Skeppsbron Skatt ombud i mål där HFD klarlagt rättsläget i fråga om återställande av försutten tid

Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 september i mål nr 4799-22 m.fl. återställt försutten tid att överklaga ett beslut när Skatteverket skickat beslutet till fel adress.

I målet hade Skatteverket 2017 beslutat att ett estniskt bolag skulle beskattas i Sverige. Det aktuella beslutet skickades till en felaktig adress i Estland som Skatteverket hade registrerat som bolagets adress. Beslutet skickades däremot inte till den adress som bolaget självt registrerat hos motsvarigheten till Bolagsverket i Estland. När bolaget flera år senare fick del av beslutet hade överklagandetiden löpt ut.

Bolaget ansökte därför om återställande av försutten tid hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten avslog ansökan bl.a. med hänvisning till uppgiften att Skatteverket tidigare skickat ett föreläggande samt ett förslag till beslut till bolagets riktiga adress.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Kammarrätten i Göteborgs beslut och uttalade, med hänvisning till praxis från Högsta domstolen, bl.a. följande. ”Bolaget kan naturligtvis inte anses ha fått del av ett beslut som utan egen förskyllan har skickats till fel adress. Även om adressen skulle vara korrekt bör, när ett ärende avgörs utan att den enskilde i förväg har underrättats om när avgörandet kommer att meddelas, ett påstående om att avgörandet inte har kommit den enskilde till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet.”

Högsta förvaltningsdomstolen slog även fast att bolagets yrkande om ersättning för ombudskostnader i målet om återställande kunde prövas först i samband med ett eventuellt överklagande av Skatteverkets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i det sammanhanget att bolaget har ådragit sig kostnader i syfte att möjliggöra ett överklagande av Skatteverkets beslut och på så sätt inleda ett mål enligt skatteförfarandelagen.

Skeppsbron skatt har genom Joakim Wittkull och Oscar Gustafsson företrätt klaganden både i kammarrätten och i Högsta förvaltningsdomstolen och uppskattar att det nu finns vägledande praxis från HFD.