HFD anser att avdragsrätt saknas för moms på kostnad för el- och vattensystem i bostadshus

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har delvis ändrat ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ansett att avdragsrätt saknas för ingående moms på kostnader som avser inköp och installation av el- och vattensystem i bostadshus.

Skatterättsnämnden hade i sitt förhandsbesked funnit att avdrag för ingående moms ska medges för såväl kostnaderna för sådan mätutrustning som krävs för att mäta respektive boendes förbrukning som för kostnaderna för el- och vattensystemen till den del dessa skulle användas för momspliktig försäljning av el och vatten.

Bakgrunden till förhandsbeskedet är att HFD ansett att när en fastighetsägare tar betalt av de boende för el och vatten utifrån faktisk förbrukning så är detta ett momspliktigt tillhandahållande och inte underordnat den momsfria upplåtelsen av bostaden. Fråga hade därför uppkommit i vilken utsträckning ingående moms får dras av på kostnaderna för den utrustning som används för detta momspliktiga tillhandahållande. Skatterättsnämnden konstaterade att HFD tidigare ansett att momsen på kostnaden för solceller monterade på ett bostadshus delvis var avdragsgill, motsvarande den andel av elen som såldes till ett elhandelsföretag, eftersom solcellerna till den delen användes i momspliktig verksamhet.

Med motsvarande resonemang ansåg Skatterättsnämnden att momsen på kostnaden för el- och vattensystem är avdragsgill till den del systemen används för momspliktig försäljning till de boende, men inte till den del de används för el och vatten till allmänna utrymmen eller andra momsfria tillhandahållanden. Den ingående momsen på kostnaden för mätutrustningen ansågs också avdragsgill.

HFD ansåg dock att el- och vattensystemen är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Sådana system får därmed betraktas som en del av bostadsbyggnaden och den ingående momsen på kostnaderna för dessa system omfattas därför av det avdragsförbud som gäller för stadigvarande bostad.

Sådan utrustning som behövs för att kunna mäta den faktiska förbrukningen av el och vatten och ta betalt av de boende för detta är däremot inget som motiveras av en byggnads funktion utan av de skattepliktiga leveranserna av el och vatten. Den ingående momsen på kostnader för sådan utrusning omfattas därför inte av avdragsförbudet.

HFD delar således Skatterättsnämndens uppfattning att den ingående momsen på kostnader för mätutrustning är avdragsgill men anser, till skillnad från Skatterättsnämnden, att den ingående momsen på el- och vattensystemen omfattas av avdragsförbudet.

 

Vår kommentar

Avgörandet innebär att avdragsförbudet gäller även om det som utgör stadigvarande bostad, helt eller delvis, används i momspliktig verksamhet så att skyldighet att redovisa utgående moms föreligger. Det vore välkommet om avdragsrätten istället kopplades till den faktiska användningen av investeringen, som i fallet med solcellerna. I det ärendet var dock HFD:s bedömning att solcellerna inte ansågs utgöra del av stadigvarande bostad, även om de var monterade på ett bostadshus och delvis försåg bostäderna med el. De är inte heller nödvändiga för bostadsfastighetens allmänna funktion på det sätt som gäller för el- och vattensystemen.

Hör gärna av er till oss för ytterligare rådgivning.

Pär Sundberg
Partner, Indirekt skatt
Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt