Distansarbete från Sverige – förenklingar av skattereglerna

Covid-19-pandemin har medfört möjlighet till ett nytt sätt att arbeta för ett stort antal personer världen över. Närmare bestämt har lockdowns och liknande åtgärder lett till att personer suttit fast i andra länder än det de tidigare arbetat i, och det är tydligt att många av dessa personer faktiskt såg positiva aspekter med att arbeta på distans från ett annat land.

Men hur ser egentligen det skatte- och socialförsäkringsrättsliga regelverket ut, vad gäller möjlighet till internationellt distansarbete från Sverige? Vilka risker finns för arbetstagare och arbetsgivare? Blir det alltid dyrt, eller kan det rentav leda till en besparing i skattekostnader och sociala avgifter?

Beskattning för arbetstagaren
För att ta reda på hur beskattningen kommer se ut för en arbetstagare som arbetar i Sverige för en utländsk arbetsgivare, ska först arbetstagarens skattskyldighet bedömas.

I Sverige finns två typer av skattskyldighet för individer (och företag) – begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig. Kraftigt förenklat innebär regelverket för individer att en person som vistats sex månader i Sverige blir obegränsat skattskyldig i landet. En person som vistas växelvis i Sverige kan också bli obegränsat skattskyldig, även om denne exempelvis spenderar mer tid i ett annat land än Sverige. En individuell bedömning ska alltid göras, där hänsyn tas till individens res- och vistelsemönster.

Om en arbetstagare på ett mer permanent sätt är bosatt i Sverige är denne med stor sannolikhet betraktad som obegränsat skattskyldig. Att en individ är obegränsat skattskyldig innebär att Sverige vill beskatta individens globala inkomster, vilket innefattar lön för arbete som utförs på distans i Sverige för en utländsk arbetsgivare.

I vissa fall kan en person som tillfälligt bosätter sig i Sverige nyttja 183-dagarsregeln, vilket innebär att Sverige inte alls beskattar personens inkomst.

Skyldigheter och beskattning för arbetsgivaren
Eftersom lön för arbetet i Sverige som huvudregel är skattepliktig i Sverige, finns regler kring administrativa skyldigheter som en arbetsgivare måste uppfylla. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren är utländsk eller svensk vad gäller dessa skyldigheter. Det avgörande är istället huruvida inkomst av arbetet är skattepliktigt i Sverige för arbetstagaren som uppbär inkomsten.

Om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige, är personens inkomst från all typ av arbete skattepliktig i Sverige. Detta gäller även för arbete för utländsk arbetsgivare. Därav är utländska arbetsgivare skyldiga att registrera sig som arbetsgivare hos svenska Skatteverket, för att kunna göra skatteavdrag för preliminärskatt och rapportera inkomstuppgifter månadsvis till Skatteverket.

Förutom risken att behöva dra av skatt och rapportera in denna till Skatteverket, riskerar även en utländsk arbetsgivare att bli skattskyldig för bolagsskatt i Sverige. Ett utländskt företag kan nämligen bli skattskyldigt för verksamhet som bedrivs i Sverige, om det anses finnas ett så kallat ”fast driftställe” i Sverige. Som huvudregel uppstår ett fast driftställe i Sverige om ett utländskt företag disponerar en fast plats, såsom ett kontor, under en tid som överstiger sex månader. Skatteverket har samtidigt släppt ett rättsligt ställningstagande relativt nyligen, som medför att möjlighet finns att undvika att ett fast driftställe uppstår för ett utländskt företag, om en arbetstagare hos företaget arbetar från ett hemmakontor i Sverige. Bedömningen av fasta driftställen är avancerad, och kräver att ett flertal omständigheter undersöks och bedöms. Man kan därför inte anta att alla hemmakontor skulle undantas från att vara ett fast driftställe för arbetsgivaren.

Dessutom finns en risk för att ett fast driftställe uppstår, om en arbetstagare regelbundet förhandlar och/eller ingår avtal för ett utländskt företags räkning, om detta sker i Sverige.

Socialförsäkringsfrågor
Som huvudregel ska svenska arbetsgivaravgifter betalas på arbete som en arbetstagare utför i Sverige. Detta gäller även om arbetstagarens arbetsgivare är utländsk.

Det finns dock möjlighet att bli utsänd till Sverige för arbete, vilket möjliggör att en arbetstagare under viss tid kan kvarstå i ett annat EU/EES-lands socialförsäkringssystem. I regel krävs då ett A1-intyg från landet i fråga – som påvisar att personen tillhör det andra landets socialförsäkringssystem.

Utöver utsändning, kan en person enligt EU-regler tillhöra ett annat lands socialförsäkring än det land personen arbetar i, givet att personen är bosatt i det andra landet och arbetar minst 25 % i landet. Regeln gäller alltså vid växelvis arbete i fler än en medlemsstat i EU.

Därtill har ett flertal medlemsstater i EU under 2023 ingått en överenskommelse om att öka flexibiliteten vad gäller distansarbete mellan medlemsländerna i EU, däribland Sverige. Överenskommelsen innebär att en arbetstagare som arbetar mindre än 50 % på distans från sitt bosättningsland, kan kvarstå i det landets socialförsäkringssystem som arbetsgivaren är etablerad i. Överenskommelsen innebär alltså att en person numera kan arbeta strax under hälften av sin arbetstid på distans, jämfört med vad som gällde innan – strax under 25 % av sin arbetstid – utan att personens socialförsäkringstillhörighet skiftar till bosättningslandet.

Som utländsk arbetsgivare är det viktigt att känna till att betalning av svenska arbetsgivaravgifter kräver att arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare vid svenska Skatteverket.

 

Sammanfattning
Det regelverk som internationellt distansarbetande arbetstagare och tillhörande arbetsgivare måste förhålla sig till är komplext. Regelverket riskerar i många fall att innebära omfattande administrativa förpliktelser för arbetsgivare, men i vissa fall kan arbetsgivaren sänka kostnaden för arbetsgivaravgifter och liknande. I en svensk kontext är dock detta inte särskilt sannolikt – eftersom de svenska socialavgifterna, från ett arbetsgivarperspektiv är bland de högsta i världen.

I takt med utvecklingen har nya regler och ställningstaganden kring distansarbete medfört ökad möjlighet att undgå att ett fast driftställe uppstår i Sverige. Personer som arbetar mindre än 50 % på distans från Sverige för en utländsk arbetsgivare, kan med stöd av en ny EU-överenskommelse fortsatt tillhöra arbetsgivarlandets socialförsäkringssystem.

Hur kan vi hjälpa till?
Har du som arbetsgivare personal som uttrycker önskemål om att arbeta på distans från ett annat land än Sverige? Vill du själv arbeta från ett annat land, eller är du idag skattskyldig i ett annat land och vill arbeta på distans från Sverige? Hör gärna av dig så går vi igenom din unika situation och hjälper er att hantera skatte- och socialförsäkringsmässiga frågeställningar både korrekt och effektivt. Med hjälp av våra kollegor inom vårt nätverk Taxand kan vi bistå med rådgivning från såväl ett svenskt som ett utländskt perspektiv.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services