Corona | Omställningsstöd till företag vars omsättning minskat på grund av Coronaviruset

Finansdepartementet har lämnat en promemoria avseende en möjlighet för företag som fått nedsatt omsättning på grund av Coronaviruset att få kontant stöd.

Stöd kan erhållas med upp till 75% av omsättningstappet. Maximalt stöd uppgår till 150 Mkr (per koncern). Stödet får inte heller vara högre än det faktiska omsättningstappet.

Krav för att kunna få stöd

Stödet kan erhållas av fysiska eller juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige med F-skatt. Även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan erhålla stödet.

Det ställs upp ett antal krav som måste vara uppfyllda för att stöd ska kunna medges.

  • Nettoomsättning under närmast föregående verksamhetsår om minst 250 000 kr.
  • Minskning av nettoomsättningen med minst 30% under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
  • Omsättningsnedgången ska så gott som uteslutande bero på Coronaviruset.
  • Företaget (eller moderbolaget om det är en koncern) får inte ha verkställt eller beslutat om utdelning, eller motsvarande, under perioden mars 2020 till juni 2021.
  • Företaget får inte har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud (gäller även VD, styrelse och ägare), vara på obestånd eller vara föremål för rekonstruktion (om beslut fattats innan den 1 mars 2020).
  • Yttrande från revisor krävs för stöd på 100 000 kr eller mer.
  • Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

 

Hur beräknas stödet?

Stöd beräknas utifrån företagets fasta kostnader (t ex hyra, leasing, räntor, värdeminskning och nödvändiga reparationer på/av anläggningstillgångar, el, vatten, avlopp, uppvärmning, internet, telefon, försäkringar, royalties och licensavgifter). Lönekostnader ingår inte i underlaget.

Stödet uppgår till 75% av de fasta kostnaderna, multiplicerat med den procentuella omsättningsnedgången.

 

Praktikaliteter

Utbetalning av stödet sker genom kreditering av skattekontot.

Stödet är skattepliktigt och tas upp för det år stödet lämnas. För företag med brutet räkenskapsår finns särskilda bestämmelser. 

Om stöd visar sig ha betalats ut felaktigt eller med för högt belopp bli företaget återbetalningsskyldigt.

Straff- och företrädaransvar föreligger. Maximal påföljd vid grovt brott är två års fängelse.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Corona | Omställningsstöd till företag vars omsättning minskat på grund av Coronaviruset