Ordningen är återställd vad gäller moms och samfällighetsföreningar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat avgöranden i fyra från Skatterättsnämnden överklagade förhandsbesked avseende samfällighetsföreningars skyldighet att debitera moms på uttaxerade bidrag.

HFD konstaterade att uttaxeringar som baseras på de andelstal som fastställts för en gemensamhetsanläggning vid förrättning sker för att samfällighetsföreningarnas medlemmar ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att bidra till finansieringen av gemensamhetsanläggningen. HFD slog därför fast att de bidrag som uttaxeras inte kan anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster från föreningen till medlemmarna. HFD ansåg därmed att varken EU-domstolens avgörande i WEG Tevesstraße (C-449/19) eller den praxis i övrigt som har utvecklats av EU-domstolen utgör skäl att frångå det rättsläge som har etablerats genom HFD:s tidigare avgöranden gällande uttaxering av bidrag.

Samma dag meddelade dessutom HFD avgöranden i två från Skatterättsnämnden överklagade förhandsbesked avseende ekonomiska föreningars skyldighet att debitera moms på medlemsinsatser. Även här fastslog HFD att en medlemsinsats som varje medlem i en ekonomisk förening är skyldig att delta med inte utgör ersättning för en tjänst. Detta då en obligatorisk medlemsinsats innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och inte utgör ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen.

Kommentar

HFD:s avgöranden är mycket välkomna och den osäkerhet som har gällt sedan Skatteverket för två år sedan publicerade sina ställningstaganden bör till största delen nu vara borta.

Skatteverkets inställning, och som senare också fick gehör av majoriteten i Skatterättsnämnden, har inneburit att väldigt många samfällighetsföreningar felaktigt behövt registrera sig för moms. Vidare har det inneburit en stor tveksamhet inför att välja det annars vanliga alternativet med att uppföra och förvalta en gemensamhetsanläggning i föreningsform då följden skulle blivit att medlemmarna i t.ex. en BRF vid en garagebyggnation hade drabbats av en mycket stor momskostnad.

Enligt vår mening blir det intressant att se hur Skatteverket kommer att kommunicera och hantera sin felaktiga bedömning. Även om ordningen kan sägas vara återställd när det gäller rättsläget så måste den situation som ett stort antal samfällighetsföreningar hamnat i lösas praktiskt.