Premiemodell alternativ ITP – våra erfarenheter

Många arbetsgivare använder fortfarande så kallad frilagd premie för alternativ ITP. Fler och fler inser att modellen inte längre fungerar särskilt bra, men vad finns det för alternativ?

Alternativ ITP

Alternativ ITP är en möjlighet för tjänstemän som omfattas av ITP 2 och som har lön över tio inkomstbasbelopp, så kallade ”tiotaggare”, att avstå från fortsatt intjänande av ITP-förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp. I stället väljs en individuell pensionsförsäkring som den anställde själv utformar utifrån arbetsgivarens pensionspolicy. Valet av premiemodell och storlek på premie regleras inte i kollektivavtalet, det enda som krävs är att båda parter är överens (och dokumenterar det).

Frilagd premie

Den åtminstone förr vanligaste premiemodellen kallas frilagd premie. Det innebär att Alecta räknar ut vad premien hade varit om tiotaggaren behållit ITP 2, varpå arbetsgivaren betalar samma belopp till en individuell försäkring. På så vis blir premiemodellen kostnadsneutral för arbetsgivaren, vilket ofta varit en förutsättning historiskt. Väljer ni frilagd premie kommer ni som arbetsgivare därför inte att kunna prognostisera pensionskostnaden, samtidigt som pensionsutfallet förblir okänt för den anställde. Det blir lite av det sämsta av två världar, ingen kontroll på vare sig kostnad eller förmån. Alecta kan även rabattera premien, vilket sänker pensionskostnaden för arbetsgivaren och därmed den frilagda premien. Den anställde får då en avsevärt lägre premieinbetalning och därmed lägre pension. Hade tiotaggaren behållit sin ursprungliga ITP2 hade rabatten inte påverkat pensionsutfallet.

Varför just nu?

Mot bakgrund av den höga inflationen räknade Alecta vid senaste årsskiftet upp den förmånsbestämda pensionen med 10,84 %, vilket sänker arbetsgivarnas premier, många gånger med ett betydande belopp. Dessutom har Alecta valt att höja premierabatten från 30 % 2022 till 40 % 2023, vilket i kombination med uppräkningen av pensioner och ett högre inkomstbasbelopp innebär att många tiotaggare får betydligt lägre pensionsinbetalningar i år jämfört med tidigare år.

Med tanke på den fortsatt höga inflationen bör arbetsgivare förvänta sig en uppräkning även nästa år. Storleken på Alectas pensionstillägg beror normalt på skillnaden i konsumentprisindex mellan september innevarande år och september föregående år. Uppskattningen är att uppräkningen för 2024 kommer att uppgå till cirka 6,5 %, men besked kommer att meddelas senare i år. Alectas premierabatt kan förstås också ändras åt något håll.

För en arbetsgivare finns det huvudsakligen två problem med frilagd premie. Som vi nämnt tidigare är kostnaden oförutsägbar, men det kanske är ett mindre problem just nu när den sjunker. Det andra problemet är att ett antal av de högst värderade medarbetarna (åtminstone monetärt) får kraftigt sänkta premieinbetalningar. Det är långt ifrån säkert att de vet om detta, men risken för någon form av svekdebatt finns definitivt. En komplicerande faktor när detta ska ses över är förstås att många gånger omfattas beslutsfattarna själva av frågan. Kom också ihåg att en arbetsgivare inte själv kan förändra befintliga avtal, utan det måste förhandlas individuellt.

Vilka premiemodeller finns?

De modeller som ofta nämnas förutom frilagd premie är premietrappa och rak premie. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp har t.ex. ITP1 en rak premie på 30 % (plus eventuell deltidspension eller Flexpension). I det fallet kanske en övergång till riktigt ITP1 är en bättre lösning?

Det vanligaste alternativet brukar vara en så kallad premietrappa. Det innebär att premien förändras utifrån ålder och/eller lönenivå. Premietrappan kan vara generisk eller skräddarsydd utifrån de nuvarande premierna.

Våra erfarenheter

Efter att ha hjälpt några arbetsgivare med frågan kan vi konstatera att det inte finns en modell som passar alla. Vi kan också konstatera att eftersom en individuell förhandling krävs kommer det sannolikt att innebära en ökning av arbetsgivarens kostnad, det är ju bara de 10-taggare som får en höjd premie i den nya modellen som går med på att byta. Å andra sidan har premien sänkts för de allra flesta, både i år och förra året.

Vi kan också konstatera att det finns enormt stora individuella skillnader. Det värsta (eller bästa?) fallet är där den frilagda premien sjönk från 70 % av lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp till 3 %.

I ett av våra uppdrag valde arbetsgivaren att föreslå individuella premier baserat på förra årets frilagda premie och omräknat till procent av lönen (över 7,5 inkomstbasbelopp). Det kan fungera om det inte är särskilt många som berörs, men å andra sidan behöver arbetsgivaren ändå förhandla med varje 10-taggare.

Andra arbetsgivare väljer att erbjuda en övergång till ITP1 i stället. Finns behov av individuell kompensation kan med fördel en kompletterande premie tecknas via Collectum.

Vår slutsats är att problemet inte verkar försvinna i närtid om nu inte Alecta tar bort rabatten nästa år. Om vi får en uppräkning av fribrev i ITP2 och rabatten inte försämras så blir problemet ännu större nästa år. 

Vår absoluta rekommendation är att ta tag i frågan så snart som möjligt. Får ni förslag från era rådgivare så kan ni gärna vända er till oss för en objektiv second opinion.