Förändrad syn avseende s.k. kvalificerade personal-optioner (11 a kap. IL)

Den 8 januari 2020 lämnade Skatterättsnämnden (SRN) ett förhandsbesked (48–19/D) om kvalificerade personaloptioner. SRN:s syn skiljer sig från ett tidigare ställningstagande från Skatteverket och kan komma att få stor betydelse vid framtida utformning av kvalificerade personaloptioner.

Aktier och andra värdepapper som tilldelas anställda understigande marknadsvärdet förmånsbeskattas som inkomst av tjänst när de förvärvas. Optioner som klassificeras som personaloptioner förmånsbeskattas som inkomst av tjänst när de utnyttjas. För incitamentsprogam med s.k. kvalificerade personaloptioner finns särskilda skatteregler, vilka är avsedda att vara mer gynnsamma än de ordinarie reglerna för personaloptioner. Ett av dessa villkor är att personaloptionen ifråga måste ge en rätt för den anställde att förvärva en andel i ett bolag.

Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 202 229352-18/111) uttryckt att en personaloption, för att omfattas av de särskilda reglerna, måste ge den anställde en direkt rätt att förvärva en andel i ett bolag. Detta innebär enligt Skatteverket att personaloptioner som ger den anställde rätt att förvärva teckningsoptioner istället för aktier, inte kan omfattas av de gynnsamma skattereglerna.

I det aktuella incitamentsprogrammet erbjöds en anställd att genom användande av personaloptioner förvärva tidigare utfärdade teckningsoptioner från sin arbetsgivare, som endast omedelbart kunde nyttjas för att förvärva aktier i ett onoterat bolag. Praktiska skäl motiverade utformningen, eftersom det innebar att bolaget kunde garantera att den anställde skulle kunna förvärva aktier i bolaget utan att involvera bolagets aktieägare.

Frågan i förhandsbeskedet var huruvida de personaloptioner som den anställde fick förvärva gav en rätt att förvärva en andel i ett bolag. Majoriteten av SRN:s ledamöter menade att lagtexten inte ger uttryck för att en personaloption rent tekniskt måste kunna användas för att direkt förvärva en andel, såsom t.ex. en teckningsoption. Avgörande är i stället att en personaloption säkerställer att en anställd genom ett förfarande slutligen kan förvärva en andel i ett bolag. Vidare menade SRN att ett sådant synsätt är mer förenligt med lagstiftningens syfte eftersom reglerna annars blir mycket svåra att tillämpa. En minoritet i SRN menade, i linje med Skatteverkets ställningstagande, att personaloptioner måste ge anställda en direkt rätt att förvärva en andel.  

Kommentar

SRN:s förhandsbesked ger uttryck för ett mer pragmatiskt synsätt. Nämnden tar ett helhetsgrepp där det avgörande är om personaloptionen ingår i ett förfarande som garanterar anställda en möjlighet att förvärva aktier i ett bolag och öppnar upp för en större frihet vid utformningen. Med hänsyn till att förhandsbeskedet går emot Skatteverkets ställningstagande är det troligt att beskedet kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skeppsbron Skatt kommer att följa utvecklingen kring förhandsbeskedet. Hör gärna av dig till våra incitamentsspecialister om du har frågor om vilken inverkan förhandsbeskedet kan ha på utformningen av framtida incitamentsprogram eller vid andra frågor rörande incitamentsprogram.

Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram