Redovisningsrättsliga aspekter avseende Pelare 2 / lag om tilläggsskatt

I maj kom International Accounting Standards Board (IASB) med ett tillägg till IAS 12 Inkomstskatter. Tillägget ger vägledning för redovisning av tilläggsskatt som kan komma att tas ut i enlighet med Pelare 2. Den svenska implementeringen av tilläggsskatten kommer att ske genom införandet av en särskild lag, lag om tilläggsskatt, som fortfarande är under bearbetning hos Finansdepartementet. Lagen ska vara implementerad och tillämpas senast den 1 januari 2024.

Syftet med tillägget till IAS 12 är att ge bolagen lättnadsregler och en möjlighet att redan nu beakta Pelare 2-reglerna. Samtidigt får aktieägare och övriga intressenter upplysningar om hur bolagen påverkas av lagen om tilläggsskatt.

Ändringen av reglerna är ännu inte godkänd av EU, men de innebär följande:

  • Det införs ett tillfälligt undantag från att redovisa uppskjuten skatt som beräknats enligt lagen om tilläggsskatt. Om undantaget tillämpas ska bolagen upplysa om detta i sin rapportering. Undantaget gäller tills vidare.
  • Bolagen ska i årsredovisningen för räkenskapsår 2023 upplysa om hur de kan komma att påverkas av lagen om tilläggsskatt. Upplysningarna ska lämnas i form av en kvalitativ och en kvantitativ del.

Den kvalitativa upplysningen i årsredovisningen ska bestå av information om hur bolagen bedömer att de kommer att påverkas av lagen och för vilka länder som tilläggsskatt kan aktualiseras.

Den kvantitativa delen ska antingen innehålla en indikation på bolagens vinst beräknad enligt lag om tilläggsskatt samt den genomsnittliga effektiva skatt som denna vinst är föremål för, eller en indikation på vad bolagens genomsnittliga effektiva skatt skulle ha varit om lag om tilläggsskatt tillämpats redan för år 2023.

Till den del nödvändig information inte är känd eller om det inte är möjligt att göra en rimlig uppskattning, ska bolagen i stället upplysa om det. I den situationen ska bolagen upplysa om hur processen för att uppskatta exponeringen ser ut och var bolagen står i den processen.

Ni är välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt om ni har några frågor avseende er exponering i förhållande till Pelare 2 och för skräddarsydda lösningar kring hur ni kan förbereda er på det kommande regelverket.