Avgångsvederlag eller pension?

Vi vill informera om en ny dom från Kammarrätten i Stockholm. Målet rör en reservering om drygt 75 miljoner kronor som gjorts med anledning av en framtida utbetalning till en tidigare VD, fortsättningsvis kallad X. Bolaget anser att ersättningen utgör avgångsvederlag då X avgått från sin tjänst som anställd VD efter ”lång och trogen tjänst samt extraordinära prestationer”. Avsikten är att avgångsvederlaget ska betalas ut tidigast från 65 års ålder och under 20 år. Det ska dessutom ersätta tidigare tjänstepensionsavtal. Bolaget hänvisar till praxis som säger att om det aktuella beloppet är högre än vad som motsvarar en rimlig lönenivå, utgör ersättningen inte pension utan något annat. Avgångsvederlaget – d.v.s. den del som inte ersätter tidigare tjänstepensionsavtal – uppgår till 60 miljoner kronor, vilket överstiger X:s genomsnittliga årslön med råge. Bolaget anser därför att beloppet inte kan utgöra pension eller pensionsliknande ersättning.

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet och medgav bolaget avdrag för framtida personalutgifter med 34 miljoner kronor samt tillhörande socialavgifter. Kammarrätten fann, till skillnad från Förvaltningsrätten, att bolaget inte gjort sannolikt att det till någon del skulle vara fråga om avgångsvederlag.

Kammarrätten konstaterade att den praxis som bolaget hänvisar till, det vill säga att det är storleken på den utfästa ersättningen som avgör om beloppet utgör pension eller inte, avser ansökningar om förhandsbesked där mottagaren både varit huvudaktieägare och företagsledare. Kammarrätten menade i stället att ersättningens karaktär ska bedömas utifrån samtliga förutsättningar i det enskilda fallet. Domstolen ansåg vid en sammantagen bedömning att den nu aktuella ersättningen har en pensionsliknande karaktär och att avdragsrätt saknas i sin helhet då bolaget inte tryggat avsättningen saknas rätt till avdrag för pensionsutfästelse.

Kammarrättens dom är enligt vår uppfattning korrekt då avtalet har en tydlig pensionskaraktär och bedömas i enlighet med detta. Om du har frågor om avgångsvederlag eller förtida pensionering, tveka inte att kontakta pensionsgruppen på Skeppsbron Skatt.