HFD medger avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier

Ett moderbolag som tillhandahåller managementtjänster till sina svenska dotterbolag yrkade avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med en omorganisation och försäljning av aktierna i ett av dotterbolagen. Skatteverket nekade bolaget yrkat avdrag med motiveringen att kostnaderna hade ett direkt och omedelbart samband med den från moms undantagna aktieförsäljningen. Förvaltningsrätten kom till motsatt slutsats och ansåg att kostnaderna hade ett direkt samband med bolagets ekonomiska verksamhet som aktivt holdingbolag och medgav därmed yrkat avdrag. Kammarrätten fastställde dock Skatteverkets beslut, då domstolen inte ansåg att bolaget hade gjort sannolikt att det fanns ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade konsulttjänsterna och de managementtjänster som tillhandahölls dotterbolagen.

HFD konstaterar att moderbolaget bedriver en ekonomisk verksamhet då det tillhandahåller tjänster mot ersättning till sina dotterbolag. Moderbolagets avyttring av aktier i dotterbolaget är en från moms undantagen transaktion, varför avdrag för moms på kostnader som har ett direkt och omedelbart samband med en sådan transaktion inte kan medges. Domstolen konstaterar dock att avdragsrätt föreligger om kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Vid den bedömningen måste man avgöra om de aktuella kostnaderna ingår i priset på de tillhandahållna managementtjänsterna och inte i priset på avyttrade aktier.

HFD refererar till två av sina tidigare domar, dels RÅ 2010 ref 56 där avdrag för moms ej medgavs, dels HFD 2017 ref 20 där moms på konsultkostnader ansågs avdragsgill. Motiveringen i den senare domen var att EU-domstolen utvecklat sin praxis och att avyttringen av dotterbolagen syftade till att effektivisera moderbolagets verksamhet och att frigöra kapital för den kvarvarande skattepliktiga verksamheten. HFD förutsatte även att kostnaderna inte hade kunnat övervältras på köparna av dotterbolagsaktierna utan i stället hade ingått i priset på bolagets produkter.

Skatteverket framförde uppfattningen att slutsatserna i domen från 2017 inte skulle vara överförbara på det nu aktuella ärendet, eftersom moderbolaget inte bedriver någon egen rörelse vid sidan av att förvalta sina dotterbolag. Enligt HFD finns det dock inte stöd i EU-rättspraxis för att göra skillnad i bedömningen av avdragsrätten beroende på vilken typ av ekonomisk verksamhet som bedrivs.

HFD uttalar vidare att det saknas anledning att ifrågasätta bolagets uppgift om att syftet med omstruktureringen och avyttringen av dotterbolaget var att effektivisera och öka avsättningen inom kvarvarande verksamhet samt att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen. Inte heller uppgiften att vinsten tillförts bolagets huvudkontorsfunktion ifrågasattes. HFD uttalade dessutom att det är ostridigt att konsultkostnaderna inte hade kunnat övervältras på köparna av aktierna. Mot bakgrund av detta bedömer HFD att kostnaderna får anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet att avdragsrätt föreligger.

HFD återförvisar målet till kammarrätten för prövning om avdrag för ingående moms ska begränsas i förhållande till bolagets icke-ekonomiska verksamhet samt den momsfria försäljningen av dotterbolaget

 

Våra kommentarer

Det är mycket positivt att HFD finner att det saknas stöd i EU-rätten för Skatteverkets resonemang att det krävs en egen rörelse vid sidan av dotterbolagsförvaltningen för att ett moderbolag ska medges avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. HFD klargör således att det är tillräckligt att det finns en kvarvarande skattepliktig verksamhet i form av dotterbolagsförvaltning, samt att konsultkostnaderna kan kopplas till moderbolagets tjänster och inte till priset på aktierna, för att avdragsrätt ska föreligga.

Avgörandet innebär enligt vår bedömning att avdragsrätt föreligger för moms på konsultkostnader i motsvarande situationer, även där man tidigare nekats avdrag eller valt att inte yrka avdrag på grund av tidigare praxis.

Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt