Aktuellt

Högintressant internationellt momsseminarium i Düsseldorf i höst

International VAT Expert Academy håller ett tredagars momsseminarium innehållande ett antal workshops där olika momsfrågeställningar kommer att avhandlas. De personer som leder respektive workshop är samtliga mycket erfarna momskonsulter, om ni gör affärer på den europeiska marknaden är det sannolikt så att ni kommer att ha nytta av valda delar av konferensen.  För mer information kring … Läs mer


Brexit och momsen

Som bekant röstade Storbritannien den 23 juni för att lämna EU. Om valresultatet leder till att Storbritannien de facto lämnar EU kommer Storbritannien inte längre att vara skyldigt att följa EU:s regelverk gällande moms och tull. För svenska bolag som handlar med brittiska bolag (såväl varor som tjänster inkluderade) kan effekterna därmed komma att bli … Läs mer


Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av ränta på felaktigt uttagen kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 23 juni 2016 dom avseende frågan enligt vilka grunder ränta ska beräknas då kupongskatt återbetalas till följd av uttag i strid med EU-rätten. Sverige tar regelmässigt ut kupongskatt på utdelningar från svenska bolag till utländska ägare. I vissa situationer är sådant skatteuttag inte förenligt med EU-rätten. Felaktigt uttagen skatt har … Läs mer


HFD: Korrigeringsregeln tillämplig på förändring av avtalsvillkor

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 6 juni förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (s.k. korrigeringsregeln) kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre men i och för sig marknadsmässigt villkor. Bakgrunden var i korthet följande. Nobel Biocare Holding AB (bolaget) ingick ett koncerninternt låneavtal … Läs mer


VAT on admission to events in Sweden

On 26 May 2016, the Swedish Tax Agency (‘the STA’) published a new guideline concerning place of supply of services related to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, when the purchaser is a taxable person. As a main rule for taxation of services, a supplier … Läs mer


Förslag på nya dokumentationsregler i linje med BEPS presenterat av Skatteverket

Skatteverket lämnade i slutet av april in ett lagstiftningsförslag för implementering av internprissättningsdokumentation i enlighet med Action 13 i BEPS projektet samt regler för automatiskt utbyte av land-för-land rapporter. De nya dokumentationsreglerna innehåller tre olika delar; land-för-land rapporten, masterfile och localfile. Finansdepartementet kommer troligtvis redan under hösten att ta fram en proposition baserat på förslaget. … Läs mer


Värdeminskningsavdrag vid förvärv av bebyggd tomträtt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 12 april 2016 prövat hur anskaffningsutgiften ska fördelas vid förvärv av bebyggd tomträtt. Kammarrätten ansåg att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Bakgrunden var att ett bolag förvärvat ett flertal bebyggda tomträtter. Bolaget ansåg att hela anskaffningsutgiften skulle anses avse byggnad och yrkade således … Läs mer


Högsta förvaltningsdomstolen om skatterättslig hemvist för fonder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 15 april slagit fast att en svensk värdepappersfond har skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i OECD:s modellavtal. Svenska värdepappersfonder är enligt bestämmelser i inkomstskattelagen obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sedan den 1 januari 2012 gäller dock att sådana fonder inte betalar någon skatt på inkomst … Läs mer


Är ni säkra på klassificeringen av era importerade produkter?

När varor importeras till EU bestäms tullsatsen utifrån vad det är för vara som importeras (s.k. klassificering). Beroende på hur varan klassificeras kan tullsatsen vara allt från noll till över tio procent. Klassificering av varor sker med stöd av tulltaxan i enlighet med särskilda klassificeringsregler. Frågor av betydelse för klassificeringen är bl.a. varornas material, hur … Läs mer