Pension för företag utan kollektivavtal

Tjänstepension utgör en betydande kostnad för svenska arbetsgivare och bör därför vara något som företag är intresserade av att de anställda förstår och uppskattar värdet av.

En skriftlig pensionspolicy är ett bra verktyg för att tydliggöra de anställdas pensions- och försäkringsförmåner, vilket också kan bidra till att attrahera och behålla rätt kompetens i företaget.

Pension

Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal är fria att bestämma vilka pensions- och försäkringsförmåner de vill erbjuda sina anställda. En rekommendation är att börja med att bestämma vilka som ska omfattas av pensionsförmåner och hur pensionsgrundande lön definieras. En vanligt förekommande definition är att multiplicera månadslönen med 12,2 och addera föregående års utbetalda bonus. Det finns dock inga särskilda lagkrav utan arbetsgivare kan anta en egen definition, vilken dessutom kan skilja sig åt mellan olika kategorier av anställda. Tänk på att pensionsgrundande lön är en förutsättning för att avdragsrätt ska kunna beräknas.

Många arbetsgivare som inte är anslutna till kollektivavtal väljer att efterlikna premien i ITP1. Avsättningen motsvarar 4,5 % av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2023: 46 438 kronor) och 30 % av lönedelar överstigande detta belopp. Efter införandet av deltidspensionspremier (kallas också Flexpension) är det dock vanligt med större avsättningar inom ITP-avtalet, vilket innebär att företag som vill efterlikna eller överträffa ITP1 bör se över sina pensionspremier. Ett möjligt sätt att hantera detta är att ta reda på den aktuella deltidspensionspremien inom relevant bransch och justera premien därefter.

En arbetsgivare som avser att erbjuda de anställda en tjänstepension som motsvarar ITP1 kan överväga att lägga till 2 % på avsättningen från start, vilket motsvarar 6,5 % respektive 32 % av pensionsgrundande lön. På så sätt undviker arbetsgivaren att behöva uppdatera premierna varje gång parterna kommer överens om en ny nivå för deltidspensionspremie. Det kommer ändå att vara nödvändigt att göra en översyn av pension och försäkringsförmåner med några års mellanrum, eller vid större förändringar av förutsättningarna.

Försäkringar

I en pensionspolicy bör ni även specificera vilka försäkringsskydd de anställda omfattas av och om ni erbjuder några frivilliga gruppförsäkringar. Dessutom bör ni beskriva vad som händer om en anställd av olika anledningar inte kan arbeta. Betalar ni sjuklön mellan dag 15 och 90? Arbetsgivare ska enligt lag betala sjuklön till och med den 14:e sjukdagen, men de som är anslutna till kollektivavtal betalar även sjuklön mellan dag 15 och 90. Sjuklönen kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, en förmån som även arbetsgivare utan kollektivavtal kan överväga att erbjuda sina anställda. Om ni dessutom erbjuder kompensation vid föräldraledighet och annan tjänstledighet kan ni med fördel inkludera det i er pensionspolicy.

Utgå från företagets egna förutsättningar

Kom ihåg att utgå från det egna företagets förutsättningar då vikten av en bra tjänstepension kan variera mycket mellan branscher och personalgrupper. Det är viktigt att specificera vem på bolaget som är ansvarig för policyn och vem som kan bevilja undantag från den. Antalet speciallösningar i ett bolag tenderar att bli avsevärt färre om undantag från pensionspolicyn måste beviljas av någon högt uppsatt, som exempelvis VD. Att hålla antalet individuella lösningar lågt är ofta önskvärt ur ett administrativt perspektiv.

Om ni som arbetsgivare vill ha stöd av en oberoende part är ni välkomna att kontakta pensionsspecialisterna på Skeppsbron Skatt.