Skatteverket föreslår att uttrycket stadigvarande vistelse definieras i lagtexten

Skatteverket publicerade i slutet av 2023 en promemoria med förslag på ändring av skattereglerna för skattskyldighet för individer.

I Sverige kan man vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. Som obegränsat skattskyldig blir man som huvudregel beskattad på sina globala inkomster medan man som begränsat skattskyldig endast blir beskattad för inkomster som har sin källa i Sverige.

Det finns tre rättsliga grunder som kan medföra obegränsad skattskyldighet för individer. Dessa tre grunder är bosättning, väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse.

Såväl personer som flyttat till som från Sverige kan vistas stadigvarande i Sverige. Praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen innebär att bedömningen för personer som tidigare varit bosatta i Sverige görs något annorlunda, jämfört med personer som flyttar hit.

Skatteverkets förslag innebär att stadigvarande vistelse, i likhet med många andra länder, definieras utifrån antal dagar per kalenderår som den skattskyldige vistas i Sverige. Förslaget innebär i huvudsak följande:

  • Individer som spenderar fler än 160 övernattningar per kalenderår, anses vistas stadigvarande i Sverige.
  • Personer som vistas över 120 dagar per kalenderår, under två kalenderår i rad, anses vistas stadigvarande i Sverige.

Det återstår att se om förslaget kommer att genomföras. Det kan dock konstateras att förslaget innebär en ökad förutsebarhet för både individer och arbetsgivare, vilket är positivt i förhållande till den osäkerhet som för närvarande råder.

Har du funderingar kring skattskyldighet i Sverige, för dig själv eller din personal? Tveka i sådant fall inte att kontakta oss.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Felix Schöttle
Global Mobility Services