Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen gällande beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital i EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska offentliga pensionsinstitut.

Bakgrunden är att de svenska allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) är helt undantagna från beskattning medan utländska offentliga pensionsinstitut i princip är skyldiga att betala kupongskatt (upp till 30 procent) på mottagna utdelningar från svenska aktiebolag och svenska värdepappers-/specialfonder.

Europeiska kommissionen har tidigare lämnat en formell underrättelse och därefter ett motiverat yttrande, i vilka kommissionen uttrycker att den svenska beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut strider mot den fria rörligheten för kapital. Skeppsbron Skatt har tidigare kommenterat kommissionens formella underrättelse.

HFD har meddelat prövningstillstånd i flera mål som rör finländska offentliga pensionsinstitut och har nu beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i målen. HFD har ställt tre frågor till EU-domstolen:

  • Innebär det förhållandet att utdelning från inhemska bolag till utländska offentliga pensionsinstitut beläggs med källskatt medan motsvarande utdelning inte är föremål för beskattning om den tillfaller den egna staten genm dess allmänna pensionsfonder, att det föreligger en sådan negativ särbehandling som innebär en restriktion för den fria rörligheten för kapital som i princip är förbjuden enligt artikel 63 FEUF?
  • Om svaret på fråga 1 är ja, vilka kriterier ska beaktas vid prövningen av om ett utländskt offentligt pensionsinstitut befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för den egna staten och dess allmänna pensionsfonder?
  • Kan en eventuell restriktion anses vara motiverad av tvingande skäl av allmänintresse?

 

Vår kommentar

Mot bakgrund av kommissionens tidigare formella underrättelse och motiverade yttrande är det mycket positivt att HFD nu begär förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kammarrätten har i samtliga mål där prövningstillstånd meddelats bedömt att den svenska lagstiftningen förvisso innebär en skillnad i behandling men att de finländska offentliga pensionsinstituten inte befinner sig i en objektivt jämförbar situation med den som de svenska AP-fonderna befinner sig i. Denna slutsats har motiverats med hänsyn till ändamålet med, föremålet för och innehållet i den svenska lagstiftningen rörande statliga organs skattebefrielse. Vi anser därför att EU-domstolens svar på den andra tolkningsfrågan är av särskilt intresse (förutsatt att EU-domstolen delar kammarrättens bedömning att en skillnad i behandling föreligger) för de aktuella målen samt övriga mål som avser återbetalning av kupongskatt till utländska offentliga pensionsinstitut.

Skeppsbron Skatt följer noga den vidare utvecklingen. Kontakta oss vid frågor eller funderingar.