Svenska momslagens regler om jämkning underkända

EU-domstolen har idag den 26 november 2020 avgjort målet C-787/18 Sögård Fastigheter som hänvisats till domstolen av Högsta Förvaltningsdomstolen. Målet kommer att få stor påverkan för hur momsen hanteras i samband med fastighetsöverlåtelser.

I målet hade ett företag (”bolag 1”) dragit av moms på investering i en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. Bolag 1 överlät fastigheten till ett annat bolag (Sögård fastigheter) som fortsatte den momspliktiga uthyrningen av fastigheten och övertog det första bolagets jämkningsskyldighet. Sögård fastigheter överlät senare fastigheten till två privatpersoner. I samband med denna andra överlåtelse ålade Skatteverket Sögård fastigheter att genom jämkning betala tillbaka den moms som bolag 1 dragit av i samband med sina investeringar i fastigheten.

Sögård fastigheter motsatte sig detta då bolaget, mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-622/11 Pactor Vastgoed, menade att det inte kunde bli återbetalningsskyldigt för moms som den tidigare ägaren dragit av. Efter att ärendet vandrat genom det svenska domstolssystemet, begärde Högsta förvaltningsdomstolen förhandsavgörande från EU-domstolen.  

Målet gäller således i vad mån någon som köpt en fastighet i vilken investeringar skett kan bli skyldig att återbetala moms genom jämkning om denne ändrar användningen av investeringarna eller säljer densamma. I sin dom kommer EU-domstolen till slutsatsen att jämkning hos annan än den som ursprungligen yrkat avdraget inte är förenlig med momsdirektivet. EU-domstolen underkänner därigenom de svenska reglerna om övertagande av jämkning vid fastighetsöverlåtelse.

I sin begäran om förhandsavgörande frågade Högsta förvaltningsdomstolen även om bedömningen ovan skulle påverkas av om överlåtelsen av fastigheten gjordes inom ramen för en momsmässig verksamhetsöverlåtelse. Då det i målet inte klargjorts om överlåtelsen skett inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse avvisade EU-domstolen denna fråga, då EU-domstolen bedömde den som hypotetisk.

 

Kommentar

Genom domen har våra svenska regler, som innebär att jämkningsskyldigheten i många fall kan övergå till köparen om köparen erhåller en jämkningshandling, underkänts av EU-domstolen.

Det är av naturliga skäl svårt att säga hur Skatteverket kommer agera nu. Vi har inte slutligt analyserat domen men vi ser att det blir svårt för Skatteverket att hävda att jämkning ska ske hos annan än den som ursprungligen yrkat avdrag. I vad mån Skatteverket avser att istället försöka avkräva jämkningsmomsen av det företag som ursprungligen beviljats avdrag återstår att se, men vi ser en viss risk för att de kan komma att försöka även om vi i dagsläget bedömer sannolikheten till framgång som mycket liten.

Det är enligt vår mening olyckligt att EU-domstolen inte tar ställning i frågan huruvida bedömningen påverkas av om överlåtelsen sker inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse. Vid verksamhetsöverlåtelser gäller i många avseenden kontinuitet, dvs att köparen träder in i säljarens situation vad gäller frågor kopplade till redovisning och betalning av moms. Det talar möjligen för att bedömningen av om jämkningsskyldigheten kan gå över till köparen skulle kunna påverkas av om försäljningen sker inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse. EU-domstolens formulering i huvudfrågan kan dock tolkas som att möjlighet saknas att jämka hos annan än den som ursprungligen yrkat avdrag men detta är upp till Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra eftersom vi gör bedömningen att det sannolikt var fråga om en verksamhetsöverlåtelse i målet avseende Sögard.

Att Finansdepartement måste agera menar vi är självklart och detta måste ske skyndsamt. Vad som kommer bli resultatet kan vi bara spekulera i men mycket talar för att det kommer bli regler som är sämre än de nuvarande och mer komplicerade än de vi har idag. Vi kan bara hoppas att kreativiteten hos departementet är stor. Risken att det uppkommer momskostnader vid fastighetstransaktioner i framtiden bedömer vi som överhängande.

Det finns säkert de som tycker att utgången i detta mål är bra eftersom de kan spara pengar på kort sikt. Vi menar dock att fastighetsbranschen som sådan sannolikt är den stora förloraren då det kommer bli mer komplicerat och dyrare att sälja styckefastigheter ur momssynpunkt.

Vi kommer under den närmaste tiden att analysera domen och dess konsekvenser i detalj och avser att hålla ett webinar i ämnet kl 13 torsdagen den 3 december.

Har ni frågor gällande detta är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.