Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt

Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt

Skatteverket har börjat skicka ut de nya taxeringsbesluten för AFT 2019 för hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter. De nya taxeringsbesluten innebär generellt kraftigt ökade taxeringsvärden och fastighetsskatt.

Taxeringsvärdet gäller från 1 januari 2019. För hyreshusenhet, lokaler och bostäder gäller det nya taxeringsvärdet normalt i tre år medan för industri- och elproduktionsenheter gäller det normalt sett i sex år.

För fastigheter med intern uthyrning, projekt och vakanser utgör fastighetsskatten en direkt kostnad för er som fastighetsägare. Vid övervältring av fastighetsskatten som tillägg på hyran till hyresgästen påverkar fastighetsskatten indirekt lönsamheten vid löpande förvaltning. För att undvika onödiga ökningar av fastighetsskatten rekommenderar vi att taxeringsbesluten utvärderas.

Nedan följer ett par tips för utvärderingen.  

 • Kontrollera att taxeringsvärdet beräknats utifrån deklarerade värdefaktorer eller värdefaktorer kommunicerade vid förfrågan av Skatteverket
  T.ex. kan hyresnivåer för vissa typer av lokaler i hyreshusenhet som justerats av Skatteverket vara ändrade på felaktig grund
 • Nekas justering för yrkat säreget förhållande bör utredas om omprövning ska göras
  T.ex. speciell byggrätt för hotell och garage för hyreshusenhet
  T.ex. reservmark och saneringsbyggnader på industrienhet
 • Acceptera inte en medgiven justering om den beloppsmässigt inte beräknats tydligt och kan kontrolleras
  T.ex. avvikande vakansgrad och butiksinslag

 • Beräkna relationstalet mellan taxeringsvärdet/marknadsvärdet två år innan taxeringen
  Ett relationstal runt 70-75 % behöver inte innebära att taxeringsvärden är korrekt och rättvisande

 

Kontakta din rådgivare om ni vill diskutera eller behöver assistans med utvärdering eller omprövning. Inte sällan kan det finnas skäl att även begära omprövning av tidigare taxeringar retroaktivt och därigenom återvinna för hög fastighetsskatt historiskt.