Aktuellt

Värdeminskningsavdrag vid förvärv av bebyggd tomträtt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 12 april 2016 prövat hur anskaffningsutgiften ska fördelas vid förvärv av bebyggd tomträtt. Kammarrätten ansåg att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Bakgrunden var att ett bolag förvärvat ett flertal bebyggda tomträtter. Bolaget ansåg att hela anskaffningsutgiften skulle anses avse byggnad och yrkade således … Läs mer


Högsta förvaltningsdomstolen om skatterättslig hemvist för fonder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 15 april slagit fast att en svensk värdepappersfond har skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i OECD:s modellavtal. Svenska värdepappersfonder är enligt bestämmelser i inkomstskattelagen obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sedan den 1 januari 2012 gäller dock att sådana fonder inte betalar någon skatt på inkomst … Läs mer


Är ni säkra på klassificeringen av era importerade produkter?

När varor importeras till EU bestäms tullsatsen utifrån vad det är för vara som importeras (s.k. klassificering). Beroende på hur varan klassificeras kan tullsatsen vara allt från noll till över tio procent. Klassificering av varor sker med stöd av tulltaxan i enlighet med särskilda klassificeringsregler. Frågor av betydelse för klassificeringen är bl.a. varornas material, hur … Läs merSkeppsbron Skatt momsgrupp inbjuder till vårens seminarium i fastighetsgruppen

Skeppsbron Skatt momsgrupp inbjuder till vårens seminarium i fastighetsgruppen Ni inbjuds härmed till vårens seminarium i fastighetsgruppen vilket kommer att äga rum tisdagen den 17 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 20 i Stockholm respektive torsdagen den 19 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö. … Läs mer


Kammarrätten om momsavdrag i bankverksamhet

Skatteverket beslutade efter revision av en banks verksamhet att justera storleken på avdraget för ingående moms. Banken bedrev sin verksamhet, som bestod av både momspliktig och momsfri verksamhet, inom ramen för en momsgrupp. För olika delar av verksamheten (corporate finance, värdepappersförvaltning etc.) tillämpades olika beräkningsmodeller för att fastställa hur stor del av den ingående momsen … Läs mer


Skeppsbron Skatt inbjuder till frukostseminarium om ny tullagstiftning

Den 1 maj 2016 träder en ny tullkodex inom EU i kraft och samtidigt också en helt ny tullag. Skeppsbron Skatts Tullgrupp bjuder härmed in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi kommer att gå igenom de viktigaste förändringarna och hur de kan påverka ert företag. Innehåll Vi kommer att avhandla bl.a. följande vid seminariet: Övergång till … Läs mer


Skeppsbron Skatt söker juniora skattekonsulter till Stockholmskontoret

Vi söker dig som nyligen har tagit – eller under vårterminen kommer att ta – jur. kand. examen och som har ett fördjupat intresse för skatterätt. Du är genuint intresserad av skatterättsliga frågeställningar och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Som person är … Läs mer


HD-dom om tryckerimoms

Högsta domstolen har den 22 december 2015 fattat beslut med innebörden att tryckerierna enligt läran om condictio indebiti är skyldiga att till sina kunder betala tillbaka moms motsvarande vad de själva har fått tillbaka från Skatteverket till följd av EU-domen gällande Graphic Procédé. Om ni har mottagit krav från Skatteverket avseende s.k. tryckerimoms och kanske … Läs mer


Justerade regler för beräkning av tullvärde samt viktig information om övergångsbestämmelserna

Den 1 maj 2016 träder en helt ny tullagstiftning i kraft inom EU. Den nya lagstiftningen är till stora delar avsedd att utgöra en anpassning till det digitala samhället, varvid det blir en övergång till elektroniskt uppgiftslämnande. Den nya s.k. unionstullkodexen innehåller emellertid även några materiella förändringar, varvid slopandet av ”first sale rule” sannolikt är … Läs mer