Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag

Skatterättsnämnden har den 4 juli 2019 meddelat ett förhandsbesked gällande bedömningen av om en bostadsrättsförening utgjorde ett privatbostadsföretag.

I förhandsbeskedet hade en bostadsrättsförening, inför en stundande ombyggnation, frågat om föreningen skulle anses utgöra ett privatbostadsföretag, dvs en s.k. äkta förening, och om utgångspunkten för bedömningen skulle vara aktuella taxeringsvärden, byggnadens användning eller någon annan mer rättvisande bedömningsmetod.

Föreningens inställning var att bedömningen skulle göras med utgångspunkt i ytorna som disponerades för kvalificerad, respektive okvalificerad användning, eftersom en sådan bedömningsmetod bäst uppfyller kraven på förutsebarhet och stabilitet. Skatteverket ansåg istället att bedömningen skulle utgå från hyresvärdena.

För att en bostadsrättsförening ska utgöra ett privatbostadsföretag ska föreningens verksamhet till klart övervägande del (minst 60 procent) bestå i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som föreningen äger, s.k. kvalificerad verksamhet.

Skatteverket har sedan en längre tid beräknat graden av en förenings kvalificerade verksamhet utifrån hyresvärdet för bostadslägenheterna i relation till marknadshyran för lokaler. Denna princip har visst stöd i praxis.

Skatterättsnämndens (SRN) ansåg i detta fall, tillskillnad mot parterna, att man borde utgå från bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet för byggnaden/byggnaderna på fastigheten. Enligt skatterättsnämnden gör en sådan metod bedömningen mer förutsebar och främjar den kontinuitet som bör eftersträvas vid klassificeringen av ett bostadsföretag.

Skatterättsnämnden bedömde även fördelningen mellan taxeringsvärdena vid tillfället för föreningens bildande och konstaterade att föreningen redan vid bildandet inte uppfyllde kravet på kvalificerad användning.

 

Vår kommentar

Det är vår förståelse att SRN:s tillämpade metod är avsedd att medföra en förenkling av bedömningen av en förenings status som privatbostadsföretag. Eftersom taxeringsvärdena baseras på hyresvärden bör en fördelning utifrån taxeringsvärderelationen i det närmaste motsvara en fördelning utifrån hyresvärdena. Den metod som SRN förespråkar bör därigenom i de flesta fall ge samma utfall som den metod som Skatteverket normalt tillämpar.

Vi ser dock att den metod som SRN ger uttryck för inte alltid medför en förenkling. Det kan gälla sådana situationer där taxeringsvärdet på byggnad omfattar såväl bostadsrättslägenheter upplåtna både till fysiska och juridiska personer, lägenheter upplåtna med hyresrätt och parkeringsplatser.

Förhandsbeskedet är överklagat och fram till dess att Högsta förvaltningsdomstolen prövat förhandsbeskedet är det oklart vilken metod man ska använda.