Löneskatt på användning av medel i överskottsfond

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att premier som finansieras med medel ur en överskottsfond ska ingå i beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Förutsättningarna i ärendet är följande

En arbetsgivare tryggar förmånsbestämda pensionsutfästelser till sina anställda genom att betala in premier till tjänstepensionsförsäkringar i ett försäkringsbolag. I en förmånsbestämd försäkring används överskott till att minska arbetsgivarens pensionskostnader. Överskott uppstår om det ekonomiska resultatet blir bättre än de antaganden som gjordes när premien för försäkringen beräknades. I tider av god avkastning kan därför stora överskott uppstå som används för att sänka arbetsgivarnas pensionskostnader. Överskotten placeras i en överskottsfond knuten till arbetsgivaren.

Medlen i överskottsfonden används i första hand för att täcka kostnaden för värdesäkring, det vill säga indexering, av pensionerna. Om det finns ett överskott efter värdesäkringen får arbetsgivaren, i samråd med försäkringsbolaget, använda fonden till att betala andra pensionspremier. Arbetsgivaren har ställt frågan om användning av medel från överskottsfonden ska ingå i underlaget för SLP.

Frågeställningen är följande

Företaget vill veta om en användning av överskottsfonden hos försäkringsbolaget utlöser SLP i följande fall:

1. Löpande värdesäkring av försäkrade förmåner,

2. Betalning av engångspremier för att säkerställa att försäkringens värde motsvarar den pensionsförmån som den försäkrade har rätt till enligt pensionsavtal,

3. Betalning av löpande pensionspremier som omfattas av överskottsfond, eller

4. Betalning av pensionspremier som inte omfattas av överskottsfond.

I förhandsbeskedet hänvisar Skatterättsnämnden till Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Av 1 § framgår att den som utfäst en tjänstepension ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen. Enligt 2 § första stycket ska den särskilda löneskatten beräknas på ett underlag som utgörs av skillnaden mellan vissa plus- och minusposter. Beskattningsunderlaget ökar när arbetsgivare betalar premier till tjänstepensionsförsäkring, däremot uppkommer ingen minuspost vid utbetalning eftersom pensionen betalas ut av försäkringsbolaget.

Skatterättsnämnden hänvisar även till RÅ 2000 not. 54 där HFD ansåg att återbäring av kollektivt överskott från ett ömsesidigt bedrivet försäkringsbolag inte skulle påverka beräkningen av beskattningsunderlaget för SLP. Återbäringen skulle med andra ord inte utgöra en minuspost i löneskatteschemat.

Skatterättsnämndens bedömning

I sin bedömning skriver Skatterättsnämnden att arbetsgivarens kostnader för att trygga pensionskostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för SLP, vilka i detta fall består av de avgifter som betalats till tjänstepensionsförsäkringar i försäkringsbolaget. Nämnden tolkar lagen på så sätt att samtliga premier ska ingå i underlaget för SLP, oavsett om de finansieras med återbäring från försäkringarna eller med försäkringstagarens egna medel. Skatterättsnämnden anser därmed att premier som finansieras med medel ur företagets individuella överskottsfond belastas med SLP i samtliga situationer som arbetsgivaren frågat om.

Förhandsbeskedet har överklagats.