Brasilien implementerar armlängdsprincipen

Brasilien har godkänt implementeringen av nya internprissättningsregler vilket medför ett skifte från tidigare regler som bl.a. utgick från fasta marginaler till en tillämpning av armlängdsprincipen. Implementeringen kommer att innebära stora förändringar då de nya reglerna i stort kommer att vara i linje med OECD:s riktlinjer. Nedan redogör vi kortfattat för implementeringens innehåll.

Nuvarande regler

Brasilien har historiskt sett avvikit från OECD:s riktlinjer genom att inte tillämpa armlängds­principen. Denna avvikelse har i många fall resulterat i lägre skatteunderlag alternativt dubbelbeskattning. Vilket i sin tur har föranlett minskade skatteintäkter för landet och invecklade skatteförfaranden för multinationella företag. Nuvarande internprissättningsregler har funnits sedan 1996 och är baserade på andra prissättningsmetoder än de som OECD förespråkar. Dessa metoder har tagit utgångspunkt i fasta marginaler, vilket utgjorde ett enklare förfarande men som innebar att resultatet ofta avvek från armlängdsprincipen.

Det nya regelverket

De nya internprissättningsreglerna som Brasilien inför kommer innebära stora förändringar. Det kommer också bli möjligt att söka förhandsbesked i form av prissättningsbesked och nya tvistlösningsmekanismer introduceras. Vidare kommer flera typer av transaktioner bli föremål för landets internprissättningsregler, t.ex. kommer tidigare avdragsbegränsningar gällande royalties tas bort och avdragsrätten kommer istället bedömas i linje med armlängdsprincipen. När det gäller internprissättningsmetoder kommer de tidigare gällande metoderna som var baserade på fasta marginaler överges och nya metoder introduceras, däribland vinstdelningsmetoden och nettomarginalmetoden. Vidare ställer de nya reglerna upp krav på att den metod som är mest lämplig i det enskilda fallet ska användas.

Reglerna kommer att gälla från och med den 1 januari 2024 men skattebetalare kan välja att börja följa dem redan 2023. Riktlinjer för bolag som överväger att tillämpa de nya reglerna redan 2023 har publicerats och bolag måste underrätta brasilianska skatteverken (eng: The Federal Revenue of Brazil, RFB) under september om de vill använda nya reglerna för 2023.

Vår kommentar

Med de nya internprissättningsreglerna avser Brasilien att harmonisera det interna regelverket med OECD:s riktlinjer. Det är välkommet att Brasilien följer den harmonisering som redan genomförts i flera länder eftersom deras tidigare regler har inneburit en börda för bolag med verksamhet i landet. De nya kraven kan också ses som en signal om att internpriser kommer bli föremål för ökad granskning och att högre krav kommer ställas på internprissättningen. Detta gäller särskilt stora koncerner. Med anledning av detta rekommenderar vi att koncerner som omfattas av den nya lagstiftningen ser över sina internprissättningspolicys.

Multinationella bolag kan gynnas av att tillämpa de nya reglerna redan 2023. Oavsett tidpunkt rekommenderar vi samtliga koncerner med verksamhet i Brasilien att se över sin internprissättning inom kort för att säkerställa att de nya kraven efterlevs. Om du har några funderingar kring hur regelverket kommer att påverka din verksamhet eller om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ingrid Faxing
Partner, Internprissättning
Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning