EU kommissionen publicerar direktiv gällande gemensam beräkning av beskattningsbas samt harmonisering av internprissättning

Den 12 september 2023 presenterade EU-kommissionen förslag på två nya direktiv gällande ett gemensamt ramverk för beräkning av skattebas (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) samt harmonisering av internprissättningsregler.

BEFIT

BEFIT-förslaget, som ersätter de s.k. CCTB- och CCCTB-förslagen, omfattar multinationella koncerner som är verksamma i fler än ett EU-land och har en årlig omsättning över 750 miljoner euro. Mindre företag, som inte omfattas, ska kunna följa regelverket på frivillig basis. Förslaget bygger på Pelare 2-direktivet som införlivades i slutet av 2022. Förslaget innebär att skattebasen hos enskilda bolag i en koncern kommer att läggas ihop till en enda skattebas, enligt ett gemensamt regelverk. Skattebasen kommer sedan allokeras till de olika medlemsstaterna baserat på beskattningsbart resultat från de tidigare tre åren. Koncernbolag utanför EU inkluderas inte i beräkningen. När BEFIT-beräkningen är färdig kommer beskattningen ske i enlighet med medlemsstaternas nationella skattesats. De nationella skattesatserna kommer fortsatt bestämmas på nationell nivå.

Internprissättning

Direktivet gällande harmonisering av internprissättningsregler innebär att armlängdsprincipen och internprissättningsregler införlivas i EU-rätten. Det finns inget tröskelvärde utan reglerna kommer gälla alla bolag och fasta driftställen inom EU. Målsättningen är att tydliggöra ställningen av OECD:s riktlinjer vid tillämpningen av armlängdsprincipen samt att ha ett gemensamt förhållningssätt gällande vissa specifika aspekter av internprissättning rörande t.ex.

– En gemensam definition av vad som anses vara ett kontrollerat bolag; och

– En tydlig process för justeringar för gränsöverskridande transaktioner inom EU för att hantera eventuell dubbelbeskattning.

Direktivet anger att det interkvartila intervallet ska tillämpas, vilket är en striktare tillämpning än vad som gäller enligt OECD:s riktlinjer, där hela intervallet kan vara tillämpbart beroende på situationen i det specifika fallet. Vidare ska en eventuell justering enlig direktivet göras till medianen om det inte finns specifikt stöd för en justering till övre eller nedre kvartilen. Direktivet ger även EU-kommissionen rätt att inkludera en gemensam standard för internprissättningsdokumentation, i form av exempelvis språkkrav, gemensamma mallar, tidsramar för inlämning m.m. Detta i syfte att harmonisera internprissättningsreglerna ytterligare inom EU.

Nästa steg

De 27 medlemsstaterna kommer nu att diskutera innehållet i direktiven och precis som med tidigare direktiv inom direktbeskattning är det troligt att en hel del förändringar kommer att ske. För att direktiven ska antas krävs enhälligt godkännande från alla medlemsstater. Detta innebär att slutliga versionerna av direktiven, om de antas, kan komma att skilja sig från nuvarande utformning.

Om förslagen skulle antas är föreslaget från kommissionen att BEFIT-reglerna ska gälla från den 1 juli 2028 och internprissättningsreglerna från den 1 januari 2026.

Vår kommentar

Förslag som syftar till att förtydliga och förenkla för skattskyldiga är alltid positiva men förslagen väcker dock en del frågor och det bör påpekas att direktivförslagen fortfarande är i ett tidigt skede. Det är således ännu oklart om förslagen kommer godkännas i rådet. Tidigare försök, ex. CCCTB, har inte varit framgångsrika.

Vad gäller internprissättningsdirektivet kommer ett eventuellt införlivande innebära att tillämpningen av armlängdsprincipen i vissa avseende kommer att skilja sig åt mellan EU:s medlemsstater och tredje länder samt att många medlemsstaters nationella internpris­sättningsregler kommer att behöva anpassas.

Vi kommer följa utveckling av direktiven nära och om du har några funderingar kring hur ett eventuellt införlivande kommer att påverka din verksamhet eller om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.