Breddat tillämpningsområde vid utformning av kvalificerade personaloptionsförmåner

Skeppsbron Skatt skrev tidigare i år om Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende kvalificerade personaloptioner, där den sökande önskade få svar på om en rätt att förvärva en teckningsoption, som omedelbart och ovillkorligen utnyttjades till förvärv av andel i företaget, uppfyllde kravet att en kvalificerad personaloption ska utnyttjas för att förvärva en andel i företaget. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked och delar nämndens bedömning att utnyttjandet av personaloptionen är ett förvärv av andel i företaget och därmed uppfyller kraven för att vara en kvalificerad personaloption.

I en tidigare publicerad artikel har bakgrunden och frågeställningen till förhandsbeskedet beskrivits utförligare. Fallet rör huruvida en arbetstagares personaloptionsförmån var utformad på det sätt som uppfyller kravet för skattefrihet i 11 a kap 5 § IL.

I Inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser om kvalificerade personaloptioner som innebär att en förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i vissa fall. Där anges att en kvalificerad personaloption är, förutsatt att vissa krav på bolaget, den anställde och optionen är uppfyllda, en rätt för innehavaren av optionen att i framtiden förvärva en andel i företaget.

I det här aktuella fallet hade den anställde förvärvat en personaloption som gav denne en rätt att, i ett första led, förvärva en teckningsoption. Den anställde var, efter att denna förvärvat teckningsoptionen, skyldig att omedelbart och ovillkorligen utnyttja teckningsoptionen för att förvärva en andel i företaget. Frågan som bedömdes var om detta uppfyllde kravet på att personaloptionen i sig innebär en rätt att förvärva en andel i företaget, eller om personaloptionen endast innebar en rätt att förvärva en teckningsoption, som i sig själv inte är en andel i företaget.

HFD ansåg i likhet med Skatterättsnämnden att då förvärvet av teckningsoptionen var förenat med en ovillkorlig skyldighet att omedelbart utnyttja teckningsoptionen för förvärv av en andel i företaget ska detta anses uppfylla kravet på att personaloptionen utnyttjas för förvärv av en andel i företaget.

 

Vår kommentar

Som HFD hänvisar till i dess domskäl är syftet med de kvalificerade personaloptionerna att underlätta för små, unga företag med tillväxtambitioner att rekrytera och behålla personer som är viktiga för verksamheten.

Det har sedan reglerna om kvalificerade personaloptioner trädde i kraft funnits osäkerhet om huruvida ett onoterat företag, som inte får äga egna aktier, kan säkerställa att det finns aktier tillgängliga att leverera till en anställd som väljer att utnyttja en kvalificerad personaloption. Osäkerheten har gjort att många bolag har haft svårt att utforma och implementera kvalificerade personaloptioner till dess anställda.

HFD:s dom är därför välkomnad och tydliggör att ett företag som ställer ut kvalificerade personaloptioner till dess personal kan säkerställa en framtida leverans av aktier genom teckningsoptioner, Domen öppnar därmed upp för en enklare praktisk hantering vid utformningen av kvalificerade personaloptioner vilket kommer att underlätta hur dessa program utformas i framtiden.

Har ni frågor om hur HFD:s dom påverkar ert företag, eller vill ha en diskussion om vilka möjligheter domen skapar vid design och implementering av kvalificerade personaloptioner eller övriga frågor kopplade till incitamentsprogram är ni välkomna att höra av er till Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp.

Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram