Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  

Högsta förvaltningsdomstolen har den 22 november 2018 meddelat prövningstillstånd avseende frågan om undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen är förenlig med EUF-fördraget. Frågan rör när bolag har avdragsrätt för ränteutgifter i gränsöverskridande koncerninterna skuldförhållanden.

De svenska reglerna har kritiserats för att inte vara förenliga med EU-rätten och ett formellt förfarande mot Sverige har med anledning av detta inletts av EU-kommissionen. De svenska förvaltnings­domstolarna har dock hitintills ansett att reglerna är förenliga med EU-rätten.

Bolaget har i sitt överklagande företrätts av Magnus Larsén och Henrik Kjellgren verksamma vid Skeppsbron Skatt.