Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal

Den 8 november publicerade OECD, inom ramen för BEPS (Base Erosion Profit Shifting) arbetet, även ett diskussionsunderlag för konsensuslösning avseende förslag till GloBE regler för Multinationella företag (MNE).
Det övergripande arbetet – inom pelare 2 – syftar till att motverka MNE strukturer, där vinst flyttas till att beskattas i lågskattejurisdiktioner eller helt undgår beskattning, samt att motverka ett s.k. raise to the bottom mellan olika länder vad gäller nivån på dess bolagsbeskattning. Detta är tänkt att ske genom att OECD-länderna ska enas om att MNE beskattas med en effektiv skattesats uppgående till en viss miniminivå.

Vid utformning av regler för bedömning av om MNEn når upp till gränsen för den acceptabla effektiva skattesatsen uppkommer en rad frågor. Genom det publicerade diskussionsunderlaget efterfrågar OECD synpunkter på bl.a.;

  • vad som ska utgöra utgångspunkt vid fastställande av skattebasen,
  • om någon typ av inkomst ska undantas vid beaktande av skattebasen och
  • hur s.k. blandad inkomst (hög respektive lågbeskattad inkomst) ska betraktas.

Vad nivån på acceptabel effektiv skattesats ska sättas diskuteras inte i utkastet, utan är tänkt att ske efter det att konsensus nåtts avseende utformningen av reglerna.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 2 december och därefter är ambitionen att ett konsensusdokument ska tas fram under 2020.

Vi bevakar utvecklingen och återkommer med ytterligare info.