Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Den 4 november 2020 röstades förslaget igenom av riksdagen.

Ändringarna som kommer träda i kraft den 1 januari 2021 innebär huvudsakligen att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs. Kortfattat medför det att begränsat skattskyldiga arbetstagare inte längre beviljas skattfrihet för tjänsteinkomst (enligt den s.k. 183-dagarsregeln) om de anses vara uthyrda till en arbetsgivare i Sverige. Utländska arbetsgivare kommer bli skyldiga att göra skatteavdrag på sådan ersättning.

Därtill utökas utländska arbetsgivares rapporteringsskyldigheter mot Skatteverket. Ändringarna medför också att utländska arbetsgivare måste inneha godkännande för F-skatt för att inte svenska utbetalare av ersättning för arbete som utförts i Sverige ska vara skyldiga att göra skatteavdrag vid betalning av fakturor.

Nedan presenteras en kort översikt över de förändringar som kommer träda i kraft. Vi på Skeppsbron Skatt har förberett oss för de kommande ändringarna och bistår er gärna vid alla eventuella frågor om reglerna och dess påverkan på din eller din verksamhets situation.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Vad gäller idag?
Som rättsläget ser ut idag är begränsat skattskyldiga arbetstagare med utländsk arbetsgivare (d v s utländsk utbetalare av lön) utan fast driftställe i Sverige inte skattskyldiga för arbete i Sverige under 183 vistelsedagar per kalenderår.

Vad gäller efter 1 januari 2021?

Efter den kommande ändringen kommer dock sådan skattfrihet endast medges om det inte är fråga om uthyrning av arbetskraft. En så kallad uthyrningsregel införs alltså i svensk rätt. Uthyrning av arbetskraft innebär att en arbetstagare av sin utländska arbetsgivare hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige under förutsättning att arbetet sker under den svenska verksamhetens ledning och kontroll.

Det är ännu något oklart hur bedömningen kommer ske avseende huruvida arbetet sker under verksamhetens ledning och kontroll. I förarbetena till ändringen finns dock viss ledning att hämta. Bland annat anges att prövningen ska avse vem som har behörighet att instruera arbetstagaren, vem som har kontroll och disponerar över platsen där arbetet utförs och vem som ställer arbetsredskap och material till förfogande.

Den formella arbetsgivaren, d v s det utländska bolaget, måste för det fall inkomsten är skattepliktig registrera sig som arbetsgivare i Sverige och innehålla preliminärskatt om 30% alternativt SINK-skatt samt i förekommande fall betala arbetsgivaravgifter på månatlig basis.

Finns det några undantag?
Till den nya så kallade uthyrningsregeln finns en undantagsregel som innebär att en uthyrningssituation inte ska anses föreligga om arbetet maximalt uppgår till 15 arbetsdagar i rad och maximalt 45 per kalenderår. Vistelse i Sverige under helg eller ledig tid räknas inte in. Om dagarna inte överskrids behöver ingen bedömning göras om en uthyrning är för handen, dvs om det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige.

Krav på innehållande av skatt vid betalning av fakturor och lön

Vad gäller idag?

Idag är svenska utbetalare inte skyldiga att innehålla skatt vid betalning av fakturor, så kallat källskatteavdrag, på ersättning till utländska bolag för arbete som utförts i Sverige om det utländska bolaget inte har något fast driftställe i Sverige.

Utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige behöver inte heller göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige. Sådan skatt betalas istället in till Skatteverket av arbetstagaren själv.

Vad gäller efter 1 januari 2021?
Efter ändringen kommer svenska utbetalare vara skyldiga att innehålla skatt vid betalning av fakturor om mottagaren inte har F-skatt. Reglerna som idag gäller för ersättning till svenska mottagare kommer alltså gälla för all ersättning för arbete som utförts i Sverige oavsett om mottagaren är utländsk eller svensk. I det fall mottagaren inte är skattepliktig i Sverige utbetalar Skatteverket innehållen källskatt efterföljande år.

Utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag (30 % som huvudregel alternativt SINK-skatt) från ersättning för arbete som utförs i Sverige, registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket samt lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå till den del arbetet är skattepliktigt i Sverige.

Vad är särskilt viktigt att tänka på?

Som svensk utbetalare är det viktigt att se över huruvida en mottagare av ersättning för arbete i Sverige (innefattar även arbete utomlands inom ramen för arbete i Sverige) är godkänd för F-skatt. Om sådant godkännande ej finns måste källskatteavdrag göras, vilket bland annat kan ge upphov till s k cashflow-problematik.

För utländska arbetsgivare utan fast driftställe med anställda i Sverige ökar den administrativa bördan väsentligt. Det är därför lägligt att se över sin verksamhets rutiner för lönerapportering.

Skyldighet för utländska arbetsgivare att lämna uppgifter för bedömning av skattskyldighet

Vad gäller efter 1 januari 2021?
För att Skatteverket ska kunna bedöma om ett fast driftställe finns (och därmed även skattskyldighet i Sverige) ska utländska bolag utan fast driftställe, under året efter, lämna särskilda uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits i Sverige under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige och övriga förhållanden som behövs för att kunna bedöma skattskyldigheten. Detta gäller emellertid endast för:

  • Den som är godkänd för F-skatt.
  • Den som är skyldig att göra skatteavdrag från ersättning för arbete.
  • Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

De nya uppgiftsskyldigheterna kommer således sådana utländska bolag som efter ändringarna 1 januari 2021 kommer behöva ansöka om F-skatt samt göra skatteavdrag.

Vad är särskilt viktigt att tänka på?

Att fast driftställe uppkommer medför bland annat att ett utländskt bolag är skyldigt att lämna deklaration samt betala svensk bolagsskatt på eventuell vinst som hänför sig till driftstället. Det medför även att 183-dagarsregeln inte är tillämplig för bolagets anställda även om uthyrning inte anses föreligga. Det är därför att rekommendera att risken för fast driftställe utvärderas med anledning av den kommande lagändringen.

Om ni vill diskutera hur de nya riktlinjerna kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services