Ny dom från HFD ger rätt till avräkning av utländsk skatt på pensionsavsättningar

I Sverige är arbetsgivares pensionsavsättningar normalt inte skattepliktiga för de anställda, utan pensionen beskattas först vid utbetalning. Det är dock inte ovanligt att svenskar som bor och arbetar utomlands blir beskattade i arbetslandet redan vid avsättningstillfället, vilket i värsta fall leder till en reell dubbelbeskattning. Hittills har det inte funnits någon vägledande praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen vad gäller möjligheten att lindra denna dubbelbeskattning genom avräkning, men en nyligen meddelad dom har bidragit till mer klarhet i frågan.

Frågan gäller en svensk medborgare, anställd i ett svenskt aktiebolag, men boende och skattskyldig i Italien. Den anställde hade erbjudits att teckna en tjänstepensionsförsäkring i ett svenskt försäkringbolag, vilken arbetsgivaren skulle göra löpande avsättningar till. Han hade angett att avsättningarna skulle belastas med inkomstskatt i Italien. Som pensionär planerade han att vara bosatt och skattskyldig i Sverige, varpå utbetalningar från försäkringen skulle belastas med svensk inkomstskatt. Han sökte därför ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om huruvida han, i sin svenska inkomstdeklaration, skulle ha rätt till avräkning för den italienska skatt som han hade betalat vid avsättningstillfället. Skatterättsnämnden ansåg att han hade rätt till avräkning, vilket överklagades av Skatteverket för att sedan prövas av HFD.

I skatteavtalet mellan Sverige och Italien finns bestämmelser om undvikande av dubbelbeskattning (artikel 24). Av dessa bestämmelser framgår att avräkning av italiensk inkomstskatt får göras under förutsättning att det är samma inkomst som beskattas i båda länderna. HFD ansåg att det fanns en tydlig koppling mellan avsättningarna till, och utbetalningarna från, tjänstepensionsförsäkringen eftersom de båda kommer att vara ersättning för arbete som den sökande utför i Italien. HFD konstaterade därmed att det var samma inkomst som beskattas i båda länderna.

Även om inkomsterna regleras i olika artiklar i skatteavtalet (artikel 15 respektive artikel 18) anser HFD att det rör sig om samma inkomst. Att beskattningen sker vid en annan tidpunkt i Sverige än i Italien är inte heller ett hinder för att det ska anses vara samma inkomst som beskattas i båda länderna. Mot bakgrund av att utbetalningarna från försäkringen är samma inkomst som Italien får beskatta vid avsättningstillfället meddelade HFD den sökande rätt att avräkna ett belopp från den svenska inkomstskatten som motsvarar den skatt han har erlagt i Italien. HFD fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Vår analys

Domen bidrar med vägledning i en hittills svårbedömd fråga och även om domen handlar om undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och Italien börresonemanget kunna tillämpas även i förhållande till andra skatteavtal. För möjlighet till framtida avräkning rekommenderar vi att svenskar som arbetar och beskattas för pensionsavsättningar utomlands sparar dokumentation som styrker hur mycket skatt som har betalats.

Många arbetsgivare som skickar anställda utomlands har valt att kompensera för en eventuell dubbelbeskattning av pension, ofta i form av ett lönetillägg. Behovet av kompensation för dubbelbeskattning borde rimligen, sett över tid, minska, vilket kan innebära en kostnadsbesparing för arbetsgivarna. Härvidlag måste emellertid olika intressen vägas mot varandra. Å ena sidan har vi kostnaden för arbetsgivaren, å andra sidan att det kan gå väldigt lång tid mellan beskattning i arbetslandet och det att avräkning av skatt kan göras i Sverige. En översyn av denna del i arbetsgivarens policy avseende utlandstjänstgöring rekommenderas därför.  

Vissa länder, till exempel USA väljer att beskatta hela värdetillväxten i samtliga pensionssparanden, inklusive försäkringar och andra sparformer utanför USA. En svensk som bor och arbetar i USA kommer därför att bli beskattad på avkastningen i alla sina svenska pensionsförsäkringar. Domen berör avsättningar (premier) som förmånsbeskattas och det är fortfarande oklart om skatt på avkastning som förmånsbeskattats kan avräknas på motsvarande sätt.

Det förekommer även att anställda är skattskyldiga i två olika länder, till exempel Sverige och Norge. Avsättningar till en svensk tjänstepension, såsom ITP riskerar i det fallet att förmånsbeskattas i Norge och borde rimligen kunna avräknas i samband med att pensionen betalas ut.

En annan fråga som inte besvaras av HFD är hur framtida avräkning skall beräknas, t ex om det skall göras en proportionering av skatten och hur denna i sådant fall skall beräknas.

Exempel på andra länder som oftast beskattar premier till utländska pensionsplaner är USA, Tyskland, Kina och Norge.

Detta är fortfarande ett komplext område där ni som arbetsgivare kan ta hjälp av oss på Skeppsbron Skatt för att säkerställa en korrekt hantering, exempelvis vid uppdatering av er policy för utlandstjänstgöring. Ni är välkomna att ta kontakt med våra specialister om ni vill diskutera domen eller har några frågor.