Pensionstips inför skatteberäkningar och deklaration

Avdragsrätt, särskild löneskatt och avkastningsskatt – det är några av de pensionsrelaterade skattefrågor att ta hänsyn till vid upprättandet av företagets skatteberäkning och deklaration. Låt oss titta på några av de vanliga fel som görs för att ni som läsare inte ska begå samma misstag.

Avdragsrätt
För att yrka avdrag för pensionskostnader krävs att pensionen är tryggad i en pensionsförsäkring, i pensionsstiftelse eller genom en kreditförsäkrad avsättning i balansräkningen.

Att göra fel kan bli kostsamt och några av de vanligaste misstagen som görs är att avdragsrätt inte beräknas alls eller att avdragsrätten beräknas kollektivt. Vi ser även att företag inte skiljer på total ersättning och pensionsmedförande lön, vilket resulterar i felaktiga beräkningar av avdragsrätt. Kollektivavtalet styr hur pensionsmedförande lön definieras och finns inget kollektivavtal är det viktigt att fastställa en egen (marknadsmässig) definition.

I många år har det funnits en praxis som gjort det möjlighet att växla relativt stora engångsbelopp som till exempel en bonus till pension med avdragsrätt. Efter ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen under 2021 är det i princip inte längre möjligt, även om vissa undantag kan finnas. Utifrån resonemanget i avgörandet finns det risk att växling av avgångsvederlag till pension inte heller är möjligt. Det krävs att man analyserar de aktuella förutsättningarna noga för att åstadkomma tänkt skattemässigt utfall i dessa avseenden.

Har ni utländska filialer och betalar pension för de anställda där är det viktigt att ta reda på om kostnaden kan vara avdragsgill i Sverige.

Särskild löneskatt
Särskild löneskatt (f.n. 24,26 %) på pensionskostnader ska betalas av arbetsgivare som har kostnader för tjänstepension. Skatteunderlaget tas fram genom att beräkna skillnaden mellan ett antal plus- och minusposter.

Det förekommer att arbetsgivare felperiodiserar den särskilda löneskatten och ibland uppstår oklarheter kring FORAs slutfaktura. Det gäller att arbetsgivare kan skilja på de preliminära fakturorna under året och den slutgiltiga fakturan i februari. Detta är dock ett övergående problem eftersom FORA, med start under första kvartalet 2024, inför månadsvis rapportering av avtalspension SAF-LO.

Vi ser också att företag med direktpensioner inte alltid är medvetna om att tidpunkten för att betala särskild löneskatt beror på vilket konto pensionsskulden bokförs på. Vilket konto skulden bokförs på styrs i sin tur bland annat av vem utfästelsen avser och vad vederbörande har för roll i företaget. Bokföringen styrs i sin tur av vilket redovisningsregelverk som används.

I februari i år kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om att samtliga avgifter som betalas för tjänstepensionsförsäkring ska ingå i underlaget för SLP, oavsett om de finansieras med återbäring från försäkringen eller med försäkringstagarens egna medel. En överskottsfond uppstår genom återbäring på pensionspremier som tidigare har belastats med SLP vid avsättning. För en arbetsgivare som använder medel ur en överskottsfond ska även dessa avgifter utgöra underlag för löneskatt, vilket kan ses som att samma premie utgör underlag för SLP vid två tillfällen.

Avkastningsskatt
Är pensionen tryggad i svensk pensionsförsäkring är det försäkringsbolaget som är ansvarigt för att beräkna och betala avkastningsskatten Är det däremot en utländsk pensionsförsäkring ligger ansvaret på arbetsgivaren. Motsvarande regler gäller för svenska respektive utländska kapitalförsäkringar. Även pension i balansräkningen och pension tryggad i pensionsstiftelse belastas med en årlig avkastningsskatt.

Ett vanligt fel är att arbetsgivare inte vet hur de ska hantera avkastningsskatten på pensioner i utländska filialer. Det finns en osäkerhet kring om skatten ska betalas och hur den i så fall ska beräknas.

Arbetsgivare (och privatpersoner) har ibland svårigheter att avgöra om pengar betalts in till en försäkring. I dessa fall är det villkoren som avgör huruvida kapitalet ska vara föremål för svensk avkastningsskatt eller inte.

Webbinarium
12:e och 14:e december erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinarium på temat pensionsrelaterade skatter inför skatteberäkningar och bokslut, detta kommer vara ett utmärkt tillfälle att få en fördjupning i frågorna.

Välkommen med din anmälan!