Socialförsäkring - Utökade möjligheter till hemarbete vid gränsöverskridande distansarbete inom EU/EES

Sverige har nu skrivit under en gemensam överenskommelse mellan ett antal EU-/EES-stater (och Schweiz) om att medge dispens från huvudreglerna i EU förordning 883/2004 för distansarbete i bosättningsstaten upp till 49%. Överenskommelsen baseras på ett förslag från den administrativa kommissionen och är en utkomst av de undantagsregler som gällde under Covid-19 pandemin.

Enligt huvudregeln i förordningen leder arbete i bosättningsstaten om 25% eller mer till att individen ska tillhöra bosättningsstatens socialförsäkringssystem, varvid socialavgifter ska betalas i den staten.

Den nu ingångna överenskommelsen innebär att de stater som undertecknat överenskommelsen, åtar sig att medge dispens från huvudregeln i de fall den anställde arbetar i hemlandet upp till 49%.

Kraven för att medlemsstaterna ska medge undantag är föjande:

  • (en eller flera) arbetsgivare i en medlemsstat,
  • arbete i bosättningsstaten understiger 50%,
  • arbete på distans utförs via digitala uppkopplingar, varvid arbetet inte skiljer sig från arbete utfört i arbetsgivarens lokaler i arbetsstaten,
  • arbete i bosättningsstaten utgörs endast av distansarbete,
  • individen är bosatt i en av de stater som skrivit under överenskommelsen, och
  • arbetsgivaren/-na har säte i en av de stater som skrivit under överenskommelsen.

 

Undantag, med stöd av överenskommelsen, är inte möjligt för:

  • individer som regelmässigt utför annat arbete, t ex kundbesök eller andra tjänsteresor, än distansarbete i bosättningsstaten,
  • regelmässigt utför arbete i tredje stat, eller
  • egenföretagare.

 

Ansökan om undantag baseras på artikel 16 i förordningen och inges till behörig myndighet i det land vars socialförsäkringssystem individen önskar tillhöra (d v s den stat där arbetsgivaren har sitt säte). Förutsatt att kraven för undantag är uppfyllda, utfärdar den behöriga myndigheten sedan ett A1-intyg.
I och med att staterna skrivit under överenskommelsen krävs inget sedvanligt godkännande från bosättningsstaten innan intyget kan utfärdas.

Maximal giltighetstid för beviljat undantag är tre år, varefter ansökan om förlängning kan inges.

Retroaktiv ansökan får endast avse maximalt tre månader. Retroaktiv ansökan som inges senast den 30 juni 2024 får dock omfatta tid från den 1 juli 2023. För att retroaktivt intyg överhuvudtaget ska kunna utfärdas krävs även att socialavgifter betalts i arbetsstaten under hela den period ansökan avser.

Överenskommelsen trädde i kraft per den 1 juli 2023 och undantag, med stöd av överenskommelsen, kan inte medges för tid innan detta datum.

De medlemsstater som, hittills, undertecknat överenskommelsen är: Belgien, Finland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
För stater som undertecknar överenskommelsen senare omfattas dessa från den 1 i månaden efter dagen för undertecknandet.

Är du i behov av rådgivning, eller vill veta mer om regelverken kring distansarbete? Tveka då inte att höra av dig till Skeppsbron Skatt.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services