Nu öppnas gränsen – skatteregler att ha koll på vid tjänsteresa till Sverige

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.

Som utgångspunkt är en person som inte är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige begränsat skattskyldig. Detta innebär att personen som huvudregel är skattskyldig för inkomst av arbete som utförts i Sverige. Det finns dock ett viktigt undantag till denna huvudregel, i form av den s.k. 183-dagarsregeln. Regeln innebär att en person som är i Sverige under 183 dagar under en tolvmånadersperiod och har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, kan undanta sin inkomst från svenska arbetsdagar, från svensk beskattning.

Viktigt att komma ihåg är dock att det s.k. ekonomiska arbetsgivarbegreppet infördes i svensk lagstiftning den 1 januari 2021. Av denna ändring följer att en person som anses vara uthyrd av sin utländska arbetsgivare, inte kan luta sig mot 183-dagarsregeln.

För att förenkla tjänsteresor till Sverige, infördes dock det s.k. 15/45-undantaget, vilket innebär att en begränsat skattskyldig person, inte ska beskattas för sina svenska arbetsdagar om:

  1. Svenska arbetsdagar uppgår om maximalt 15 i följd, och
  2. Totala antalet svenska arbetsdagar uppgår om maximalt 45 per kalenderår.

Skeppsbron Skatt rekommenderar därav alla företag med tjänsteresenärer att noggrant räkna hur många dagar anställda personer har spenderat i respektive land.

Men hur fungerar det då med arbetsgivaravgifter? Inom EU/EES finns en gemensam förordning, som bestämmer till vilket land socialavgifter ska erläggas. Som huvudregel ska en person tillhöra det lands socialförsäkringssystem där denne arbetar. Om en person arbetar i flera stater, ska personen tillhöra bosättningslandets socialförsäkringssystem, under förutsättning att personen arbetar minst 25 % i bosättningsstaten. I denna del vill Skeppsbron Skatt påminna alla personer som frekvent reser i sin tjänst, att ha ett s.k. A1-intyg som visar på personens socialförsäkringstillhörighet.

Vi på Skeppsbron Skatt har lång erfarenhet av internationell beskattning av både individer och företag.

Tveka inte att höra av dig till oss om du eller ditt företag vill undersöka huruvida ni följer det skatte- och socialförsäkringsrättsliga regelverket med avseende på tjänsteresor.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services