Internprissättning Ukraina – viktigt att tänka på gällande råvarutransaktioner och förändringar i verksamheten

Den ukrainska skattemyndigheten har i ett uttalande lyft reglerna om internprissättning (TP) gällande råvarutransaktioner mellan närstående parter. Nedan redogörs kort för de ukrainska internprissättningsreglerna, innehållet i uttalandet samt vad som kan vara viktigt att tänka på för koncerner som har lagt ned eller förändrat sin verksamhet i Ukraina.

Råvarutransaktioner

TP-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2021 fastslår att bolag är skyldiga att använda marknadsprismetoden (CUP) för att fastställa armlängdspriser för råvaror. Reglerna innebär att alternativa metoder för internprissättning enbart får användas om CUP inte är möjlig att tillämpa. I sådant fall, när en vinstbaserad metod används, måste skattebetalarna visa de fakta och omständigheter som ligger till grund för prissättningen.

I sitt uttalande lyfter skattemyndigheten riktlinjer från finansdepartementet som gäller från 1 januari 2023 och som innehåller krav på bland annat jämförbarhets- och riskanalyser. Skattemyndigheten betonar även vikten av att noggrant fastställa datumet för den kontrollerade transaktionen, att identifiera potentiellt jämförbara transaktioner (interna eller externa) och att föreslå rimliga justeringar när det behövs för att uppnå ett armlängdsmässigt pris.

Förändring av verksamhet i Ukraina

Det är viktigt att vara uppmärksam på alla typer av förändringar av verksamhet i Ukraina då det rådande läget innebär att landet har stora problem med korruption och penningtvätt vilket ökar incitamenten för strängare tillämpning av TP-regler samt ökat antal revisioner. Den strängare tillämpningen drivs även på av att Ukraina vill bli medlem i EU vilket innebär att landet måste leva upp till vissa krav. All nedläggning eller annan förändring av verksamhet i Ukraina bör därför hanteras i linje med rådande regelverk och dokumenteras noggrant.

Kommentar

Har din koncern verksamhet i Ukraina som har förändrats under de senaste åren eller som är involverad i råvarutransaktioner är det viktigt att säkerställa att dessa situationer hanteras i linje med rådande regelverk. Har du några frågor eller funderingar om hur detta kan hanteras eller om du vill ha mer information, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning
Ingrid Faxing
Partner, Internprissättning