Finansiella transaktioner – OECD:s rapport

Den 11 februari 2020 publicerade OECD sin slutliga rapport med vägledning för finansiella transaktioner inom intressegemenskap, vilken har utformats efter BEPS projektets åtgärdspunkter 4 och 8 – 10. Vägledningen kommer att inkluderas i OECD:s riktlinjer för internprissättning. Rapporten är viktig då OECD tidigare inte har gett några riktlinjer angående finansiella transaktioner.

Rapporten är ett resultat efter en omarbetning av det första utkastet som publicerades den 3:e juli 2018, där det saknades konsensus i flera delar och OECD begärde därför in synpunkter. Den slutliga rapporten bygger dock till stora delar på det tidigare utkastet.

Rapporten täcker följande:

  • Tillämpningen av principerna i avsnitt D.1 i kapitel 1 för korrekt identifiering av den faktiska finansiella transaktionen
  • Treasury-aktiviteter kopplat till koncerninterna lån, cash pools och hedging
  • Finansiella garantier
  • Captive bolag
  • Riskfria och riskjusterade avkastningar

 

Nyheter

Även om den slutliga rapporten inte innehåller några stora förändringar har vi nedan sammanställt exempel på delar där viss omarbetning eller tillägg har inkluderats i den slutliga rapporten.

Vägledning gällande användningen av kreditswappar, som var en öppen fråga i utkastet, har nu inkluderats. Kreditswappar kan avspegla den risk som finns kopplad till en viss finansiell transaktion. Om det saknas jämförbara transaktioner, kan bolag använda den s.k. spreaden på kreditswappar för att beräkna riskpremien för ett koncerninternt lån. Dock ska försiktighet beaktas vid användning av denna metod då det finns faktorer som kan snedvrida resultatet. Användandet av kreditswappar kräver därmed hänsyn till dessa omständigheter för att få fram en armlängdsmässig ränta.

Både riktlinjerna för cash pools och finansiella garantier har omarbetats något och innehåller utökad vägledning gällande korrekt identifiering av den finansiella transaktionen. Den slutliga rapporten innehåller vidare inte de svårtillämpade tillvägagångsätt som föreslogs i utkastet angående fördelning av fördelarna från cash pools.

En annan del som är värd att notera det nu har inkluderats riktlinjer gällande riskfri och riskjusterad avkastning som ger vägledning i vilka metoder som kan användas för att bestämma avkastningen. Bl.a. att jämförbara okontrollerade transaktioner, som statsobligationer, kan användas vid prissättning av en riskfri avkastning och en riskpremie baserad på jämförbara finansiella instrument kan tillämpas på den riskfria avkastningen för att få fram en riskjusterad avkastning.

Vår kommentar

Denna rapport är ett viktigt steg i OECD:s arbete att få en enhetlig tillämpning av metoder och principer vid prissättning och värdering av finansiella transaktioner inom intressegemenskap, och därmed motverka tvister och dubbelbeskattning. Finansiella transaktioner, som tidigare varit ett obehandlat område i OECD:s riktlinjer, har nu fått ett eget kapitel och kommer således påverka samtliga intressegemenskaper som använder sig av exempelvis cash pools och hedging.

Om ni vill diskutera hur de nya riktlinjerna kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.

Mikael Jacobsen
Partner, Internprissättning