Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet

Högsta förvaltningsdomstolen har den 5 juni 2019 beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i process där den skattskyldige invänt att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna från 2013 strider mot etableringsfriheten i EU-fördraget.

De svenska reglerna (inklusive de ursprungliga reglerna som infördes 2009) har under lång tid kritiserats för att strida mot EU-rätten. Ett formellt förfarande mot Sverige har vad avser 2013 års regler inletts av EU-kommissionen. De svenska förvaltningsdomstolarna har dock hitintills ansett att reglerna är förenliga med EU-rätten.

Enligt Skatteverket nekas ränteavdrag om ca. 15 miljarder per år. Flertalet av dessa beslut har överklagats eller kan komma att överklagas av de berörda bolagen. EU-domstolens bedömning kommer därför få stor betydelse för många bolag.

Det mål som har föranlett frågan från Högsta förvaltningsdomstolen avser ett svenskt aktiebolag som inte har fått avdrag för räntor som har betalats till ett franskt koncernbolag som ingår i en fransk skattegrupp som har skattemässiga underskott.

Vid frågor kontakta Magnus Larsén och Henrik Kjellgren som företräder bolaget.