HFD anser att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser utgör sammansatta tjänster som är momspliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat två förhandsbesked från Skatterättsnämnden som gäller tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser och har, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, funnit att alla tillhandahållanden utom ett är momspliktiga.

De sökande bolagens affärsidé är att samla olika verksamhetsutövare och skapa förutsättningar för att de ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens. Tillgång till den aktiva affärsgemenskapen erhålls genom medlemskap.

Medlemmarna erbjuds en aktivitetsbaserad arbetsplats och tillgång till andra faciliteter, såsom konferensrum och loungemiljö, samt den senaste tekniken när det gäller utrustning för internet och wifi. I tillhandahållandet ingår också bemannad reception, säkerhet, förvaringsskåp, frukostbuffé, kaffe, te, städning etc. Tanken är att erbjuda medlemmarna ett mer flexibelt och attraktivt alternativ till att hyra kontorslokal.

Sökandebolagen i de båda målen menade att det är fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande, där möjligheten till affärsgemenkap samt de tjänster som bolaget erbjuder är det som efterfrågas och där tillgången till lokalen är underordnad de momspliktiga tjänster som erbjuds inom ramen för medlemskapet, varför hela tillhandahållandet ska vara momspliktigt. I det ena målet anförde bolaget att antalet medlemmar kommer att uppgå till fyra gånger fler än antalet arbetsplatser och att medlemmarna därmed inte är garanterade en arbetsplats och inte heller kan förfoga över en exklusiv yta.

I det andra målet innebar ett medlemskap inte någon garanterad rätt till en arbetsplats eller en viss yta medan ett annat medlemskap garanterade medlemmen en viss arbetsstation. Det fanns också ett tredje medlemskap som gav medlemmen rätt till ett visst låsbart utrymme. I samtliga medlemskap ingick också ett flertal tjänster.  

Skatterättsnämnden delade bolagets uppfattning, att det är fråga om ett enda tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp, men ansåg att det som kunderna i första hand efterfrågar är tillgången till arbetsplatsen. De tjänster som enligt avtalen erbjuds kunden utöver en flexibel arbetsplats ansåg nämnden vara nödvändiga för att nyttja lokalerna på åsyftat sätt, dvs. underordnade tjänster till den momsfria lokalupplåtelsen. Endast i ett fall, där det utöver medlemskapet krävs att medlemmen löser ett dagspass för att få tillträde till lokalen, ansågs medlemskapet vara momspliktigt medan dagspasset var undantaget från moms.

Även HFD delade uppfattningen att det är fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande och prövade därefter om tillhandahållandena är undantagna från moms såsom upplåtelse av fastighet.

Domstolen konstaterade i det första målet att de båda medlemskapen inte gav medlemmarna någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta, eftersom antalet medlemskap kommer att vara betydligt fler än antalet arbetsplatser. En medlem har således inte rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra. HFD ansåg därför inte att samtliga kriterier för att det ska anses föreligga en sådan uthyrning av fast egendom som är undantagen från moms är uppfyllda, vilket innebär att tillhandahållandet är momspliktigt.

I det andra målet garanterade ett av medlemskapen medlemmen en viss arbetsstation. HFD ansåg likväl tillhandahållandet momspliktigt eftersom man ansåg rätten att disponera arbetsstationen och övriga tjänster som jämställda. Eftersom undantagen från skatteplikt ska tolkas restriktivt kan en tjänst som delvis består av momspliktiga delar inte vara momsfri.

Det medlemskap som HFD ansåg vara undantaget från moms innebar att medlemmen fick rätt till ett visst låsbart utrymme och därmed kunde utestänga andra från detta. Även om det fanns vissa begränsningar i medlemmens möjligheter att förfoga över utrymmet ansågs nyttjanderätten till lokalen vara det dominerande inslaget i tillhandahållandet och övriga delar var underordnade.

Vår kommentar:

Hur tillhandahållanden i kontorshotell ska bedömas ur momssynpunkt har länge varit oklart med ett antal avgöranden med varierande utfall. När Skatterättsnämnden i november 2019 lämnade det förhandsbesked som HFD nu har ändrat innebar det tyvärr att rättsläget blev än mer oklart.

Det är därför välkommet att HFD nu ger vägledning. Även om dessa avgöranden inte svarar på alla frågor menar vi att de ger viktiga klargöranden kring rättsläget.

För många berörda bolag, som blev oroliga med anledning av Skatterättsnämndens besked, innebär domen säkert en lättnad eftersom de kan fortsätta hantera sin verksamhet som momspliktig. Även för de fastighetsägare som bedrivit uthyrning med frivillig skattskyldighet till dessa bolag, utifrån förutsättningen att det var momspliktig verksamhet som bedrevs i lokalerna är HFDs avgörande välkommet.

Mats Holmlund
Partner, Indirekt skatt
Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt