Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelad den 18 februari 2019 fastställt Skatterättsnämndens (”SRN”) förhandsbesked daterat den 25 juni 2018 (dnr 93-17/D) gällande huruvida kontinuitetsprincipen ska ges företräde framför den skattefrihet som gäller för privatbostadsföretag när ett privatbostadsföretag genom fusion tar över en ekonomisk förening.

Förutsättningarna var i korthet följande. Ett privatbostadsföretag avsåg att förvärva samtliga andelar i en ekonomisk förening som ägde minst en fastighet. Efter förvärvet skulle den ekonomiska föreningen fusioneras upp i privatbostadsföretaget. Den ekonomiska föreningen (överlåtande företaget) beskattades på vanligt sätt och privatbostadsföretaget (övertagande företaget) beskattades enligt de särskilda reglerna för privatbostadsföretag.

Enligt inkomstskattelagen gäller att privatbostadsföretag som utgångspunkt inte ska ta upp inkomster och inte dra av utgifter hänförliga till dess fastighet.

För fusioner finns det regler som innebär att en fusion inte ska innebära några negativa skattemässiga konsekvenser om vissa villkor är uppfyllda (s.k. kvalificerad fusion). Vid en kvalificerad fusion beskattas inte det överlåtande företaget, utan istället inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation, den s.k. kontinuitetsprincipen.

Frågan i målet var om kontinuitetsprincipen innebär att ett privatbostadsföretag ska beskattas för löpande inkomster hänförliga till de fastigheter som genom en sådan fusion tas över från ett företag som före fusionen varit skattepliktiga för inkomster från fastighet.

Skatterättsnämnden fann att inkomster och utgifter hänförliga till en genom kvalificerad fusion övertagen fastighet inte omfattas av de särskilda reglerna för privatbostadsföretag. Istället skulle principen om kontinuitet ges företräde innebärande att det övertagande företaget ska beskattas utifrån hur det överlåtande företaget har beskattats. För privatbostadsföretaget innebar det att inkomsterna hänförliga till den övertagna fastigheten skulle beskattas på vanligt sätt (och inte enligt de särskilda reglerna för privatbostadsföretag).

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som fastställde förhandsbeskedet i de aktuella delarna. Domstolen hänvisar till sin tidigare praxis om fusioner avseende investmentföretag samt anger att det även i detta fall finns skäl att ge kontinuitetsprincipen företräde. Som exempel på skäl anges även att obeskattade övervärden och reserveringar inte skulle beskattas hos det övertagande företaget om fastigheten beskattades enligt de särskilda reglerna för privatbostadsföretag efter fusionen. Således kan endast kontinuiteten i beskattningen upprätthållas om samma regler som gällde för det överlåtande företaget fortsätter att gälla med avseende på den övertagna fastigheten hos det övertagande företaget.

 

Våra kommentarer

Det bör noteras att ett vanligt förfarande vid nyproduktion av bostadsrätter är att bostadsutvecklaren paketerar exploateringsfastigheten i en ekonomisk förening som senare övertas av, och fusioneras upp i, en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen ombesörjer sedan i sin tur att bostäderna uppförs på fastigheten med hjälp av bostadsutvecklaren.

Det aktuella målet rör en situation där det övertagande företaget i fusionen innan fusionen utgör ett privatbostadsföretag, d.v.s. en bostadsrättsförening som kvalificerar sig för skattefrihet enligt särskilda regler i inkomstskattelagen. Denna situation skiljer sig från den vanliga situationen vid bostadsutveckling där den övertagande bostadsrättsföreningen först efter fusionen uppfyller kriterierna för att utgöra ett privatbostadsföretag. Vår bedömning är därför att målet inte bör få någon påverkan på de strukturer som ofta används vid bostadsutveckling.

Kontakta gärna Fastighetsgruppen för en närmare diskussion om konsekvenserna av avgörandet för ert företag. Fastighetsgruppen består av några av landets mest erfarna skatterådgivare inom fastighets- och byggbranschen. Vi är specialister och dedikerade när det gäller skattefrågor inom fastighetssektorn.