Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion

Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, meddelad den 18 februari 2019, som gällde skattefrihet för ett privatbostadsföretag som genom en fusion tar över en ekonomisk förening (länk till tidigare artikel). I domen klarlade HFD att kontinuitetsprincipen ska ges företräde framför den särskilda skattefrihet som gäller för privatbostadsföretag för intäkter från dess fastighet. Slutsatsen i domen var att privatbostadsföretaget ska beskattas för de inkomster som uppkommer vid förvaltningen av den genom fusionen övertagna fastigheten, trots att det är fråga om inkomster som normalt skulle vara skattefria för privatbostadsföretaget då intäkterna var skattepliktiga för den ekonomiska föreningen innan fusionen.

Skatteverket har nu publicerat en rättsfallskommentar dnr. 202 235824-19/111 (länk till referatet). I Skatteverkets kommentar anger verket att en fråga som uppkommit efter domen är vad som gäller i en situation där den övertagande föreningen inte uppfyller kriterierna för att utgöra ett privatbostadsföretag innan fusionen, t.ex. en nybildad bostadsrättsförening som inte äger någon fastighet och därmed inte kan upplåta bostadsrätter till medlemmarna förrän efter fusionen. Enligt Skatteverket omfattas inte denna situation av det aktuella avgörandet. Inkomster och utgifter hänförliga till den genom fusionen övertagna fastigheten kommer därför i detta fall att kunna omfattas av de särskilda reglerna om skattefrihet, under förutsättning att föreningen uppfyller villkoren för att klassificeras som ett privatbostadsföretag efter fusionen.

Vår bedömning har också varit att kontinuitetsprincipen inte bör påverka framtida skattefrihet för en s.k. oäkta förening som övertar en fastighet efter fusion med en ekonomisk förening. Det är betryggande att Skatteverket också delar vår bedömning eftersom det är vanligt förekommande att en bostadsrättsförening förvärvar fastigheten paketerad i en ekonomisk förening. HFD:s dom bör därför inte ha någon påverkan på det förfarande som ofta används vid bostadsutveckling.