Generationsskiften i fåmansbolag

Artikel 3 – Små och medelstora bolag

Reglerna om fåmansbolag är komplexa och i vissa fall har regelverket också resulterat i orimliga och oönskade effekter. Exempelvis har ägarskiften mellan närstående (som ett led i ett generationsskifte) tills för bara några år sedan behandlats annorlunda jämfört med ägarskiften mellan två icke närstående parter. Olikheten ansågs orimlig och försvårade generationsskiften mellan närstående, och därför infördes för några år sedan en särskild undantagsregel för att komma till bukt med detta.

Under förutsättning att ett antal villkor enligt nedan är uppfyllda enligt undantagsregeln kan aktier i ett bolag (efter en trädaperiod) betraktas som okvalificerade, trots att en närstående efter en överlåtelse fortsätter att vara verksam i själva verksamhetsbolaget.

  • Det aktuella företaget måste ha överlåtit andelar i ett fåmansbolag (verksamhetsbolaget), en rörelse eller en verksamhetsgren.
  • Aktieägaren (den äldre generationen), eller dennes make, får inte under beskattningsåret ha ägt andelar i verksamhetsbolaget.
  • Aktieägaren måste också ha varit verksam i betydande omfattning under minst fem av de sju senaste åren närmast före det år generationsskiftet (överlåtelsen) sker. Det kan också ha varit någon närstående till aktieägaren som varit verksam under denna period, dock får det inte vara den närstående som ska ta över verksamheten.
  • Det får inte finnas särskilda skäl för att aktierna i det aktuella företaget ända ska ses som kvalificerade.

Undantagsregeln är relativt komplicerat uppbyggd och vi vill därför med ett förenklat exempel nedan illustrera en situation då undantagsregeln inte är tillämplig.

Exempel        

Klas äger indirekt bolaget Klas Biogas AB via sitt holdingbolag Klas Holding AB. Klas har drivit verksamheten sedan 2002 men sedan 2017 har han inte arbetat alls i verksamheten. Dessutom har sonen Lars skött verksamheten väldigt bra på egen hand och tanken har länge varit att Lars på sikt ska ta över verksamheten helt och hållet. Själva ägarskiftet har dock dröjt men under 2022 gör de till sist slag i saken och Lars nybildade holdingbolag förvärvar Klas Biogas AB från Klas Holding AB. Klas har hört talas om trädabolag och har inga problem med att vänta några år med att likvidera sitt holdingbolag Klas Holding AB. Någon trädaperiod kan dock inte inledas så länge som sonen Lars fortsätter att arbeta i Klas Biogas AB. Det beror på att Klas inte själv arbetat i verksamheten sedan 2016 och han uppfyller således inte kriteriet att han måste ha varit verksam i betydande omfattning i Klas Biogas AB under minst fem av de sju senaste åren närmast före det år generationsskiftet sker.

Ovanstående exempel är givetvis förenklat och det kan finnas många omständigheter som man måste beakta vid ett generationsskifte för att säkerställa att undantagsregeln kan tillämpas i det enskilda fallet.

Har du börjat fundera på ett generationsskifte i din verksamhet? Kontakta Skeppsbron Skatts SME-grupp så kan vi diskutera förutsättningarna och möjligheterna just i din situation.