Nytt ställningstagande från Skatteverket om finansiella garantier

Ställningstagandet hänvisar till OECD:s nya riktlinjer och ersätter två tidigare ställningstaganden

Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande, ”Internprissättning och borgensprovisioner” som en direkt konsekvens av de nya riktlinjerna om finansiella transaktioner som OECD publicerade i februari i år (ni hittar vår notis om detta HÄR). Ställningstagandet berör borgensåtaganden och andra finansiella garantier och ersätter två tidigare ställningstaganden.

De tidigare ställningstagandena gällde skyldighet att i vissa fall ta ut ersättning för borgensåtaganden och andra finansiella garantier samt avdrag för borgensprovision till aktieägare. Ställningstagandet gällande skyldighet att ta ut borgensprovision byggde på ett flertal avgöranden från kammarrätterna. Sammantaget har det inte ansetts funnits skyldighet att ta ut ersättning om inte borgensåtagande ingått i den vanliga verksamheten och om inte åtagandet inneburit ökade kostnader eller minskade intäkter. Ersättning kan utgå om bolaget haft som policy att betinga ersättning för borgen och liknande åtaganden mot andra bolag i ekonomisk intressegemenskap.

Ställningstagandet gällande avdrag baserades på fyra domar från HFD där Skatteverket uttalade att ersättning för borgen till en aktieägare som är juridisk person är avdragsgill även när den betalas till utländska företag i en internationell koncern. Om villkoren inte är affärsmässiga ska dessa bedömas enligt korrigeringsregeln. Detta ställningstagande var begränsat till borgensprovisioner som betalades till aktieägare och berörde inte hur andra typer av finansiella garantier ska behandlas. Det berörde inte heller ersättningar till andra företag inom intressegemenskapen än aktieägaren.

 

Skatteverkets nya ställningstagande

Skatteverket konstaterar att det tidigare ställningstagandet gällande skyldighet att ta ut borgensprovision inte är förenlig med OECDs nya riktlinjer. Detta innebär att tidigare kammarrättspraxis anses vara obsolet och kan inte längre användas som ledning för hur korrigeringsregeln ska tillämpas när ett svenskt bolag gått i borgen eller utfärdat någon annan garanti till utländskt bolag i intressegemenskap. Istället ska ledning hämtas från de nya riktlinjerna från OECD.

Gällande avdrag för borgensprovision till aktieägare innebär det nya ställningstagandet ingen ändring i det grundläggande synsättet för avdragsrätten. Däremot förtydligas att ledning ska hämtas från OECDs nya riktlinjer för olika typer av finansiella garantier och det oavsett vilket bolag i koncernen som lämnat garantin.

Skatteverket nämner även att OECDs riktlinjer gällande finansiella transaktioner kan tillämpas retroaktivt eftersom riktlinjerna anses vara förtydliganden av hur armlängdsprincipen ska tillämpas i sådana situationer. När det gäller finansiella garantier är dock Skatteverkets bedömning, med hänsyn till den praxis som funnits på området, att de tidigare ställningstagandena ska tillämpas för tid före publiceringen av det nya ställningstagandet om det är till fördel för den skattskyldige.

 

Skeppsbron Skatts kommentar

Det var inte oväntat att Skatteverket skulle uppdatera sina ställningstaganden med anledning av OECDs nya riktlinjer. De nya riktlinjerna bygger bl.a. på en analys av hur implicit stöd inom koncernen ska beaktas vid bedömningen om ersättning ska utgå eller inte vilket inte varit del av Skatteverkets tidigare ställningstaganden. Företag som anpassat sig efter tidigare praxis bör därför se över sina rutiner så de säkerställer att de följer OECDs nya riktlinjer framöver.

Skatteverket har nu även klargjort att de avser att tillämpa de nya riktlinjerna om finansiella transaktioner retroaktivt – bortsett från avsnittet om finansiella garantier. Vi rekommenderar därför även att företag ser över sin övriga koncerninterna finansiering, något som blivit ännu viktigare i och med Covid-19 (du kan läsa mer om hur Covid-19 kan påverka internprissättningen HÄR).

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur ställningstagandet och OECDs nya riktlinjer kan påverka ditt företag.

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning
Ingrid Faxing
Partner, Internprissättning