Finansdepartementet har nu kommit med sitt förslag till lagändring gällande jämkningsreglerna vid överlåtelse av fastighet

Som vi tidigare har berättat så har de svenska jämkningsreglerna vid överlåtelse av fastighet förklarats oförenliga med EU-rätten av EU-domstolen och vilket sedermera också bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen. Efter snart 2 år sedan domen i Högsta förvaltningsdomstolen kommer så äntligen förslaget till lagändring.

I korthet innebär förslaget följande:

  • Vid försäljning av en fastighet, som inte utgör en verksamhetsöverlåtelse, ska avdrag som gjorts för ingående moms återbetalas genom jämkning vid ett enda tillfälle och jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden.

 

  • Om fastigheten istället överlåts som en del av en verksamhetsöverlåtelse ska däremot förvärvaren liksom idag överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående moms, under förutsättning att förvärvaren har avdragsrätt.

 

  • Då en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare lämnar en hyres- eller bostadsrätt utan att överlåta den till någon annan ska det ses som att hyres-/ bostadsrätten inte längre används i den momspliktiga verksamheten under återstoden av korrigeringstiden. Hyresgästens eller bostadsrättsinnehavarens tidigare gjorda avdrag för moms ska då återbetalas genom jämkning för återstoden av korrigeringstiden.

 

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Reglerna om överlåtelse av fastigheter tillämpas fortfarande i sin äldre lydelse för överlåtelser som sker före ikraftträdandet. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Kommentar

Även om vi har förståelse för att Finansdepartementet gick vidare med just denna variant i syfte att komma till rätta med de underkända jämkningsreglerna så innebär förslaget likväl en rad negativa konsekvenser.

Det kommer att bli dyrare att överlåta fastigheter och på samma sätt kommer det bli dyrt för hyresgäster som själv gör investeringar i sina förhyrda lokaler att lämna dessa. Slutligen riskerar också bedömningen av när en verksamhetsöverlåtelse kan anses föreligga att bli komplicerad. En rad inlåsningseffekter och frågor riskerar således bli följden om förslaget i sin helhet blir verklighet – vilket dock återstår att se.

Kontakta oss gärna för en diskussion.