HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att tillhandahållanden av licenser till digitala läromedel ska omfattas av 6 procent moms

Ett bolag som tillhandahåller licenser till digitala läromedel ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden som ansåg att bolagets tillhandahållande ska omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent som gäller för böcker vilka tillhandahålls på elektronisk väg. En förutsättning för att sådana böcker ska omfattas av den reducerade skattesatsen är att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och att de inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik. Skatterättsnämndens bedömning grundade sig i att de aktuella digitala läromedlen till största delen består av text för läsning även om produkterna innehåller vissa tekniska funktioner så som scrollning, växling av menyer, möjlighet att föra anteckningar, att automatiskt rätta övningsuppgifter m.m.

Skatteverket hävdade att funktionerna medför att de aktuella digitala läromedlen får ett utökat eller ett helt annat användningsområde än motsvarande fysiska produkter. Skatterättsnämnden höll inte med utan menade att funktionerna snarare framstår som en följd av den tekniska utvecklingen.

Skatteverket överklagade till HFD, som gick helt på Skatterättsnämndens linje. HFD förklarade att det främst är produktens innehåll och huvudsakliga användningsområde som ska bedömas för att avgöra om en digital produkt är att jämställa med en motsvarande tryckt produkt. Bedömningen ska göras ur den genomsnittliga konsumentens perspektiv.

HFD ansåg att det som är av huvudsaklig betydelse för elever och lärare i det här fallet är att de aktuella digitala läromedlen till största delen består av text för läsning och funktioner som hade kunnat finnas i en motsvarande tryckt publikation eller som är en följd av det elektroniska tillhandahållandet. Ytterligare funktioner, så som meddelandemöjligheter, innebär inte att de digitala läromedlen får ett utökat eller annat användningsområde. HFD ansåg därmed att tillhandahållandet av de aktuella licenserna ska omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent som gäller för böcker vilka tillhandahålls på elektronisk väg.

Milea Grahn
Indirekt skatt / Föräldraledig
Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt