HFD har fastslagit att de svenska reglerna om omedelbar återbetalningsskyldighet vid uppförandeskede är tillämpliga

Som vi tidigare har berättat om har EU-domstolen (EUD) i mål C-248/20 Skellefteå Industrihus meddelat att de svenska reglerna om omedelbar återbetalningsskyldighet för moms som dragits av i enlighet med reglerna om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede, inte är förenliga med EU-rätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu tolkat svaren från EUD och meddelat sin dom (mål nr 6144-18) i vilken de dock anser att de svenska reglerna i sin nuvarande form kan tillämpas.

För att först kort repetera vad målet handlade om så var fråga om att Skellefteå Industrihus AB (Bolaget) efter att en av de potentiella hyresgästerna inte längre var intresserad av att hyra lokal i byggnaden ansåg att projektet inte var ekonomiskt lönsamt och därför beslutade att inte fullfölja byggprojektet. Bolagets frivilliga skattskyldighet under uppförandeskede upphörde därmed med följden att all avdragen ingående moms betalades tillbaka.

HFD konstaterar till att börja med att eftersom Bolaget inte längre haft avsikt att använda förvärven i en momspliktig verksamhet så föreligger grund för att justera tidigare medgivna avdrag. Då det dock aldrig hunnit bli fråga om en faktisk användning och en ändrad sådan – eftersom hyresgästen aldrig tillträdde – så är dock inte bestämmelserna om årlig jämkning vid ändrad användning tillämpliga. HFD fortsätter med att konstatera att när bestämmelserna om årlig jämkning inte är tillämpliga finns inte någon föreskrift i EU-rätten som reglerar frågan om i vilken period som justering ska ske utan det får enligt HFD anses ankomma på respektive medlemsstat att bestämma. HFD går då vidare med att fastslå att det får anses ligga inom ramen för detta utrymme att föreskriva att hela den ingående momsen ska betalas tillbaka i en situation som den nu aktuella och att det därmed är förenligt med EU-rätten att tillämpa de svenska reglerna om omedelbar återbetalning.

Vår kommentar

Det var inte helt enkelt att se framför sig vad HFD skulle landa i men vi såg i vart fall framför oss att HFD till någon del skulle underkänna de svenska reglerna. En pragmatisk lösning som man kunde se framför sig var att just reglerna om årlig jämkning skulle anses tillämpliga.

Nu har dock HFD landat i vad de anser och vi kan bara konstatera att man även fortsättningsvis får utgå från att de svenska reglerna om omedelbar återbetalningsskyldighet är tillämpliga.