Offentlig land-för-land rapportering införs inom EU

Den 11 november 2021 antog medlemmar av Europaparlamentet de nya land-för-land rapporteringsreglerna, mer känt som public country-by-country reporting, CbCR. Detta innebär att Sverige ska ha implementerat direktivet i svensk lagstiftning senast 2024.

Bakgrund

Direktivet om offentlig CbCR lades fram redan 2016, men det mötte motstånd och blev därför försenat. Först i juni 2021 tillkännagav EU-rådet att en provisorisk överenskommelse hade nåtts med EU-parlamentet om införandet av offentliga CbCR-regler. Denna överenskommelse röstades officiellt igenom den 11 november 2021, m.a.o. direktivet antogs.

Antagandets innebörd

I och med att det föreslagna direktivet om offentligt CbCR antagits kommer multinationella företag, som är verksamma i mer än ett EU land, med en global omsättning överstigande 750 miljoner euro offentligt behöva publicera hur mycket skatt de betalar i varje EU-land. Informationen ska publiceras inom ett år efter räkenskapsårets slut på företagens hemsida. Informationen ska publiceras på ett av EU:s officiella språk.

De som omfattas av direktivet

Som nämnts ovan, direktivet omfattar multinationella företag som verkar i mer än ett EU-land och har en omsättning överstigande 750 miljoner euro. Vidare nämns i direktivet att dotterbolag och filialer under omsättningströskeln om 750 miljoner euro också måste publicera information om sin beskattning om de existerar endast för att hjälpa multinationella bolag att undvika de nya rapporteringskraven.

Av direktivet framgår att det yttersta moderföretaget, eller det fristående företag som är etablerat i EU och som omfattas av rapporteringsskyldigheten, är kollektivt ansvariga för att säkerställa att rapporteringsskyldigheten efterlevs.

Företag som redan är skyldiga att offentligt publicera finansiell information (exv. banker och andra finansiella institut) kommer inte att behöva göra dubbelrapportering enligt det nya direktivet.

Uppgifterna som ska publiceras

Uppgifterna som ska publiceras offentligt delas upp i olika kategorier, såsom företagets verksamhet, antalet anställda, mängden vinst eller förlust före skatt, ackumulerad och betald inkomstskatt och ackumulerade inkomster. Uppgifterna ska vara tillgängliga gratis och i ett format som är läsbart [electronic reporting format which is machine readable].

Informationen ska vara uppdelad efter EU-land och efter icke-EU-land som ingår i listan över jurisdiktioner som inte samarbetar med EU i skattefrågor (länder på de så kallade ”svarta” och ”grå” listorna). Undantag medges dock om det uttryckligen anges i rapporten att närstående företag i länder på listan inte är direkt involverade i transaktioner med koncernföretag i ett EU land. Information om alla andra länder kan tillhandahållas i aggregerad form.

Det finns bestämmelser i direktivet som tillåter att vissa uppgifter tillfälligt undantas från rapportering, men dessa är begränsade.  Till exempel kan vissa uppgifter tillfälligt utelämnas om offentliggörandet allvarligt skulle skada företagets marknadsposition. Offentliggörandet får skjutas upp i högst fem år. Om en uppgift inte inkluderas i rapporten måste företagen nämna det och ge en förklaring till varför uppgiften utelämnats.

Direktivets införlivande

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning. Medlemsstaterna kommer då att ha 18 månader på sig att införliva lagen i sin nationella lagstiftning. Detta innebär att företagen som omfattas kommer att behöva följa de första bestämmelserna i direktivet i mitten av 2024.

Vår kommentar

Efter flera års diskussioner antas slutligen reglerna om offentlig land-för-land rapportering. Direktivet förväntas öka transparensen över var stora multinationella företag betalar skatt och således skapa ett prejudikat för resten av världen.

Som vi tagit upp i våra tidigare notiser så innebär direktivet en markant förändring för de företag som omfattas, där rutiner och rapportering kommer behöva ses över för att hantera de risker som kan uppstå. För multinationella företag kan det avse risker relaterat till efterlevnad av direktivet, exv. om det finns risk för att konkurrenskraften påverkas, om konfidentiell affärsinformation kan avslöjas eller om det kan leda till att företagets rykte skadas genom feltolkning av informationen som publiceras. Dessa frågor kommer nu att behöva hanteras.

Om du vill veta mer om direktivets innebörd och hur ditt företag påverkas är du varmt välkommen att kontakta oss.