatt  
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Inkomstskatt  
/ 2018-09-06 15:51:18
Proposition om genomförande av CFC-regler
Inkomstskatt  
/ 2018-06-15 19:09:54
Lagrådsremiss om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Inkomstskatt  
/ 2018-06-13 10:39:02
Rapport: Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning
Inkomstskatt  
/ 2018-05-07 14:51:55
Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård
Inkomstskatt  
/ 2018-04-10 15:02:33
Lagrådsremissen för nya ränteavdragsbegränsningsregler har presenterats